Séance plénière

Plenumvergadering

 

du

 

Jeudi 27 juin 2019

 

Après-midi

 

______

 

 

van

 

Donderdag 27 juni 2019

 

Namiddag

 

______

 

 


La séance est ouverte à 14 h 20 et présidée par M. Patrick Dewael, en sa qualité de membre de la Chambre comptant la plus grande ancienneté.

De vergadering wordt geopend om 14.20 uur en voorgezeten door de heer Patrick Dewael, in zijn hoedanigheid van Kamerlid met de grootste anciënniteit.

 

Excusés

Berichten van verhindering

 

Peter Mertens, raisons de santé / gezondheids­redenen;

Jean-Marie Dedecker, devoirs de mandat / ambtsplicht.

 

Gouvernement fédéral / federale regering:

Didier Reynders, Conseil de l'Europe / Raad van Europa;

Denis Ducarme, raisons de santé / gezondheids­redenen.

 

01 Nomination du Bureau définitif

01 Benoeming van het Vast Bureau

 

Nomination du président

Benoeming van de voorzitter

 

La seule nomination à laquelle il convient de procéder est celle du président de la Chambre.

De enige verkiezing waartoe moet worden overgegaan is die van de voorzitter van de Kamer.

 

Quelqu'un demande-t-il la parole?

Vraagt iemand het woord?

 

01.01  Vincent Van Quickenborne (Open Vld): Namens mijn fractie draag ik de heer Patrick Dewael voor als voorzitter.

 

01.02  Peter De Roover (N-VA): Namens mijn fractie stel ik collega Van Peel voor als voorzitter.

 

De voorzitter: Zijn er nog kandidaten? (Nee)

 

Dan noteer ik dat mevrouw Van Peel en ikzelf kandidaat zijn.

 

01.03  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, graag geef ik een toelichting bij het stemgedrag van mijn fractie; wij willen daar namelijk zeer transparant over zijn.

 

Wij nemen akte van het feit dat er ondertussen twee kandidaten zijn voor het tijdelijk Kamervoorzitterschap.

 

De 21 leden van onze fractie Ecolo-Groen zullen met overtuiging de kandidatuur van collega Dewael steunen. Er zijn daarvoor twee redenen, die ik graag met het halfrond wil delen.

 

Eerst en vooral heeft onze fractie de manier waarop collega Dewael de openingsvergadering van het Parlement in goede banen heeft geleid, heel erg gewaardeerd. Hij deed dat naar aanleiding van vragen en bezorgdheden die niet alleen bij onze fractie leefden, maar ook bij heel wat progressieve en democratische krachten in het halfrond.

 

Ten tweede, laten we een kat een kat noemen: deze stemming en het feit dat er vandaag slechts twee kandidaten zijn, is het gevolg van overleg. Er waren ook andere goede kandidaten, zoals collega Verherstraeten en collega Van der Straeten, een bruggenbouwer, iemand met heel wat parlementaire kilometers op de teller. Desalniettemin hebben wij de keuze gemaakt om te zoeken naar een consensuskandidaat en om ons daarachter te scharen, omdat wij denken dat de Kamer op die manier de weg kan tonen.

 

De Belgische politiek heeft nood aan consensus en aan samenwerking. Vandaar onze steun aan collega Dewael en ons engagement om de komende maanden bij te dragen aan een Parlement dat op een goede manier functioneert.

 

Le président: Étant donné que le nombre de candidats est supérieur au nombre de places à pourvoir, il y a lieu de procéder au scrutin.

Aangezien het aantal kandidaten groter is dan het aantal te begeven plaatsen moeten wij een stemming houden.

 

Bij toepassing van artikel 58, nr. 2, van het Kamerreglement houden de jongste twee leden van de Kamer de naamafroeping.

En application de l'article 58, n° 2 du Règlement, les deux membres les plus jeunes font l'appel nominal.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

À l'appel de son nom, chaque membre est prié de venir déposer son bulletin non signé dans l'urne.

Ik verzoek elk lid om bij het afroepen van zijn naam zijn ongetekend stembriefje in de stembus te komen deponeren.

 

Je rappelle que seuls sont valables les bulletins qui mentionnent le nom d'un candidat présenté avant le scrutin et que sont nuls les suffrages exprimés en faveur de plus de candidats qu'il n'y a de sièges à pourvoir.

Ik wijs erop dat alleen geldig zijn de stembriefjes waarop de naam voorkomt van een voor de stemming voorgedragen kandidaat. Zijn ongeldig de stemmen uitgebracht op een groter aantal kandidaten dan er vacante zetels zijn.

 

J'invite les plus jeunes membres, Mme Mélissa Hanus et M. Dries Van Langenhove à procéder à l'appel nominal.

Ik nodig de jongste leden, mevrouw Mélissa Hanus en de heer Dries Van Langenhove, uit de namen af te roepen.

 

Il est procédé à l’appel nominal.

Er wordt overgegaan tot de naamafroeping.

 

Tout le monde a-t-il déposé son bulletin dans l'urne? (Oui)

Heeft iedereen gestemd? (Ja)

 

Je déclare le scrutin clos.

De stemming is gesloten.

 

Collega's, wij gaan de vergadering eventjes moeten schorsen in afwachting van het resultaat van de stemming.

 

La séance est suspendue.

De vergadering is geschorst.

 

La séance est suspendue à 14 h 32.

De vergadering wordt geschorst om 14.32 uur.

 

La séance est reprise à 14 h 42.

De vergadering wordt hervat om 14.42 uur.

 

La séance est reprise.

De vergadering is hervat.

 

Résultat du scrutin pour la nomination du président (art. 157, n° 1, du Règlement)

Uitslag van de geheime stemming voor de benoeming van de voorzitter (art. 157, nr. 1, van het Reglement)

 

Voici le résultat du scrutin pour la nomination du président:

Ziehier de uitslag van de geheime stemming voor de benoeming van de voorzitter:

 

Stemmen

143

Votants

Blanco of ongeldig

1

Blancs ou nuls

Geldig

142

Valables

Volstrekte meerderheid

72

Majorité absolue

 

M. Patrick Dewael a obtenu 101 voix.

De heer Patrick Dewael heeft 101 stemmen bekomen.

 

Mme Valerie Van Peel a obtenu 41 voix.

Mevrouw Valerie Van Peel heeft 41 stemmen bekomen.

 

M. Patrick Dewael ayant obtenu 101 voix, c'est-à-dire la majorité absolue, est élu en qualité de président.

Aangezien de heer Patrick Dewael 101 stemmen heeft bekomen, d.i. de volstrekte meerderheid, verklaar ik hem verkozen tot voorzitter.

 

(Applaudissements nourris)

(Langdurig applaus)

 

Ik mag mijzelf dus uitnodigen om plaats te nemen aan het Bureau.

 

Allocution du président

Toespraak van de voorzitter

 

Goede collega's, ik wil u bedanken voor het vertrouwen. Het is een eer om de Kamer, het Huis van de democratie te mogen voorzitten. Laat ik duidelijk zijn: ik zal voorzitter zijn van de voltallige Kamer, van alle fracties en iedere stem zal gehoord worden.

 

Collega's, we bevinden ons in een turbulente periode, of moet ik veeleer spreken van windstilte? De kiezer heeft de kaarten moeilijk geschud. Er is op het ogenblik geen vooruitzicht op een snelle regeringsvorming.

 

De ontslagnemende regering in lopende zaken heeft geen meerderheid in het Parlement. Dat betekent dat een zeer belangrijke rol en verant­woor­delijkheid bij ons ligt.

 

Tout d'abord, chers collègues, nous devons continuer à exercer notre pouvoir de contrôle avec rigueur, même cet été, si cela s'avérait nécessaire. Les commissions entameront leurs travaux en septembre. La Chambre nouvellement constituée peut pleinement effectuer le travail législatif.

 

Mais cette liberté va de pair avec une responsabilité budgétaire. L'objectif ne peut être de laisser le budget dérailler davantage. Voilà pourquoi j'aimerais proposer que nous fassions appel à la Cour des comptes afin de faire mesurer l'impact chiffré des propositions de loi.

 

Collega's, we mogen ons ook niet beperken tot dagjespolitiek. De perceptie bestaat soms dat het Parlement alleen met de waan van de dag bezig zou zijn. Ik denk dat van mening verschillen fundamenteel is in een democratie. Elk lid moet zich kunnen uitspreken over hete hangijzers, maar wij moeten als Parlement ook bezig zijn met een langetermijnvisie. Hoe pakken we de klimaat­opwarming aan? Welke rol speelt ons land op internationaal vlak? Hoe maken we onze pensioenen duurzaam? Laten we ook hierover debatten voeren, oplossingen aanreiken voor morgen en langetermijnprojecten uittekenen om het vertrouwen in de politiek te herstellen.

 

Chers collègues, ces dernières années, notre Parlement a évolué avec son temps, et c'était nécessaire. Mais soyons honnêtes, nous devons poursuivre et accélérer cette modernisation.

 

Ik geef een aantal voorbeelden. We moeten de huidige indeling van de commissies tegen het licht houden. Zo draagt een van de commissies nog altijd "onderwijs" en "landbouw" in de benaming, hoewel die bevoegdheden grotendeels zijn overgeheveld naar de deelstaten. Er zijn nieuwe thema's als digitalisering, die dan weer heel weinig zichtbaar zijn. Klimaatbeleid, een ander voorbeeld, is verspreid over verschillende commissies, net zoals migratie, nationaliteit of sociale zekerheid. Dat kan logischer en ik denk dat een herverkaveling onze debatten en onze werking ten goede kan komen. Ik denk eveneens aan de digitalisering en aan meer transparantie.

 

S'ouvrir toujours plus et toucher un large public. Nous devons continuer à déployer la participation citoyenne, ce qui a par ailleurs déjà été prévu par le groupe de travail "Renouveau politique". Il nous revient maintenant de le concrétiser, pour permettre aux citoyens de lancer et de soutenir des pétitions en ligne, qui pourront ensuite être examinées dans le cadre d'un débat au sein même de ce Parlement.

 

Collega's, de regeringsformatie belooft een heel moeilijke opdracht te worden. Ons land heeft recht op een volwaardige en slagkrachtige regering.

 

Ik zou nogmaals de Kamer willen bedanken voor het vertrouwen. Ik zou ook de kandidaten die zich voor het voorzitterschap hebben aangediend, van harte willen bedanken. Er waren meerdere kandidaten, maar ik ken ze alle drie. Het gaat om drie heel knappe volbloed Parlementsleden. Eén kandidate heeft haar kandidatuur tot de finish aangehouden. Ook de twee andere kandidaten, die zich hebben teruggetrokken, hebben mijn volle waardering. Ik zou ze dus van hieruit daarvoor van harte willen danken.

 

Zoals ik al opmerkte, in afwachting van een volwaardige en slagkrachtige regering neemt de Kamer alvast haar volle verantwoordelijkheid op.

 

Ik dank u.

 

(Applaudissements)

(Applaus)

 

Nomination des vice-présidents et des membres du Bureau

Benoeming van de ondervoorzitters en van de leden van het Bureau

 

Il y a lieu de nommer les trois vice-présidents et les membres du Bureau.

Aan de orde is de benoeming van de drie ondervoorzitters en de leden van het Bureau.

 

Conformément aux articles 3, n° 1, et 158, n° 1, du Règlement, étant entendu que la présidence est prise en compte pour l’attribution de ces fonctions, nous procédons à la nomination de trois vice-présidents et à autant de nominations qu’il est nécessaire pour que chaque groupe politique d’au moins douze membres compte au moins un membre au sein du Bureau.

Overeenkomstig de artikelen 3, nr. 1, en 158, nr. 1, van het Reglement wordt het voorzitter­schap meegerekend in de toewijzing van deze functies en benoemen wij drie ondervoorzitters en zoveel leden als nodig opdat elke politieke fractie met ten minste twaalf leden ten minste een lid van het Bureau telt.

 

Par conséquent, nous procédons à la nomination dans l'ordre suivant:

- 1 membre du groupe N-VA;

- 1 membre du groupe Ecolo-Groen;

- 1 membre du groupe PS

- 1 membre du groupe Vlaams Belang;

- 1 membre du groupe MR;

- 1 membre du groupe N-VA;

- 1 membre du groupe CD&V;

- 1 membre du groupe PVDA-PTB.

 

Bijgevolg benoemen wij in volgende volgorde:

- 1 lid van de N-VA-fractie;

- 1 lid van de Ecolo-Groenfractie;

- 1 lid van de PS-fractie;

- 1 lid van de Vlaams Belangfractie;

- 1 lid van de MR-fractie;

- 1 lid van de N-VA-fractie;

- 1 lid van de CD&V-fractie;

- 1 lid van de PVDA-PTB-fractie.

 

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

Vraagt iemand het woord? (Nee)

 

- le groupe N-VA propose Mme Valerie Van Peel comme vice-président

- le groupe Ecolo-Groen propose Mme Cécile Thibaut comme vice-président

- le groupe PS propose M. Frédéric Daerden comme vice-président

 

- de N-VA-fractie stelt mevrouw Valerie Van Peel voor als ondervoorzitter

- de Ecolo-Groenfractie stelt mevrouw Cécile Thibaut voor als ondervoorzitter

- de PS-fractie stelt de heer Frédéric Daerden voor als ondervoorzitter

 

Je proclame élus Mmes Valerie Van Peel et Cécile Thibaut et M. Frédéric Daerden en qualité de vice-présidents de la Chambre.

Ik verklaar de dames Valerie Van Peel en Cécile Thibaut en de heer Frédéric Daerden verkozen als ondervoorzitters.

 

(Applaudissements)

(Applaus)

 

- le groupe Vlaams Belang propose M. Tom Van Grieken comme membre du Bureau

- le groupe MR propose M. Philippe Goffin comme membre du Bureau

- le groupe N-VA propose M. Sander Loones comme membre du Bureau

- le groupe CD&V propose Mme Nahima Lanjri comme membre du Bureau

- le groupe PVDA-PTB propose M. Marco Van Hees comme membre du Bureau

 

- de Vlaams Belangfractie stelt de heer Tom Van Grieken voor als lid van het Bureau

- de MR-fractie stelt de heer Philippe Goffin voor als lid van het Bureau

- de N-VA-fractie stelt de heer Sander Loones voor als lid van het Bureau

- de CD&V-fractie stelt mevrouw Nahima Lanjri voor als lid van het Bureau

- de PVDA-PTB-fractie stelt de heer Marco Van Hees voor als lid van het Bureau

 

Je proclame élus Mme Nahima Lanjri et MM. Tom Van Grieken, Philippe Goffin, Sander Loones et Marco Van Hees en qualité de membres du Bureau de la Chambre.

Ik verklaar mevrouw Nahima Lanjri en de heren Tom Van Grieken, Philippe Goffin, Sander Loones en Marco Van Hees verkozen als leden van het Bureau van de Kamer.

 

(Applaudissements)

(Applaus)

 

Font également partie du Bureau:

- les anciens présidents, membres de la Chambre, en l'occurrence, M. André Flahaut;

 

- les présidents des groupes politiques:

. M. Peter De Roover, président du groupe N-VA;

. M. Kristof Calvo, président du groupe Ecolo-Groen;

. M. Ahmed Laaouej, président du groupe PS;

. Mme Barbara Pas, présidente du groupe Vlaams Belang;

. M. David Clarinval, président du groupe MR;

. M. Servais Verherstraeten, président du groupe CD&V;

. Mme Meryame Kitir, présidente du groupe sp.a;

. Mme Catherine Fonck, présidente du groupe cdH;

. M. Raoul Hedebouw, président du groupe PVDA-PTB;

 

- un membre associé par groupe politique qui compte moins de douze membres. Je donne la parole aux présidentes des groupes sp.a et cdH pour la désignation d'un membre associé.

 

Maken eveneens deel uit van het Bureau:

 

- de gewezen voorzitters, lid van de Kamer, in dit geval de heer André Flahaut;

 

- de voorzitters van de politieke fracties:

. de heer Peter De Roover, voorzitter van de N-VA-fractie;

. de heer Kristof Calvo, voorzitter van de Ecolo-Groenfractie;

. de heer Ahmed Laaouej, voorzitter van de PS-fractie;

. mevrouw Barbara Pas, voorzitter van de Vlaams Belangfractie;

. de heer David Clarinval, voorzitter van de MR-fractie;

. de heer Servais Verherstraeten, voorzitter van de CD&V-fractie;

. mevrouw Meryame Kitir, voorzitter van de sp.a-fractie;

. mevrouw Catherine Fonck, voorzitter van de cdH-fractie;

. de heer Raoul Hedebouw, voorzitter van de PVDA-PTB-fractie;

 

Voor mijn fractie zal nog een lid worden toegevoegd door een vacature die ontstaan is.

 

- een toegevoegd lid per politieke fractie met minder dan twaalf leden die geen lid van het Bureau heeft.

 

Ik geef het woord aan de voorzitters van de spa- en cdH-fractie voor de aanwijzing van een toegevoegd lid.

 

01.04  Meryame Kitir (sp.a): Mijnheer de voorzitter, wij stellen de heer Joris Vandenbroucke voor.

 

01.05  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le président, nous proposons M. Georges Dallemagne.

 

Le président: Je proclame MM. Joris Vandenbroucke et Georges Dallemagne membres associés du Bureau.

Ik verklaar de heren Joris Vandenbroucke en Georges Dallemage verkozen als toegevoegd lid van het Bureau.

 

02 Constitution de la Chambre

02 Wettig- en voltalligverklaring van de Kamer

 

La Chambre est constituée.

Il en sera donné connaissance au Roi, au Sénat et aux parlements de communauté et de région.

 

De Kamer is voor wettig en voltallig verklaard.

Daarvan zal worden kennis gegeven aan de Koning, aan de Senaat en aan de gemeenschaps- en gewestparlementen.

 

Die Kammer ist zusammengestellt.

Seine Majestät der König, der Senat sowie die Regional- und Gemeinschaftsparlamente werden hiervon in Kenntnis gesetzt worden.

 

03 Parlement européen – Examen de la validité des opérations électorales relatives à l'élection du 26 mai 2019

03 Europees Parlement – Onderzoek van de geldigheid van de kiesverrichtingen betreffende de verkiezing van 26 mei 2019

 

En vertu de l'article 43 de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, la Chambre statue sur la validité des opérations électorales et sur les réclamations éventuellement introduites sur la base des dispositions de la loi précitée.

Overeenkomstig artikel 43 van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement, doet de Kamer uitspraak over de geldigheid van de kiesverrichtingen en over de bezwaren die eventueel worden ingebracht op grond van de bepalingen van deze wet.

 

Je vous propose de confier l'examen de ces devoirs à une commission spéciale de sept membres composée par tirage au sort.

Ik stel u voor deze opdrachten toe te vertrouwen aan een bijzondere commissie van zeven leden, samengesteld bij loting.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

Nous allons procéder, dès maintenant, au tirage au sort des noms des sept membres de cette commission spéciale.

Wij gaan thans over tot het uitloten van de namen van de zeven leden van deze bijzondere commissie.

 

M. Emmanuel Burton, Mme Katleen Bury, MM. Marc Goblet, Koen Geens, Gilles Vanden Burre, Roberto D'Amico et Tim Vandeput sont désignés comme membres de ladite commission.

De heer Emmanuel Burton, mevrouw Katleen Bury, de heren Marc Goblet, Koen Geens, Gilles Vanden Burre, Roberto D'Amico et Tim Vandeput zijn aangewezen als lid van deze commissie.

 

Ik stel voor dat we een korte schorsing houden, zodat de zeven aangeduide leden hun taak kunnen verrichten. De vergadering zal plaats­vinden in commissiezaal 2.

 

La séance est suspendue.

De vergadering is geschorst.

 

La séance est suspendue à 14 h 58.

De vergadering wordt geschorst om 14.58 uur.

 

La séance est reprise à 15 h 24.

De vergadering wordt hervat om 15.24 uur.

 

La séance est reprise.

De vergadering is hervat.

 

Je donne la parole à Mme Katleen Bury, rapporteur de la commission spéciale chargée d’examiner la validité des opérations électorales et les réclamations relatives aux élections européennes du 26 mai 2019.

Ik verleen het woord aan mevrouw Katleen Bury, rapporteur van de bijzondere commissie belast met het onderzoek van de geldigheid van de kiesverrichtingen en de bezwaren betreffende de Europese verkiezingen van 26 mei 2019.

 

03.01  Katleen Bury, rapporteur: Votre commission a été chargée par la séance plénière du jeudi 27 juin 2019 de communiquer ce jour, en vertu de l’article 43 de la loi du 23 mars 1989 relative à l’élection du Parlement européen, ses conclusions sur la validité des opérations électorales du 26 mai 2019 en ce qui concerne tant les élus effectifs au Parlement européen que leurs suppléants.

Uw commissie werd er heden, donderdag 27 juni 2019, door de plenaire vergadering mee belast krachtens artikel 43 van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement, haar conclusies mee te delen over de geldigheid van de kiesverrichtingen van 26 mei 2019, zowel wat de verkozen effectieve leden van het Europees Parlement als wat hun opvolgers betreft.

 

Votre commission a pris connaissance, lors de sa réunion du 27 juin 2019, des procès-verbaux d’élection, dressés et signés respectivement par les membres des bureaux principaux du collège électoral néerlandais, du collège électoral français et du collège électoral germanophone, ainsi que des tableaux récapitulatifs établis par les bureaux principaux de province.

Uw commissie heeft op haar vergadering van 27 juni 2019 kennisgenomen van de processen-verbaal van de verkiezing, opgemaakt en ondertekend respectievelijk door de leden van het collegehoofdbureau van het Nederlandse, het Franse en het Duitstalige kiescollege, evenals van de verzamelstaten, opgemaakt door de provincie­hoofdbureaus.

 

Attendu que les élus ont justifié des conditions de nationalité, de jouissance des droits civils et politiques, d’âge, de résidence, d’appartenance linguistique et d’inscription sur une liste des électeurs belges, fixées par les articles 1er et 41 de la loi précitée.

Aangezien de hieronder genoemde verkozenen hebben doen blijken van de voorwaarden van nationaliteit, van genot van burgerlijke en politieke rechten, van leeftijd, van woonplaats en van taalaanhorigheid en van inschrijving op een Belgische kiezerslijst, gesteld door de artikelen 1 en 41 van voornoemde wet.

 

Attendu qu’aucune plainte n’a été déposée contre les opérations électorales;

Aangezien er geen bezwaarschrift werd ingediend tegen de kiesverrichtingen;

 

Considérant que les procès-verbaux du décompte général des voix des bureaux principaux des collèges électoraux néerlandais, français et germanophone n’appellent aucune remarque;

Aangezien de processen-verbaal van de algemene optelling der stemmen van de collegehoofdbureaus van het Nederlandse, het Franse en het Duitstalige kiescollege geen aanleiding geven tot opmerkingen;

 

Vu le rapport du Collège d’experts chargé du contrôle des systèmes électroniques de vote, de dépouillement et de collecte des résultats, du 7 juin 2019;

Gelet op het verslag van het College van Deskundigen belast met de controle van het elektronisch stem- en stemopnemingssysteem van 7 juni 2019;

 

Considérant ce qui précède, votre commission propose de valider l’élection des candidats qui ont été désignés comme membres du Parlement européen par le:

Gelet op wat voorafgaat, stelt uw commissie ten slotte voor de verkiezing geldig te verklaren van de kandidaten die als leden van het Europees Parlement aangewezen werden door het:

 

Collège électoral néerlandais:

Open Vld

- Verhofstadt Guy

- Vautmans Hilde

 

N-VA

- Bourgeois Geert

- Kanko Assita

- Van Overtveldt Johan

 

Vlaams Belang

- Annemans Gerolf

- Vatlet Patsy

- De Man Filip

 

CD&V

- Peeters Kris

- Franssen Cindy

 

Groen

- De Sutter Petra

 

sp.a

- Van Brempt Kathleen

 

Nederlands kiescollege:

Open Vld

- Verhofstadt Guy

- Vautmans Hilde

 

N-VA

- Bourgeois Geert

- Kanko Assita

- Van Overtveldt Johan

 

Vlaams Belang

- Annemans Gerolf

- Vatlet Patsy

- De Man Filip

 

CD&V

- Peeters Kris

- Franssen Cindy

 

Groen

- De Sutter Petra

 

sp.a

- Van Brempt Kathleen

 

Collège électoral français:

Ecolo

- Lamberts Philippe

- Bricmont Saskia

 

cdH

- Lutgen Benoît

 

MR

- Chastel Olivier

- Ries Frédérique

 

PTB

- Botenga Marc

 

PS

- Magnette Paul

- Arena Maria

 

Frans kiescollege:

Ecolo

- Lamberts Philippe

- Bricmont Saskia

 

cdH

- Lutgen Benoît

 

MR

- Chastel Olivier

- Ries Frédérique

 

PTB

- Botenga Marc

 

PS

- Magnette Paul

- Arena Maria

 

Collège électoral germanophone:

CSP

- Arimont Pascal

 

Duitstalig kiescollege:

CSP

- Arimont Pascal

 

et votre commission propose de valider l’élection des candidats suivants, déclarés suppléants pour le Parlement européen par le:

en stelt uw commissie voor om de verkiezing geldig te verklaren van de kandidaten die als opvolgers voor het Europees Parlement aangewezen werden door het:

 

Collège électoral néerlandais:

Open Vld

- De Bleeker Eva

- Stuer Vincent

- Kroes Neelie

- Robert Evi

- Anciaux Koen

- Schelfhout Bert

- Vandermersch Piet

 

N-VA

- Overmeer Jeroen

- Uyttersprot Katrien

- Storme Matthias

- Descheemaecker Marc

- Caelen Anne

- Minarikova Luba

- Debyser Zeger

 

Vlaams Belang

- Vandendriessche Tom

- De Gussem Veerle

- Hoegaerts Dimitri

- Dewinter-Verboven Lutgarde

- Van Beughem Nadia

- Vervloesem Philip

- Beckers Rik

 

CD&V

- Vandenkendelaere Tom

- Maris Liesbeth

- Claesen Liesbeth

- Tobback Karel

- Van De Vijver Marc

- De Volder Jan

- Kamoen Charis

 

Groen

- Matthieu Sara

- Aelvoet Magda

- Oloibiri Violet

- Jans Thomas

- Borremans Wim

- Sabels Jordy

- Luyts Jorge

 

sp.a

- Soens Tine

- Anciaux Bert

- Oulichki Kaoutar

- Giovanis Yana

- Marte Pereyra Karina

- De Geest Hannes

- Vandekerckhove Maxim

 

Nederlands kiescollege:

Open Vld

- De Bleeker Eva

- Stuer Vincent

- Kroes Neelie

- Robert Evi

- Anciaux Koen

- Schelfhout Bert

- Vandermersch Piet

 

N-VA

- Overmeer Jeroen

- Uyttersprot Katrien

- Storme Matthias

- Descheemaecker Marc

- Caelen Anne

- Minarikova Luba

- Debyser Zeger

 

Vlaams Belang

- Vandendriessche Tom

- De Gussem Veerle

- Hoegaerts Dimitri

- Dewinter-Verboven Lutgarde

- Van Beughem Nadia

- Vervloesem Philip

- Beckers Rik

 

CD&V

- Vandenkendelaere Tom

- Maris Liesbeth

- Claesen Liesbeth

- Tobback Karel

- Van De Vijver Marc

- De Volder Jan

- Kamoen Charis

 

Groen

- Matthieu Sara

- Aelvoet Magda

- Oloibiri Violet

- Jans Thomas

- Borremans Wim

- Sabels Jordy

- Luyts Jorge

 

sp.a

- Soens Tine

- Anciaux Bert

- Oulichki Kaoutar

- Giovanis Yana

- Marte Pereyra Karina

- De Geest Hannes

- Vandekerckhove Maxim

 

Collège électoral français:

Ecolo

- Dewandre Nicole

- Perrin Dominique

- Huytebroeck Evelyne

- Dupriez Patrick

- Torres Cécilia

- De Brabandere Luc

 

cdH

- Du Monceau Cédric

- Simonet Marie-Dominique

- Langendries Raymond

- Schumacher Juliette

- Moucheron Savine

- Erler Pierre

 

MR

- Glatigny Valérie

- Dister Christophe

- Bertieaux Françoise

- Desille Géraldine

- Flahaux Jean-Jacques

- Jadot Jean-Claude

 

PTB

- Verbauwhede Michaël

- Terranova Rosa

- Muñoz Gomez Elisa

- Forget Monique

- Casillas Y Gomez Luis

- Cavyn Jean-Philippe

 

PS

- Tarabella Marc

- Anciaux Laurence

- Cetin Nermin

- Luongo Cassandra

- Hardy Pierre

- Niyonzima Haridi

 

Frans kiescollege:

Ecolo

- Dewandre Nicole

- Perrin Dominique

- Huytebroeck Evelyne

- Dupriez Patrick

- Torres Cécilia

- De Brabandere Luc

 

cdH

- Du Monceau Cédric

- Simonet Marie-Dominique

- Langendries Raymond

- Schumacher Juliette

- Moucheron Savine

- Erler Pierre

 

MR

- Glatigny Valérie

- Dister Christophe

- Bertieaux Françoise

- Desille Géraldine

- Flahaux Jean-Jacques

- Jadot Jean-Claude

 

PTB

- Verbauwhede Michaël

- Terranova Rosa

- Muñoz Gomez Elisa

- Forget Monique

- Casillas Y Gomez Luis

- Cavyn Jean-Philippe

 

PS

- Tarabella Marc

- Anciaux Laurence

- Cetin Nermin

- Luongo Cassandra

- Hardy Pierre

- Niyonzima Haridi

 

Collège électoral germanophone:

CSP

- Creutz-Vilvoye Patricia

- Franzen Daniel

- Frank Luc

- Dhur Marion

- Veithen Stefan

- Tjandra Shirin

 

Duitstalig kiescollege:

CSP

- Creutz-Vilvoye Patricia

- Franzen Daniel

- Frank Luc

- Dhur Marion

- Veithen Stefan

- Tjandra Shirin

 

La liste de ces élus est reprise dans le document parlementaire DOC 55 13/001 qui a été mis à votre disposition.

Deze verkozenen zijn opgenomen in het parlementair stuk DOC 55 13/001 dat te uwer beschikking werd gesteld.

 

Il y a lieu d’observer que Mme Patsy Vatlet, élue sur la liste n°9 (Vlaams Belang) membre du Parlement européen par le collège électoral néerlandais, a renoncé par lettre du 27 mai 2019 à son mandat. Elle est dès lors remplacée, en tant que titulaire, par le premier suppléant, M. Tom Vandendriessche.

Er wordt op gewezen dat mevrouw Patsy Vatlet, verkozen op de lijst nr. 9 (Vlaams Belang) door het Nederlandse kiescollege, bij brief van 27 mei 2019 verzaakt aan haar mandaat. Zij wordt als titularis opgevolgd door de heer Tom Vandendriessche, eerste opvolger.

 

Il y a lieu également d’observer que M. Paul Magnette, élu sur la liste n°17 (PS) membre du Parlement européen par le collège électoral français, renonce à son mandat par lettre du 13 juin 2019. Il est dès lors remplacé, en tant que titulaire, par le premier suppléant, M. Marc Tarabella.

Er wordt eveneens op gewezen dat de heer Paul Magnette, verkozen op de lijst nr. 17 (PS) door het Franse kiescollege, bij brief van 13 juni 2019 verzaakt aan zijn mandaat. Hij wordt als titularis opgevolgd door de heer Marc Tarabella, eerste opvolger.

 

Il y a lieu d’observer que conformément à l’article 7, 1 de l’Acte européen du 8 octobre 1976 portant élection des représentants du Parlement européen au suffrage universel direct, le mandat de membre du Parlement européen est incompatible avec un mandat de membre d’un gouvernement.

Er wordt op gewezen dat overeenkomstig artikel 7, 1, van de Europese akte van 8 oktober 1976 betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van recht­streekse algemene verkiezingen, het mandaat van Europees Parlementslid onverenigbaar is met een mandaat van lid van een regering.

 

Par arrêté royal du 26 juin 2019, a été acceptée la démission de M. Kris Peeters (CD&V) de ses fonctions de vice-premier mnistre et ministre de l’Emploi, de l’Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, de la Lutte contre la pauvreté, de l’Égalité des chances et des Personnes handicapées, à partir du 1er juillet 2019.

Bij koninklijk besluit van 26 juni 2019 wordt met ingang van 1 juli 2019 ontslag verleend aan de heer Kris Peeters (CD&V) uit zijn ambt van vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking.

 

Par lettre du 26 juin 2019, M. Geert Bourgeois (N-VA) communique au président du Parlement flamand, sa démission en qualité de ministre-président du gouvernement flamand et ministre flamand de la Politique extérieure et du Patrimoine immobilier, à partir du 1er juillet 2019.

Bij brief van 26 juni 2019 deelt de heer Geert Bourgeois (N-VA) aan de voorzitter van het Vlaams Parlement zijn ontslag mee met ingang van 1 juli 2019 als minister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Buitenlands beleid en Onroerend erfgoed.

 

Votre commission propose par ailleurs d’ajourner l’admission de Mme Neelie Kroes, troisième suppléante sur la liste Open Vld (collège électoral néerlandais), qui n’a, à ce jour pas encore justifié des conditions d’éligibilité.

Bovendien stelt uw commissie voor de geldigheids­verklaring uit te stellen van mevrouw Neelie Kroes, derde opvolger op de lijst Open Vld (Nederlands kiescollege), die, tot nog toe, niet heeft doen blijken de verkiesbaarheids­voorwaarden te vervullen.

 

Le président: Je mets aux voix les conclusions de la commission.

Ik breng de besluiten van de commissie in stemming.

 

Personne ne s'y oppose? (Non)

Elles sont adoptées.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Zij zijn aangenomen.

 

En conséquence, la Chambre proclame la validité des opérations électorales relatives aux élections européennes du 26 mai 2019.

Bijgevolg verklaart de Kamer de kiesverrichtingen geldig betreffende de Europese verkiezingen van 26 mei 2019.

 

04 Nomination des membres de la commission parlementaire de concertation

04 Benoeming van de leden van de parlementaire overlegcommissie

 

Nous devons procéder à la nomination des membres de la commission parlementaire de concertation.

Wij moeten overgaan tot de benoeming van de leden van de parlementaire overlegcommissie.

 

En application de l'article 13 du Règlement, la Chambre désigne en son sein 11 membres effectifs qui composeront la commission parlementaire de concertation visée à l'article 82 de la Constitution et parmi lesquels figurera le président de la Chambre. La Chambre nomme un nombre identique de suppléants.

Met toepassing van artikel 13 van het Reglement, wijst de Kamer uit haar midden elf vaste leden aan voor de parlementaire overlegcommissie bedoeld in artikel 82 van de Grondwet, onder wie de voorzitter van de Kamer. De Kamer benoemt eenzelfde aantal plaatsvervangers.

 

Conformément à l'article 158 du Règlement, ces nominations se font à la représentation proportionnelle des groupes politiques.

Overeenkomstig artikel 158 van het Reglement geschieden deze benoemingen volgens de evenredige vertegenwoordiging van de politieke fracties.

 

Voici la répartition:

- 2 membres du groupe N-VA plus 2 suppléants;

- 2 membres du groupe Ecolo-Groen plus 2 suppléants;

- 2 membres du groupe PS plus 2 suppléants;

- 1 membre du groupe Vlaams Belang plus 1 suppléant;

- 1 membre du groupe MR plus 1 suppléant;

- 1 membre du groupe CD&V plus 1 suppléant;

- 1 membre du groupe PVDA-PTB plus 1 suppléant;

- 1 membre du groupe Open Vld plus 1 suppléant.

 

De verdeling ziet eruit als volgt:

- 2 leden van de N-VA-fractie en 2 plaats­vervangers;

- 2 leden van de Ecolo-Groenfractie en 2 plaats­vervangers;

- 2 leden van de PS-fractie en 2 plaatsvervangers;

- 1 lid van de Vlaams Belangfractie en 1 plaats­vervanger;

- 1 lid van de MR-fractie en 1 plaatsvervanger;

- 1 lid van de CD&V-fractie en 1 plaatsvervanger;

- 1 lid van de PVDA-PTB-fractie en 1 plaats­vervanger;

- 1 lid van de Open Vld-fractie en 1 plaats­vervanger.

 

Les présidents de groupe m'ont fait parvenir les noms de leurs candidats:

De fractievoorzitters hebben mij de namen van hun kandidaten medegedeeld:

 

N-VA

membres effectifs / vaste leden: Peter De Roover, Anneleen Van Bossuyt

- suppléants / plaatsvervangers: Frieda Gijbels, Yngvild Ingels

 

Ecolo-Groen

membres effectifs / vaste leden: Kristof Calvo, Georges Gilkinet

- suppléants / plaatsvervangers: Cécile Thibaut, Stefaan Van Hecke

 

PS

membres effectifs / vaste leden: Ahmed Laaouej, Frédéric Daerden

- suppléants / plaatsvervangers: Caroline Désir, André Flahaut

 

Vlaams Belang

membre effectif / vast lid: Barbara Pas

- suppléant / plaatsvervanger: Wouter Vermeersch

 

MR

membre effectif / vast lid: David Clarinval

- suppléant / plaatsvervanger: Philippe Goffin

 

CD&V

membre effectif / vast lid: Servais Verherstraeten

- suppléant / plaatsvervanger: Nahima Lanjri

 

PVDA-PTB

membre effectif / vast lid: Marco Van Hees

- suppléant / plaatsvervanger: Thierry Warmoes

 

Open Vld

membre effectif / vast lid: Patrick Dewael

- suppléant / plaatsvervanger: Tim Vandenput.

 

Étant donné que le nombre de candidatures recevables correspond au nombre de places à conférer, il n'y a pas lieu à scrutin conformément à l'article 157, n° 6 du Règlement.

Daar het aantal ontvankelijke kandidaturen overeenstemt met het aantal te begeven plaatsen, moet, overeenkomstig artikel 157, nr. 6 van het Reglement, niet gestemd worden.

 

En conséquence, je proclame élus les candidats présentés. La liste des membres de la Chambre qui composeront la commission parlementaire de concertation sera publiée au Compte rendu analytique et au Compte rendu intégral.

Dienvolgens verklaar ik verkozen de kandidaten die voorgedragen werden. De lijst van de leden van de Kamer die deel zullen uitmaken van de parlementaire overlegcommissie zal in het Beknopt Verslag en in het Integraal Verslag gepubliceerd worden.

 

05 Nomination des membres des commissions permanentes

05 Benoeming van de leden van de vaste commissies

 

Collega's, wij moeten nu overgaan tot de benoeming van de leden van de vaste commissies. Ik maak u mijn voornemen kenbaar om hierover volgende week woensdag om 12.00 uur te beraadslagen in een nog samen te roepen conferentie van de fractieleiders.

 

Ik maak hierbij wel een uitzondering voor de commissie voor de Financiën en de Begroting. Wij zullen immers eerstdaags van de regering het ontwerp in verband met de voorlopige twaalfden krijgen. Ik meen dat dit vóór 4 juli is gepland. De commissie voor de Financiën en de Begroting zou dan meteen aan de slag moeten kunnen gaan, want het is uiteraard de bedoeling dat wij over dit ontwerp nog vóór het parlementair reces, dat begint op 21 juli, kunnen stemmen in plenaire vergadering.

 

Ik stel dus voor dat wij vandaag alleszins al overgaan tot het samenstellen van deze commissie.

 

06 Nomination des membres de la commission des Finances et du Budget

06 Benoeming van de leden van de commissie voor de Financiën en de Begroting

 

La commission des Finances et du Budget est composée de 17 membres effectifs (art. 19, n° 2, Règlement) et de 26 suppléants (art. 22, al. 1, Règlement). Les mandats au sein de la commis­sion seront attribués comme suit:

De commissie voor de Financiën en de Begroting wordt samengesteld uit 17 vaste leden (art. 19, nr. 2, Reglement) en 26 plaatsvervangers (art. 22, al. 1, Reglement). De mandaten binnen de commissie zullen worden toegewezen als volgt:

 

N-VA

3 effectifs / vaste leden

4 suppléants / plaatsvervangers

Ecolo-Groen

3 effectifs / vaste leden

4 suppléants / plaatsvervangers

PS

3 effectifs / vaste leden

4 suppléants / plaatsvervangers

Vlaams Belang

2 effectifs / vaste leden:

3 suppléants / plaatsvervangers

MR

2 effectifs / vaste leden

3 suppléants / plaatsvervangers

CD&V

1 effectif / vast lid

2 suppléants / plaatsvervangers

PVDA-PTB

1 effectif / vast lid

2 suppléants / plaatsvervangers

Open Vld

1 effectif / vast lid

2 suppléants / plaatsvervangers

sp.a

1 effectif / vast lid

2 suppléants / plaatsvervangers.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Les noms suivants ont été communiqués par les présidents des groupes politiques:

Volgende namen werden medegedeeld door de voorzitters van de politieke fracties:

 

N-VA

- effectifs / vaste leden: Sander Loones, Jan Jambon, Kathleen Depoorter

- suppléants / plaatsvervangers: Peter Buysrogge, Christoph D'Haese, Tomas Roggeman, Michael Freilich

 

Ecolo-Groen

- effectifs / vaste leden: Dieter Vanbesien, Georges Gilkinet, Kristof Calvo

- suppléants / plaatsvervangers: Albert Vicaire, Marie-Colline Leroy, Stefaan Van Hecke, Gilles Vanden Burre

 

PS

- effectifs / vaste leden: Ahmed Laaouej, Frédéric Daerden, Hugues Bayet

- suppléants / plaatsvervangers: Sophie Thémont, Malik Ben Achour, Patrick Prévot, Christophe Lacroix

 

Vlaams Belang

effectifs / vaste leden: Wouter Vermeersch, Erik Gilissen

suppléants / plaatsvervangers: Steven Creyelman, Reccino Van Lommel, Kurt Ravyts

 

MR

effectifs / vaste leden: Sophie Wilmès, Benoît Piedboeuf

suppléants / plaatsvervangers: Didier Reynders, David Clarinval, Emmanuel Burton

 

CD&V

effectif / vast lid: Servais Verherstraeten

suppléants / plaatsvervangers: Leen Dierick, Hendrik Bogaert

 

PVDA-PTB

effectif / vast lid: Marco Van Hees

suppléants / plaatsvervangers: à désigner ultérieu­rement/later te bepalen

 

Open Vld

- effectif / vast lid: Christian Leysen

- suppléants / plaatsvervangers: Egbert Lachaert, Katja Gabriëls

 

sp.a

- effectif / vast lid: Jan Bertels

- suppléants / plaatsvervangers: John Crombez, Joris Vandenbroucke.

 

Étant donné que le nombre de candidatures correspond au nombre de places à pourvoir, je proclame les candidats présentés élus en application de l'article 157, n° 6, du Règlement.

Daar het aantal kandidaturen overeenstemt met het aantal te begeven plaatsen verklaar ik de voorgedragen kandidaten verkozen overeen­komstig artikel 157, nr. 6, van het Reglement.

 

07 Constitution du Parlement de la Communauté germanophone

07 Wettig- en voltalligverklaring van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap

 

Par lettre du 18 juin 2019, le Parlement de la Communauté germanophone fait connaître qu'il s'est constitué en sa séance du 17 juin 2019.

Bij brief van 18 juni 2019 brengt het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap ons ter kennis dat het ter vergadering van 17 juni 2019 voor wettig en voltallig verklaard is.

 

08 Constitution du Parlement flamand

08 Wettig- en voltalligverklaring van het Vlaams Parlement

 

Par lettre du 18 juin 2019, le Parlement flamand fait connaître qu'il s'est constitué en sa séance de ce jour.

Bij brief van 18 juni 2019 brengt het Vlaams Parlement ons ter kennis dat het ter vergadering van die dag voor wettig en voltallig verklaard is.

 

09 Modification au sein du gouvernement

09 Wijziging binnen de regering

 

Par lettre du 26 juin 2019, le premier ministre transmet copie de l'arrêté royal du 26 juin 2019 intitulé "Gouvernement – Démission".

Bij brief van 26 juni 2019 zendt de eerste minister een afschrift over van het koninklijk besluit van 26 juni 2019 met als opschrift "Regering – Ontslag".

 

Deze brief heeft betrekking op het ontslag van de heer Peeters uit de regering.

 

Ik ben aan het einde gekomen van onze agenda voor vandaag. Wij zien elkaar alleszins in de Conferentie van voorzitters, volgende week woensdag om 12.00 uur. Op die Conferentie zullen wij ook de datum bepalen waarop de plenaire vergadering opnieuw zal bijeenkomen.

 

De vergadering is gesloten. De Kamer gaat tot nadere bijeenroeping uiteen.

La séance est levée. La Chambre s'ajourne jusqu'à convocation ultérieure.

 

De vergadering wordt gesloten om 15.38 uur.

La séance est levée à 15 h 38.

 

Ce compte rendu n'a pas d'annexe.

 

Dit verslag heeft geen bijlage.