Séance plénière

Plenumvergadering

 

du

 

Mardi 13 octobre 2020

 

Après-midi

 

______

 

 

van

 

Dinsdag 13 oktober 2020

 

Namiddag

 

______

 

 


La séance est ouverte à 14 h 15 et présidée par M. Patrick Dewael, président sortant.

De vergadering wordt geopend om 14.15 uur en voorgezeten door de heer Patrick Dewael, uittredend voorzitter.

 

Le président: La séance est ouverte.

De vergadering is geopend.

 

Ministres du gouvernement fédéral présentes lors de l'ouverture de la séance:

Aanwezig bij de opening van de vergadering zijn de ministers van de federale regering:

Karine Lalieux, Ludivine Dedonder.

 

01 Ouverture de la session ordinaire 2020-2021

01 Opening van de gewone zitting 2020-2021

 

Mesdames, messieurs, chers collègues, la Chambre se réunit aujourd'hui de plein droit, en vertu de l'article 44 de la Constitution.

Dames en heren, waarde collega's, de Kamer komt heden van rechtswege bijeen op grond van artikel 44 van de Grondwet.

 

Je déclare ouverte la session 2020-2021.

Ik verklaar de zitting 2020-2021 voor geopend.

 

02 Nomination du Bureau définitif

02 Benoeming van het Vast Bureau

 

L'ordre du jour appelle la nomination du Bureau définitif.

Aan de orde is de benoeming van het Vast Bureau.

 

Composition du Bureau (Art. 3 Règlement)

Samenstelling van het Bureau (Art. 3 Reglement)

 

Le Bureau se compose:

- du président,

- de trois vice-présidents,

- et de membres du Bureau.

Het Bureau bestaat uit:

- de voorzitter,

- de drie ondervoorzitters,

- en de Bureauleden.

 

Le Bureau est complété par:

- les anciens présidents, membres de la Chambre;

- les présidents des groupes politiques;

- un membre associé par groupe politique qui compte moins de douze membres et qui n'a pas de membre du Bureau visé au n° 1.

Het Bureau wordt aangevuld met:

- de gewezen voorzitters, lid van de Kamer;

- de voorzitters van de politieke fracties;

- een toegevoegd lid per politieke fractie met minder dan twaalf leden die geen in nr. 1 bedoeld lid van het Bureau heeft.

 

Le président est nommé conformément à l'article 157 du Règlement.

De voorzitter wordt verkozen overeenkomstig artikel 157 van het Reglement.

 

Les vice-présidents et membres du Bureau sont nommés par la Chambre conformément à l'article 158, n° 1, première phrase, et sur proposition des groupes politiques, étant entendu que la présidence est prise en compte pour l'attribution de ces fonctions selon la règle de la représentation proportionnelle des groupes politiques et qu'il est procédé à autant de nominations qu'il est nécessaire pour que chaque groupe politique d'au moins douze membres compte au moins un membre au sein du Bureau.

De Kamer benoemt de ondervoorzitters en Bureauleden overeenkomstig artikel 158, nr. 1, eerste zin, op voorstel van de politieke fracties. Het voorzitterschap wordt meegerekend in de toewijzing van deze functies volgens de evenredige vertegenwoordiging van de politieke fracties. Bovendien worden zoveel leden benoemd als nodig is opdat elke politieke fractie met ten minste twaalf leden ten minste een lid van het Bureau telt.

 

02.01 Le président: Nous passons maintenant à la nomination d’un président de la Chambre. Mais avant cela, je voudrais vous adresser quelques mots.

 

Je vous remercie tout d’abord de votre confiance. Guider les travaux de notre assemblée n’a pas toujours été de tout repos. Le coronavirus nous a obligés à repenser drastiquement nos méthodes de travail. Il nous a poussés à sortir de notre zone de confort. Je me réfère, par exemple, à nos récents travaux dans l’hémicycle du Parlement européen.

 

In moeilijke omstandigheden heeft de Kamer, week na week, maand na maand, de nodige wetten aangenomen om de burgers, de gezinnen en de ondernemingen te ondersteunen.

 

Het is mijn overtuiging dat het Parlement een voortrekkersrol moet spelen, ook in het uitstippelen van langetermijnvisies. Wij moeten de toekomst voorbereiden. Wij moeten ook een houvast bieden in een tijd waarin velen twijfelen aan ons vermogen deze crisis het hoofd te bieden.

 

Ik meen dus dat wij verder moeten kunnen gaan dan louter het controleren van de regering of het behandelen van haar wetsontwerpen. Laten wij in dit Huis dieper reflecteren over belangrijke onderwerpen die misschien minder aandacht krijgen in de regering. Ik denk bijvoorbeeld aan democratische en institutionele vernieuwing. Ik denk ook aan de ethische vraagstukken.

 

Il faut que notre assemblée reste un lieu de débats, un lieu où chacun peut faire valoir ses arguments, où la confrontation d’idées se fait dans le respect et non dans l’agression permanente. Je dois dire que j'ai parfois été frappé par le changement qu'a subi le mode de communication depuis ces dernières années.

 

Wij staan vandaag allemaal via smartphones of laptops in contact met de buitenwereld. Nog maar nauwelijks heeft een eerste minister of een ander lid van de regering een verklaring afgelegd of men krijgt binnen een paar seconden de eerste tweets en facebookberichten binnen, van zowel binnen als buiten het parlementaire halfrond. Sommige parlementsleden kruisen ook vaker de degens op een virtuele manier, dus naast steekvlampolitiek kan men vandaag ook spreken over steekvlamberichtgeving of steekvlamcommentariëring. Ik zou dus durven gewagen van de nieuwe media als de vijfde macht.

 

Collega's, wij moeten die evolutie omarmen. Ik ben daarin duidelijk: de democratie is nog nooit zo transparant geweest en dat is op zich een heel goede zaak, maar wij mogen ook niet blind zijn voor de schaduwzijde van deze steekvlammen.

 

Een belangrijke pijler van onze parlementaire democratie is ook reflectie, discussie, het afwegen van pro's en contra's en ook het intomen van spontane, maar vaak ongenuanceerde voorstellen. Ook dat maakt daar deel van uit en wij moeten dus allemaal – dat geldt voor ieder van ons, ook voor mijzelf – opletten dat wij niet blindelings meestappen in de waan van de dag.

 

Het politieke debat mag niet verschralen en dat is net het mooie van dit Huis: hier komen talloze meningen van vele fracties aan bod. Dat is eigen aan ons representatief systeem en wat mij betreft moeten wij dat behouden. Dat is mijn persoonlijke overtuiging. Een meerderheidssysteem, zoals in het Verenigd Koninkrijk, lijkt misschien slagkrachtiger, maar ik stel de vraag of dat ook zo is. De recente geschiedenis toont aan van niet.

 

Comme président de la Chambre, j’étais tenu à un certain devoir de réserve. Je retrouverai dans quelques minutes ma pleine et entière liberté d’expression. J’en suis heureux.

 

Mes derniers mots seront des mots de remerciements: je remercie les collègues. Je remercie aussi les fonctionnaires généraux et le personnel de la Chambre qui s’est démené pour que nos travaux en mode "corona" se déroulent dans les meilleures conditions. Je remercie enfin la presse qui continue, sans faillir, à couvrir nos activités.

 

Soyez tous remerciés.

 

(Applaudissements)

(Applaus)

 

Nomination du président

Benoeming van de voorzitter

 

La seule nomination à laquelle il convient de procéder est celle du président de la Chambre.

De enige verkiezing waartoe moet worden overgegaan is die van de voorzitter van de Kamer.

 

Conformément à la décision de la Chambre du 8 octobre 2020, les membres ont voté dès le jeudi 8 octobre 2020 jusqu’à aujourd’hui 14 h 00.

Overeenkomstig de beslissing van de Kamer van 8 oktober 2020 hebben de leden kunnen stemmen vanaf donderdag 8 oktober 2020 tot vandaag om 14.00 uur.

 

Les deux membres les plus jeunes présents, Mélissa Hanus et Samuel Cogolati, ont assisté au dépouillement du scrutin dans la Salle 3.

De twee jongste, aanwezige leden, Mélissa Hanus en Samuel Cogolati, waren aanwezig bij het opnemen van de stemmen in Zaal 3.

 

Voici le résultat du scrutin pour la nomination du président:

Ziehier de uitslag van de geheime stemming voor de benoeming van de voorzitter:

 

Votants

134

Stemmen

Blancs ou nuls

3

Blanco of ongeldig

Valables

131

Geldig

Majorité absolue

66

Volstrekte meerderheid

 

Mme Eliane Tillieux a obtenu 91 voix.

Mevrouw Eliane Tillieux heeft 91 stemmen bekomen.

 

Mme Valerie Van Peel a obtenu 40 voix.

Mevrouw Valerie Van Peel heeft 40 stemmen bekomen.

 

Mme Eliane Tillieux ayant obtenu 91 voix, c’est-à-dire la majorité absolue, est élue en qualité de présidente.

Aangezien mevrouw Eliane Tillieux 91 stemmen heeft bekomen, dit is de volstrekte meerderheid, verklaar ik haar verkozen tot voorzitster.

 

(Applaudissements nourris)

(Langdurig applaus)

 

Je suis très heureux d'avoir le privilège d'être le premier président sortant à céder le flambeau, pour la première fois dans l'histoire de notre institution, à une femme.

 

Madame Tillieux, chère collègue, je vous souhaite beaucoup de succès. Merci à tous.

 

Je prie Mme la présidente de la Chambre de prendre place au bureau.

Ik verzoek de voorzitster van de Kamer aan het bureau plaats te nemen.

 

(Applaudissements)

(Applaus)

 

Collega's, ik verlaat deze stoel, maar het is me een waar genoegen om als laatste daad op deze voorzittersstoel het woord te geven aan collega Peter De Roover.

 

02.02  Peter De Roover (N-VA): Mijnheer de voorzitter, net op de scheiding van de overdracht: het genoegen is wederzijds de eer te genieten om als laatste door u in deze functie vernoemd te worden.

 

Wij hebben elkaar de voorbije weken wat in een controverse ontmoet, maar dat moet kunnen. Ik denk dat dit onze persoonlijke relatie ook in genen dele heeft beïnvloed of dat zal doen.

 

Wanneer u deze stoel verlaat, kan ik u niet langer aanspreken als voorzitter, tenzij ik lid zou worden van de commissie Klimaat heb ik begrepen. Dan kan ik die aanspreking toch nog hanteren. Ik zal echter collega Wollants deze eer toebedelen.

 

Ik wil u, niettegenstaande de controverse die wij hebben gehad, maar waar wij boven moeten staan, danken voor uw voorzitterschap. Door omstandigheden is dat een toch zeer apart voorzitterschap geweest. Wij zitten vandaag redelijk ruim in het halfrond, maar dit blijft toch een gehandicapte vorm van parlement en van parlementair debat. U hebt het Parlement een klein beetje moeten heruitvinden in bijzonder moeilijke omstandigheden. Ik wens u daarvoor te danken.

 

Ik wens u te danken voor de leepheid die u soms aan de dag hebt gelegd. Iets in mij zegt dat u het misschien af en toe niet erg zult vinden dat u niet meer de taak van voorzitter moet waarnemen en dat u die leepheid in volle kracht zult kunnen uiten, zonder enige beperking, vanuit de zetel die daar op u staat te wachten.

 

Ik kijk ten zeerste uit naar uw hernieuwde opdracht als volwaardig Kamerlid, waarin u een regeerakkoord moet en zult verdedigen, aan de totstandkoming waarvan u niet helemaal vreemd was.

 

Ik denk dat ik namens iedereen spreek wanneer ik zeg dat wij u op prijs hebben gesteld als Kamervoorzitter en dat wij de manier waarop u die functie hebt uitgeoefend ook op prijs hebben gesteld.

 

Meteen daarbij aansluitend wil ik, als voorzitter van de grootste oppositiefractie, uw opvolgster gelukwensen. Dit is wat dat betreft inderdaad een bijzonder moment. Wat de verkiezingsuitslag ook zou zijn geweest, de voorzitter zou een vrouw zijn. Mevrouw Tillieux, u kunt uit die uitslag en uit de persoon van de tegenkandidaat misschien vermoeden dat niet heel mijn fractie voor u heeft gestemd.

 

Dat vermoeden is niet fout, maar toch beschouwen wij u als onze voorzitter en als voorzitter van het Parlement, van alle parlementaire rechten en van alle parlementaire prerogatieven en willen wij u als bondgenoot zien in de rol die dit Huis kan en zal vervullen ten opzichte van de uitvoerende macht, die hier zeer welkom is, maar die toch altijd op bezoek komt.

 

Wij wensen u veel succes in het uitoefenen van die functie.

 

Voorzitter: Eliane Tillieux, voorzitster.

Président: Eliane Tillieux, présidente.

 

La présidente: Mes chers collègues, beste collega's, avant toute chose, je tiens bien entendu à vous remercier pour la confiance accordée. Avec sérénité, bienveillance et fermeté, je m'investirai dans l'exercice de la fonction pour mériter et garder votre confiance.

 

Ik wil ook onze collega Valerie Van Peel hulde brengen. Voor het eerst in de geschiedenis van het Parlement zijn twee vrouwen kandidaat voor het voorzitterschap. Wat een evolutie. Wat een revolutie zelfs.

 

Et ça, chers collègues, c'est une victoire que je souhaite dédier à toutes les femmes. À toutes les femmes qui nous ont précédées dans cette assemblée. À toutes les femmes qui ont forcé l'entrée pour s'impliquer en politique, pour accéder au marché du travail, pour changer le monde, pour inscrire l'égalité entre les hommes et les femmes au fronton de nos sociétés, pour défendre nos libertés.

 

Vraiment, du plus profond de moi-même, je veux partager ce moment avec toutes les femmes, mais pas seulement. Je veux aussi, messieurs, chers collègues, partager ce moment avec tous les hommes qui se sont battus et qui se battent encore pour l'égalité, la liberté et l'émancipation des femmes.

 

Mesdames et messieurs, notre pays, aujourd'hui, est dirigé par un gouvernement paritaire. Le Sénat et la Chambre sont présidés par des femmes. Ce n'est pas anecdotique. Ce n'est pas que symbolique. C'est en réalité révélateur de la vivacité de nos forces de progrès et de l'ouverture de nos mentalités et de la mentalité de nos concitoyens. Je suis heureuse et fière de vivre ce changement dans nos institutions et dans notre société.

 

Mijnheer de voorzitter, beste Patrick, ik weet dat u de waarden emancipatie en gelijkheid hoog in het vaandel draagt. Ik wil u ook bedanken omdat u dit parlement opnieuw hebt voorgezeten in dit crisisjaar. Ons land beleefde een politieke crisis, een gezondheidscrisis, een economische crisis. In die moeilijke momenten was het parlement een kolkend vat van ideeën. U hebt de assemblee in het gareel gehouden en de woede, de energie, de woelige en verhitte debatten, de tientallen teksten en honderden amendementen in goede banen geleid, opdat ons land het hoofd kon bieden aan de vernietigende impact van COVID-19.

 

Malgré les pouvoirs spéciaux, malgré la distanciation, cette assemblée est restée vivace, travailleuse, dynamique pour apporter autant de réponses, autant de solutions.

 

Vraiment, je souhaite vous rendre hommage. Vous avez exercé cette présidence avec tout le professionnalisme, la sérénité, l'expérience, le charisme et l'élégance que nous vous connaissons. (Applaudissements nourris)

 

Je me dois, chers collègues, de préciser qu'aujourd'hui est vraiment un jour particulier pour notre président puisque c'est précisément le jour de son anniversaire. (Applaudissements)

 

Comme je l'ai dit, dans l'adversité de ces derniers mois, la Chambre a montré, une nouvelle fois, toute son importance. Elle a montré la vigueur de son action dans la recherche de solutions, de compromis.

 

Occuper ce siège, aujourd'hui, est pour moi un honneur, mais aussi et surtout un devoir, le devoir de permettre à chaque collègue, à chaque groupe de s'exprimer, de faire entendre sa voix au sein de cette maison de la démocratie de notre pays. Ce devoir, je le remplirai en bonne intelligence avec chacun d'entre vous, mais aussi avec les services de notre assemblée, les femmes et les hommes qui les composent et qui nous permettent d'assurer, chaque jour, la qualité et le bon déroulement de nos travaux, des travaux essentiels auxquels nous devons continuer d'insuffler un nouveau dynamisme au sein d'un fédéralisme de collaboration.

 

Ik maak tevens van de gelegenheid gebruik om al de diensten en alle medewerkers van de Kamer uitdrukkelijk te bedanken voor hun kwalitatief werk, hun beschikbaarheid en hun professionaliteit.

 

Het respect voor de democratie en de uitoefening van de democratie vormen het wezen van deze assemblee.

 

En plus des défis actuels, beaucoup parlent de la préparation du monde de demain. Cela ne peut pas être qu'un slogan. La Chambre doit s'emparer des débats de long terme en plus de ses fonctions de contrôle de l'action du gouvernement.

 

Les enjeux ne manquent pas: avenir des soins de santé, relance économique durable, lutte contre la pauvreté et toutes les formes de discrimination, sécurité, pérennité de notre système de sécurité sociale et de nos pensions, défense des droits humains et des libertés fondamentales, lutte contre le réchauffement climatique, digitalisation et, surtout, la place de notre pays face aux défis européens et internationaux. Face à ces enjeux, ces défis parfois, la participation citoyenne doit être une priorité. Le Parlement doit être repensé, modernisé pour être la véritable maison de la démocratie participative.

 

Onze assemblee moet een huis van de democratie zijn, dat luistert naar de burgers, die samen met ons wetgevende initiatieven kunnen uitvoeren, met wie wij in panels zullen zetelen om oplossingen te zoeken voor tal van uitdagingen. Het parlement moet een huis van de democratie zijn dat luistert naar het maatschappelijke middenveld en naar de universiteiten om een nieuwe invulling te geven aan de wereld van morgen en aan de belangrijke fundamentele en grondwettelijke vrijheden. Het moet ook een huis zijn dat luistert naar de andere beleidsniveaus. Ik denk daarbij aan de burgemeestersconferentie, die wij jaarlijks in dit Huis zullen organiseren.

 

Une maison de la démocratie ouverte, mais prête aussi à partir en tournée, comme le suggère l'accord de gouvernement. Cette idée de tournée, c'est un Parlement qui va à la rencontre des citoyens, ce sont des parlementaires qui quitteront l'hémicycle pour rencontrer les citoyens. Nous devrons ensemble réfléchir à la manière d'ouvrir le Parlement au jeunes et aux moins jeunes, et d'aller à la rencontre de ces derniers. Je mettrai sur pied, très prochainement, un groupe de réflexion pour avancer vers une démocratie plus participative encore. La vivacité et la qualité de notre travail se mesurera aussi à notre capacité d'être à l'écoute, de partager notre droit d'initiative, de moderniser notre société, de dialoguer largement.

 

Enfin, j'aimerais souligner l'importance du multilatéralisme, de la diplomatie parlementaire et de l'Union européenne. Notre pays a toujours été un fer de lance du projet européen. En 2024, la Belgique assurera la présidence tournante du Conseil européen. Je souhaite vraiment que le Parlement soit associé à la préparation de cette présidence. La Chambre, avec les citoyens, doit être une force de proposition pour construire l'Europe de demain. Je prendrai des initiatives concrètes via un groupe de réflexion ouvert à la société civile, aux ONG, aux partenaires sociaux et aux universités pour renforcer l'Europe des citoyens.

 

Collega's, ik wil u nogmaals bedanken voor uw steun. Laten wij onze nobele instelling dankzij onze eenheid in onze verscheidenheid van meningen en opvattingen in staat stellen haar essentiële opdrachten ten dienste van de hele bevolking zo goed mogelijk uit te voeren.

 

Ik dank u voor uw aandacht. Je vous remercie pour votre attention.

 

(Applaudissements)

(Applaus)

 

Merci beaucoup, chers collègues. Je suis bien entendu émue de pouvoir siéger devant vous aujourd'hui.

 

Nous entamons immédiatement nos travaux.

 

Nomination des vice-présidents et des membres du Bureau

Benoeming van de ondervoorzitters en de Bureauleden

 

Il y a lieu de nommer les trois vice-présidents et les membres du Bureau.

Aan de orde is de benoeming van de drie ondervoorzitters en de Bureauleden.

 

Conformément aux articles 3, 1, et 158, n° 1, du Règlement, étant entendu que la présidence est prise en compte pour l’attribution de ces fonctions, nous procédons à la nomination de trois vice-présidents et à autant de nominations qu’il est nécessaire pour que chaque groupe politique d’au moins douze membres compte au moins un membre au sein du Bureau.

Overeenkomstig de artikelen 3, 1, en 158, nr. 1, van het Reglement wordt het voorzitterschap meegerekend in de toewijzing van deze functies en benoemen wij drie ondervoorzitters en zoveel leden als nodig opdat elke politieke fractie met ten minste twaalf leden ten minste een lid van het Bureau telt.

 

Par conséquent, nous procédons à la nomination dans l'ordre suivant:

- le groupe N-VA propose Mme Valerie Van Peel comme vice-présidente;

- le groupe Ecolo-Groen propose M. Wouter De Vriendt comme vice-président;

- le groupe Vlaams Belang propose M. Tom Van Grieken comme vice-président.

 

Bijgevolg benoemen wij in volgende volgorde:

- de N-VA-fractie stelt mevrouw Valerie Van Peel voor als ondervoorzitter;

- de Ecolo-Groenfractie stelt de heer Wouter De Vriendt voor als ondervoorzitter;

- de Vlaams Belangfractie stelt de heer Tom Van Grieken voor als ondervoorzitter.

 

Je proclame Mme Valerie Van Peel et MM. Wouter De Vriendt et Tom Van Grieken en qualité de vice-présidents de la Chambre.

Ik verklaar mevrouw Valerie Van Peel en de heren Wouter De Vriendt en Tom Van Grieken verkozen als ondervoorzitters van de Kamer.

 

Ensuite, la Chambre procède à autant de nominations qu’il est nécessaire pour que chaque groupe politique d’au moins douze membres compte au moins un membre au sein du Bureau:

- le groupe MR propose Mme Kattrin Jadin comme membre du Bureau;

- le groupe N-VA propose M. Sander Loones comme membre du Bureau;

- le groupe CD&V propose Mme Nahima Lanjri comme membre du Bureau;

- le groupe PVDA-PTB propose M. Marco Van Hees comme membre du Bureau;

- le groupe Open Vld propose M. Patrick Dewael comme membre du Bureau.

Vervolgens benoemt de Kamer, zoveel leden als nodig opdat elke politieke fractie met ten minste twaalf leden ten minste een lid van het Bureau telt:

- de MR-fractie stelt mevrouw Kattrin Jadin voor als Bureaulid;

 de N-VA-fractie stelt de heer Sander Loones voor als Bureaulid;

- de CD&V-fractie stelt mevrouw Nahima Lanjri voor als Bureaulid;

- de PVDA-PTB-fractie stelt de heer Marco Van Hees voor als Bureaulid;

- de Open Vld-fractie stelt de heer Patrick Dewael voor als Bureaulid.

 

Je proclame Mmes et MM. Kattrin Jadin, Sander Loones, Nahima Lanjri, Marco Van Hees et Patrick Dewael en qualité de membres du Bureau de la Chambre.

Ik verklaar de dames en heren Kattrin Jadin, Sander Loones, Nahima Lanjri, Marco Van Hees en Patrick Dewael verkozen als leden van het Bureau van de Kamer.

 

Font également partie du Bureau:

- les anciens présidents, membres de la Chambre;

- les présidents des groupes politiques:

. M. Peter De Roover, président du groupe N-VA;

. M. Gilles Vanden Burre, président du groupe Ecolo-Groen;

. M. Ahmed Laaouej, président du groupe PS;

. Mme Barbara Pas, présidente du groupe Vlaams Belang;

. M. Benoît Piedboeuf, président du groupe MR;

. M. Servais Verherstraeten, président du groupe CD&V;

. M. Raoul Hedebouw, président du groupe PVDA-PTB;

. Mme Maggie De Block, présidente du groupe Open Vld;

. Mme Melissa Depraetere, présidente du groupe sp.a;

. Mme Catherine Fonck, présidente du groupe cdH;

- un membre associé par groupe politique qui compte moins de douze membres. Sur proposition des présidentes des groupes sp.a et cdH, je proclame MM. Joris Vandenbroucke et Georges Dallemagne membres associés du Bureau.

 

Maken eveneens deel uit van het Bureau:

- de gewezen voorzitters, lid van de Kamer;

- de voorzitters van de politieke fracties:

. de heer Peter De Roover, voorzitter van de N-VA-fractie;

. de heer Gilles Vanden Burre, voorzitter van de Ecolo-Groenfractie;

. de heer Ahmed Laaouej, voorzitter van de PS-fractie;

. mevrouw Barbara Pas, voorzitster van de Vlaams Belangfractie;

. de heer Benoît Piedboeuf, voorzitter van de MR-fractie;

. de heer Servais Verherstraeten, voorzitter van de CD&V-fractie;

. de heer Raoul Hedebouw, voorzitter van de PVDA-PTB-fractie;

. mevrouw Maggie De Block, voorzitster van de Open Vld-fractie;

. mevrouw Melissa Depraetere, voorzitster van de sp.a-fractie;

. mevrouw Catherine Fonck, voorzitster van de cdH-fractie;

- een toegevoegd lid per politieke fractie met minder dan twaalf leden. Op voorstel van de voorzitsters van de sp.a- en cdH-fracties, verklaar ik de heren Joris Vandenbroucke en Georges Dallemagne verkozen als toegevoegde leden van het Bureau.

 

03 Constitution de la Chambre

03 Wettig- en voltalligverklaring van de Kamer

 

La Chambre est constituée. Il en sera donné connaissance au Roi, au Sénat et aux parlements de Communauté et de Région.

 

De Kamer is voor wettig en voltallig verklaard. Daarvan zal worden kennis gegeven aan de Koning, aan de Senaat en aan de gemeenschaps- en gewestparlementen.

 

Die Kammer ist zusammengestellt. Seine Majestät der König, der Senat sowie die Regional- und Gemeinschaftsparlamente werden hiervon in Kenntnis gesetzt.

 

Je vous annonce également que je convoquerai un Bureau demain pour permettre de procéder à la désignation des membres du comité de gouvernance.

 

La prochaine réunion aura lieu ce jeudi. Je vous souhaite une excellente fin de journée et vous remercie pour votre attention.

 

La séance est levée. Prochaine séance le jeudi 15 octobre 2020 à 14 h 15.

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering donderdag 15 oktober 2020 om 14.15 uur.

 

La séance est levée à 14 h 43.

De vergadering wordt gesloten om 14.43 uur.

 

 

Ce compte rendu n'a pas d'annexe.

 

Dit verslag heeft geen bijlage.