Séance plénière

Plenumvergadering

 

du

 

Mercredi 16 décembre 2020

 

Matin

 

______

 

 

van

 

Woensdag 16 december 2020

 

Voormiddag

 

______

 

 


La séance est ouverte à 10 h 10 et présidée par Mme Eliane Tillieux, présidente.

De vergadering wordt geopend om 10.10 uur en voorgezeten door mevrouw Eliane Tillieux, voorzitster.

 

La présidente: La séance est ouverte.

De vergadering is geopend.

 

Ministres du gouvernement fédéral présents lors de l'ouverture de la séance:

Aanwezig bij de opening van de vergadering zijn de ministers van de federale regering:

Alexander De Croo, Eva De Bleeker.

 

Budgets

Begrotingen

 

01 Projet de loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2021 (1577/1-7)

- Projet de loi contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2021 (1578/1-42+44)

- Exposé général (1576/1)

- Justification du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2021 (1579/1-24)

- Notes de politique générale (1580/1-24)

- Projet de loi-programme (1662/1-13)

01 Wetsontwerp houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 (1577/1-7)

- Wetsontwerp houdende de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 (1578/1-42+44)

- Algemene toelichting (1576/1)

- Verantwoording van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 (1579/1-24)

- Beleidsnota's (1580/1-24)

- Ontwerp van programmawet (1662/1-13)

 

Je vous propose de consacrer une seule discussion à ces trois projets de loi. (Assentiment)

Ik stel u voor een enkele bespreking aan deze drie wetsontwerpen te wijden. (Instemming)

 

Je vous rappelle les règles qui ont été convenues en Conférence des présidents: 30 minutes par groupe politique reconnu et 15 minutes pour les autres groupes.

Ik herhaal de regels die in de Conferentie van voorzitters werden afgesproken: 30 minuten per erkende fractie, 15 minuten voor de andere.

 

Discussion générale

Algemene bespreking

 

La discussion générale est ouverte.

De algemene bespreking is geopend.

 

Les rapporteurs sont MM. Steven Matheï, Joy Donné, Benoît Piedboeuf et Wouter Vermeersch et Mmes Sophie Thémont et Kathleen Depoorter. Ils renvoient au rapport écrit.

 

01.01  Sander Loones (N-VA): Mevrouw de voorzitster, collega Donné zal straks in het debat met minister Van Peteghem het woord nog voeren over de nieuwe belastingen, waarmee hij de handen vol zal hebben.

 

Voorzitter: Valerie Van Peel, ondervoorzitster.

Président: Valerie Van Peel, vice-présidente.

 

Mijnheer de premier, mevrouw de staatssecretaris voor Begroting, minister Van Peteghem, bedankt voor uw aanwezigheid voor dit toch wel belangrijk debat. Een tweetal maanden geleden zaten wij voor het eerst samen voor de eerste plenaire vergadering over uw eerste regeerakkoord van de paarsgroene regering die u nu leidt. Dat was een bijzondere vergadering, aangezien die niet plaatsvond in deze plenaire zaal van de Kamer, maar wel op locatie, in de zaal van het Europees Parlement, samen met alle collega's-Kamerleden op veilige afstand. Ik herinner mij een vergelijkbaar moment, want ik ben zelf jaren minister geweest… (Hilariteit)

 

(…): Een freudiaanse verspreking!

 

01.02  Sander Loones (N-VA): Weken! Ik ben zelf weken, dagen, minuten en seconden minister geweest, maar daarnaast wel enkele jaren Europees Parlementslid, waardoor ik die vergaderzaal en het spreekgestoelte van het Europees Parlement wel redelijk goed ken. Op dat spreekgestoelte heb ik een aantal ferme sprekers gezien, onder wie de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Ook de paus is er eens komen spreken.

 

Mijnheer de premier, ik kan mij dus inbeelden dat u het wel een bijzonder moment vond om op het spreekgestoelte in het Europees Parlement te staan. Op dat spreekgestoelte, met Europees cachet, heb ik op andere dagen al wel eens een show opgevoerd zien worden door een voormalige liberale premier, Guy Verhofstadt, de premier van de eerste paars-groene regering in dit land. Voor een stuk is de heer Verhofstadt een rolmodel voor uw eigen regering, zeker als ik mag afgaan op enkele redevoeringen en zeker ook voor minister Van Quickenborne. Het doet overigens de ronde, mijnheer de premier, dat u zelf Europese en internationale ambities hebt, wat wellicht enkele van uw carrièrekeuzes kan verklaren, maar dat is nog een ander debat. Wij zaten zowat twee maanden geleden dus in het Europees Parlement.

 

Op dat moment hadden wij eigenlijk nog niet veel. Wij hadden van u een half A4'tje uit een kladschriftje gekregen met wat cijfertjes erop. Dat was het enige wat wij voorhanden hadden. Daar moesten wij het mee doen. Maar zelfs toen, met dat ene A4'tje, wisten wij al dat de rekening niet klopte. Die analyse hebben de experts toen ook al gemaakt. Ik herinner mij vooral de discussie over de fraudecijfers. U had op dat moment zelfs nog geen minister die bevoegd was voor de strijd tegen fraude. Intussen is dat, na onze interventie, gelukkig wel rechtgezet. Proficiat, mijnheer Van Peteghem.

 

Er was al een discussie over de fraudecijfers op basis van dat A4'tje. U zei toen: de N-VA is een kleutertuin, zij zit er volledig naast. Intussen hebben wij echter een aantal analyses gezien. Wij hebben het rapport van de Europese Commissie gezien, dat zegt: die fraudecijfers zijn niet realistisch. Wij hebben de analyse van het Rekenhof gezien, dat zegt: wat men daar doet, is zich gewoon rijk rekenen. Heel wat financiële experts zeggen dat die cijfers niet kloppen.

 

Kortom, toen al, bij dat eerste debat in het Europees Parlement, wisten wij al: hier hangt een reukje aan. Intussen zijn wij twee maanden verder en hebben wij uw eerste volwaardige begroting, geen A4'tje meer, maar 2.000 bladzijden letters en cijfers.

 

U weet, mijnheer de eerste minister, dat ik jurist ben. Ik heb de natuurlijke neiging vooral aandacht te schenken aan de letters, aan de woorden, aan het regeerakkoord. Intussen draai ik hier in Brussel al een tijdje mee, en heb ik geleerd dat men het beste ook naar de cijfers kijkt. Wat wij, politici, allemaal wel weten, is dat in de letters en in de woorden de halve waarheden en de hele leugens verborgen zitten, maar dat in de begrotingstabellen de waarheid aan het licht komt.

 

Als men kijkt waaraan de centen precies worden besteed, ziet men effectief welk soort beleid een bepaalde regering kan voeren. Achter de tekst, achter de woorden, kunnen politici zich verschuilen, maar achter de cijfers niet.

 

De cijfers tonen de beleidskeuzes die echt worden gemaakt. Daarover wil ik het met jullie hebben. Over de beleidskeuzes die uw regering maakt. Over uw slogans, uw beloftes, uw mooie woorden, over de lettertjes, maar die zal ik dan confronteren met de cijfers, met uw eigen begrotingstabellen. Op die manier wordt de werkelijkheid blootgelegd.

 

De eerste belofte van de paars-groene regering was dat jullie het anders zouden doen. Jullie zouden luisteren naar de experten. Jullie zouden jullie niet wagen aan populisme of nattevingerwerk, maar luisteren naar de experten. Dat hebben we gezien toen de CREG met een kritische analyse wilde komen over de kernenergie. Ze werd het zwijgen opgelegd. Toen de privacycommissie recent nog met een analyse kwam omdat u wilt neuzen in alle bankrekeningen van de mensen negeerde u het advies van de experten om dat niet te doen.

 

Ook voor de begroting zijn er experten, bij het Rekenhof en bij de Europese Commissie. Zij zijn ook te gast geweest in de Kamer. Het Rekenhof verwijst naar uw eigen tabellen. Als er niks zou veranderen, dus bij een ongewijzigd beleid, zou het tekort in 2024 ongeveer 21,5 miljard euro zijn. U belooft een aantal maatregelen door te voeren waardoor het saldo structureel verbeterd zou worden met 3,9 miljard euro. Dan zouden we uitkomen op ongeveer 17 miljard euro. Dat is een tekort van iets meer dan 3% van het BBP, dicht bij wat zogezegd de Europese Unie verwacht. U wilt dus echt een oefening met hervormingen, verbeteringen en besparingen van 3,9 miljard euro.

 

Het Rekenhof stelt zich eigenlijk vragen bij 3 miljard euro in deze plannen; 3 miljard euro van de voorstellen is eigenlijk gewoon niet gegarandeerd; 3 miljard euro aan hervormingen in de begroting is momenteel lucht. Er is geen fundament. Er zijn hervormingen die misschien nog zullen volgen, maar die zitten er alleszins nu nog niet in. Om de zoveel pagina's staat er wel zo'n verwijzing. Op pagina 14 wijst het Rekenhof erop dat de cijfers enkel een beleidsintentie van de regering verklaren, maar dat ze niet gebaseerd zijn op een specifieke analyse. Op bladzijde 18 melden ze dat er geen onderliggende berekeningen zijn. Op bladzijde 21 wijst het Rekenhof erop dat het niet mogelijk is de juiste impact hiervan te evalueren. Bladzijde 30 behandelt de coronamaatregelen. Het Rekenhof stelt dat er weinig rekening wordt gehouden met de algemene economische krimp, zodat er een risico op overraming bestaat. Voor fiscale fraude op bladzijde 37 ontbreekt een gedetailleerde berekening ter staving van de raming. Er staat niks over in het begrotingsontwerp. Ze ontbreekt.

 

Ik kom op bladzijde 58. Hoewel u blijkbaar ook het budget voor Ontwikkelingssamenwerking wil optrekken naar 0,7 %, stelt het Rekenhof dat uw meerjarenbegroting nog geen rekening houdt met het plan van de regering om de kredieten te laten groeien. Het gaat over miljoenen en zelfs honderden miljoenen euro, die echter lucht zijn in uw begroting.

 

U vraagt 3 miljard euro lucht. Het is een zeepbel. Ik heb het beeld al in de commissie gebruikt, omdat ik er vaak aan heb moeten denken. Het is een fameuze politieke foto geworden, namelijk de foto van Gwendolyn Rutten op haar Instagrampagina die een zeepbel blaast. Het is een prachtige, mooie zeepbel in paars-groene kleuren. Het is een mooi beeld. Mijnheer de eerste minister, op dat moment was u niet zo tevreden met dat beeld. Ook de heer Lachaert was furieus evenals Vincent Van Quickenborne, vooraleer hij de grootste fan van de huidige regering werd.

 

Vandaag staat u echter zelf die zeepbellen te blazen. Vandaag doet u net wat u mevrouw Rutten toen hebt verweten. U stopt lucht in uw cijfers. Het Rekenhof doorprikt die zeepbel. De experts doorprikken die zeepbel. Het zou u sieren, mocht u uw belofte nakomen en luisteren naar de experts.

 

De Europese Commissie maakt eigenlijk dezelfde analyse. Ook zij is hier te gast geweest in het Europees Parlement. Zij stelt drie zaken vast.

 

Ten eerste, u rekent zich rijk. Uw cijfers op het vlak van tekort, groei, privéconsumptie, export, werkloosheid en productiviteit worden allemaal als onrealistisch ingeschat. De Europese Commissie komt met gedetailleerde tabellen, die aantonen dat uw cijfers gewoon niet juist zijn.

 

Persoonlijk vond ik het meest treffende voorbeeld de analyse van de Europese Commissie over de staatsschuld. In uw begroting stelt u dat er extra uitgaven zijn door corona, wat trouwens ook logisch is. Dat betekent dat ze moeten worden gefinancierd, wat een impact zal hebben op de staatsschuld. Wij hoeven echter niet te panikeren, want vanaf 2022 en zelfs vanaf 2021 zal de staatsschuld opnieuw beginnen te dalen.

 

De Europese Commissie merkt echter op dat die zienswijze niet juist is. Ook in 2021 en later zal de staatsschuld blijven stijgen. U legt dus niet alleen vandaag een factuur op tafel en u komt niet alleen met nieuwe belastingen, maar ook met extra schulden, die in de toekomst de belastingen zullen zijn voor onze kinderen en onze kleinkinderen. Dat is de eerste les van de Europese Commissie.

 

De tweede les van de Europese Commissie is de volgende. De Europese Commissie stelt dat u misschien kan doen alsof u een inspanning hebt gedaan, maar dat zulks in vergelijking met alle Europese landen niet het geval is. De Europese Commissie maakt immers niet alleen een analyse van onze begroting, maar ook van de begroting van alle Europese lidstaten.

 

Wat stelt de Europese Commissie vast? Het tekort is maar in één land nog groter dan in België, met name in Spanje. Eén land doet het nog slechter dan uw regering en dat is Spanje. Alle andere landen in de Europese Commissie hebben een betere begroting dan u. Allemaal. Ook zij zitten met de uitdaging van corona. Ook zij zitten met de economische impact. Dan nog hebben zij een begroting die beter is dan die van u, behalve Spanje. Misschien is dat uw referentie, maar alleszins niet die van ons.

 

Ik kom tot de derde les van de Europese Commissie. Alle rapporten zijn er. Ze heeft niet alleen gekeken hoe het zit met de begrotingstekorten, ze heeft ook gekeken hoe het zit met het beleid. Hoe groot is de impact van de coronacrisis? Hoe sterk wordt de welvaart aangetast?

 

Hoe hebben ze dat gedaan? Zij hebben gekeken naar de situatie vandaag, tijdens corona, en zij hebben dat vergeleken met de situatie vóór corona. Wat blijkt daar? Opnieuw zijn wij kampioen. Het welvaartsverlies is opnieuw groter bij ons dan in de rest van de EU. Er zijn twee landen die het nog slechter doen: Spanje en Italië, maar al de rest doet het beter. Iedereen voert een beter economisch beleid dat een minder zware economische impact heeft in de EU dan uw regering.

 

Uw regering loopt niet sinds twee maanden, mijnheer de eerste minister. Uw partijen zaten ook al in de regering-Wilmès en hadden toen ook al de sleutels in handen gekregen om specifiek het coronabeleid te kunnen voeren. Het zou u sieren om daarvoor verantwoordelijkheid op te nemen.

 

In elk geval, de Europese Commissie maakt die analyse en zegt: België is kampioen, maar in alle verkeerde kampioenschappen. Is er een prijs die je niet wil winnen? België krijgt hem: hoge belastingen, hoge staatsschuld, hoge tekorten, hoog welvaartsverlies. Hopla, alle prijzen die men niet wil krijgen, alle kampioenschappen die men niet wil winnen, België staat op het podium. Proficiat.

 

Tegelijk moeten wij altijd eerlijk zijn. Wat is de eerlijkheid in dit debat? Het is niet gemakkelijk om vandaag begrotingen op te stellen. De context wisselt elke dag. Er komen straffere cijfers, dan nog straffere cijfers. We gaan van de ene miserie in nog grotere miserie en dat verandert constant. Het is niet gemakkelijk om in die context een begroting op te stellen. Dat is juist.

 

Mijn verwijt is niet dat dit niet evident is. Ik vind het logisch dat u op een bepaald moment die oefening moet afsluiten, teksten en tabellen moet maken en daarmee naar het Parlement moet komen om dat ter stemming voor te leggen.

 

Ik respecteer dat er een keuze gemaakt wordt en dat men binnen de variabele context vooruit moet gaan. Dat is mijn kritiek niet. Mijn kritiek is dat u niet luistert naar de experten. Binnen deze onzekerheid kiest u niet voor de zekerheid die er wel is. Zelfs in een crisis zijn er immers feiten en zekerheden waarmee u rekening zou kunnen houden, maar dat doet u heel bewust niet. Vandaar mijn oproep aan u, mijnheer de eerste minister. U zegt dat de regering zal luisteren naar de experten. Doe dat dan ook alstublieft. Luister naar de experten, luister naar het Rekenhof, luister naar de Europese Commissie. U zegt zelf dat u een zeer pro-Europese, zelfs eurofiele regering leidt. Dan kan ik mij niet indenken dat u het advies van de Europese Commissie gewoon naast u neer zou leggen. Helaas, het ziet er toch naar uit dat u dat doet.

 

Dit debat hebben we al gedeeltelijk gehad in de commissie. Ik herinner me een uiteenzetting van collega Laaouej, fractieleider van de PS. U zult het mij moeten vergeven, mijnheer Laaouej, maar ik kreeg een gevoel van flashback naar de periode van de regering-Di Rupo. Toen kwam er ook heel wat kritiek van de Europese Commissie op de begroting. Maar het antwoord van de regering-Di Rupo was: wie is Olli Rehn? De Europese Commissie was toen bevoegd om de analyses van de landen uit te voeren. Maar het enige wat de regering toen zei was: wie is die man in godsnaam? Wij doen gewoon onze eigen zin. Ze mogen ons zoveel rapporten toesturen als ze willen, we leggen die gewoon naast ons neer.

 

Mijnheer de eerste minister, ik mag hopen dat dat niet uw stijl is en dat u niet kiest voor de traditie van de heer Di Rupo, en dat u daarentegen wel rekening zult houden met de begrotingsexperten.

 

De tweede belofte in uw regeerakkoord: "geen paniek, alles komt goed, u kunt ons vertrouwen". Dat heeft deze regering al een aantal keren gezegd. Dat is één van de rode draden door de beleidsverklaring van staatssecretaris De Bleeker. Alles komt goed. We kunnen op onze twee oren slapen, want eindelijk hebben we een echte leider. De regering-Wilmès is weg. We hebben een echte leider. Maar laat ons eerlijk zijn, we hebben in feite twee leiders. De heer De Croo is een premier qua titel, professor Vandenbroucke is feitelijk premier. We mogen op onze beide oren slapen. Alles komt goed.

 

Dat is niet waar. Het is gewoon niet waar. Uw begroting draait nu al een gigantisch tekort. De Europese Commissie en het Rekenhof zeggen het, maar u negeert het gewoon. Maar hier blijft het niet bij. U slaagt erin om kosten die zeker zijn helemaal niet mee te rekenen in uw begroting. Mevrouw de staatssecretaris, daarover zouden we toch nog een hartig woordje moeten praten.

 

Ten eerste, de coronavaccins. We weten allemaal dat we de vaccins moeten bestellen en dat ze binnenkort toegediend moeten worden. Dat zal ook betaald moeten worden.

 

We zijn niet het enige land in de wereld dat die vaccins gratis zal krijgen. Ook wij zullen die vaccins moeten betalen, maar in de begroting staat daarvoor 0 euro ingeschreven. Niks, nul, noppes, nada, nougatbollen.

 

Het is crisis, we weten dat het allemaal niet evident is en dat de timing rond de vaccins al moeilijk zit, maar het signaal dat uw regering aan de bevolking geeft is dat we zelfs niet zeker weten of we die vaccins zullen kunnen betalen. Collega Kathleen Depoorter heeft die vraag gesteld in de commissie en wat was het antwoord van minister Vandenbroucke? De centen zijn niet voorzien. Collega Depoorter heeft die vraag opnieuw gesteld in de plenaire vergadering aan professor Vandenbroucke en wat was het antwoord? De centen zijn niet voorzien.

 

Het Rekenhof maakt de analyse en zegt, ik citeer uit het rapport: "De centen zijn niet voorzien." Mevrouw De Bleeker, ik heb u de vraag gesteld in de commissie voor Begroting. Toen kon u geen antwoord geven, maar vanochtend wel. Ik heb de vraag opnieuw gesteld op Twitter en toen hebt u een antwoord getweet waarvan ik boos werd. Weet u waarom? Omdat u in uw tweet zegt dat er wel degelijk in een coronaprovisie van 907 miljoen is voorzien en dat indien deze niet voldoende zou blijken voor de maatregelen en de vaccins, we die dan verder zullen aanvullen.

 

U wekt de indruk dat er met die 907 miljoen euro minstens een deel van de vaccins zal kunnen worden betaald. Wat staat in uw eigen begroting? Wat blijkt uit de antwoorden van minister Vandenbroucke? Dat er in uw begroting inderdaad een provisie van 907 miljoen euro is ingeschreven in twee delen, 500 miljoen en 407 miljoen. Daarvan gaat 500 miljoen onmiddellijk naar de ziekenhuizen, zoals dat ook in 2020 het geval was. Er is dus onmiddellijk 500 miljoen weg en dan blijft er nog 407 miljoen over. Daarvan heeft minister Vandenbroucke expliciet gezegd dat die al bestemd is voor de meerkosten op het vlak van gezondheidszorg, voor consultaties en voor persoonlijke bescherming, maar niet voor vaccins.

 

Hij heeft expliciet gezegd dat die niet is ingeschreven voor vaccins en wat beweert u op Twitter? Dat we dat geld twee keer zullen uitgeven en er ook nog eens de vaccins mee zullen betalen. Dat is niet ernstig. Dat minister Vandenbroucke wel 400 miljoen heeft om nutteloze medicijnen, zoals remdesivir, te kopen, dat hebben we gezien, maar dat hij geen geld heeft ingeschreven om de vaccins te betalen, dat zegt hij zelf.

 

Dan doet u in uw communicatie op de sociale media alsof die centen daarvoor gebruikt kunnen worden, maar dat is echt niet serieus, mijnheer de eerste minister. De mensen zijn onzeker, zij willen de garantie dat de vaccins er vlot zullen komen en dat zij betaald zullen kunnen worden. Die vraag wordt eigenlijk zo goed als weggelachen, terwijl niet alleen wij die bemerking maken, maar ook het Rekenhof. Er wordt dan verwezen naar een provisie van 900 miljoen euro, maar dit jaar was er een provisie van 4 miljard euro voor corona, en u doet alsof u volgend jaar met 900 miljoen euro alle problemen zult oplossen en dat u ook nog eens 370 miljoen euro voor vaccins zult kunnen betalen, want dat zal ongeveer de kostprijs zijn. Dit is gewoon onverantwoordelijk, mijnheer de eerste minister. U lacht gewoon met de mensen, u draait hun een rad voor de ogen. Dit kan gewoon echt niet.

 

Als u straks met een of andere riedel komt, zal ik dat graag aanhoren, maar ik ga er in elk geval van uit dat u uw eigen riedel dan confronteert met de uitspraken van minister Vandenbroucke, die bij herhaling gezegd heeft dat die 907 miljoen euro op is, dat daar geen geld in zit voor de vaccins.

 

U luistert niet naar de experten, u rekent de kosten van de vaccins niet aan, en er komt nog een grote uitdaging op ons af: de brexit. In een tijd van crisis zijn er ook zekerheden en helaas is het een zekerheid dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie zal verlaten. Wij weten nog niet hoe dat precies zal gaan, of er een dikke of een wat dunnere grens komt, of er een deal komt of niet, maar wij weten wel dat de brexit eraan komt en die zal een zeer grote financiële impact hebben, in het bijzonder in Vlaanderen, zeker in West-Vlaanderen, mijn eigen provincie.

 

Als er geen deal is, weten wij dat er voor ongeveer 3 miljard euro minder zal worden geëxporteerd naar het Verenigd Koninkrijk. Vandaag exporteren wij voor ongeveer 29 miljard euro, maar daar zal dus onmiddellijk 3 miljard euro afgaan. Zelfs als er een deal is, dan nog zal er voor 1,6 miljard euro minder worden geëxporteerd naar het Verenigd Koninkrijk.

 

Ik zou dan denken dat u daarmee rekening houdt in de begroting en dat u toch in een aantal steunmaatregelen voorziet omdat het toch een navenant bedrag is. De brexit kan een gigantische impact hebben: meer dan 40.000 jobs kunnen daardoor in het gedrang komen. Wel, in de begroting staat er 26 miljoen euro ingeschreven voor de brexit. Honderden miljoenen euro voor corona, 26 miljoen euro voor de brexit. Ook dat is niet serieus.

 

Als wij daarover dan een vraag stellen, dan is het antwoord altijd hetzelfde: dat is helemaal niet erg, want de Europese Commissie komt met een zak geld, een brexitfonds van 5 miljard euro dat al onze problemen zal oplossen.

 

Wat u daar niet bij zegt, is dat die zak geld verdeeld zal moeten worden. Niet alleen Vlaanderen, maar ook Frankrijk, Nederland, Denemarken en Ierland worden getroffen. Evenmin zegt u erbij dat de verdeelsleutel van die 5 miljard euro nog altijd niet bekend is. Bij herhaling heb ik naar uw richtcijfer gevraagd, maar uw regering weet eigenlijk zelfs niet hoeveel van die 5 miljard zij wil behalen. Misschien, na mijn vraag, is er een becijfering gebeurd, maar vorige week was dat alvast nog niet het geval. U brengt hier dus een verhaaltje als zou Europa ons met die 5 miljard euro wel redden. U zegt dat u het zult oplossen met 26 miljoen euro in uw begroting, want wij kunnen u vertrouwen, wij kunnen op beide oren slapen, aangezien u ernstig werk levert. Uw regering, zo zegt u, zal niet uitblinken in amateurisme. Tja, alstublieft. Soit, de belofte om te luisteren naar experts, respecteren wij niet. De belofte ons niet rijk te rekenen, respecteren we evenmin.

 

De derde belofte luidt dat er niet te veel lucht in de cijfers zal worden gestopt, maar dat er realistisch zal worden becijferd. In dat verband vernoem ik twee voorbeelden.

 

Een eerste voorbeeld is het tewerkstellingsbeleid. Het is niet om mee te lachen, integendeel zelfs. Uw begroting draait rode cijfers en de sociale zekerheid draait donkerrode cijfers. Eigenlijk weten wij allemaal dat er maar één oplossing is, namelijk meer mensen aan het werk, zodat wij minder uitkeringen moeten betalen en er meer inkomsten komen. Dat moet natuurlijk op een verstandige manier gebeuren. Mensen die kunnen werken, moeten werken.

 

De voorzitster: Mijnheer Loones, de heer Hedebouw wenst u te onderbreken.

 

01.03  Raoul Hedebouw (PVDA-PTB): Mijnheer Loones, mijn kritiek op het budget van deze regering zal ik straks uiteenzetten, maar u spreekt nu over de sociale zekerheid en dat vind ik wel raar. U bent nu een kwartier aan het speechen, maar in de vijf afgelopen jaren kwam bij N-VA altijd het woord "besparen" terug: besparen, besparen. Nu, na een kwartier van uw speech, is dat woord nog altijd niet gevallen. U spreekt nu over de sociale zekerheid en u zegt dat we meer jobs moeten hebben. Op 9 januari 2016 zei Bart De Wever: "Enkel in de sociale zekerheid valt er geld te rapen." Toen, in 2016, werd er ook gediscussieerd over een vermindering van het aantal bedden in de ziekenhuizen. De collega's herinneren zich die toenmalige discussie ongetwijfeld. We kunnen straks zeker nog bespreken in welke mate Maggie De Block daarmee bezig was, maar de N-VA was daarin ook een heel enthousiaste regeringspartij die stelde dat het aantal bedden in de hospitalen verminderd moest worden.

 

Mijnheer Loones, komt u terug op die zin van de heer De Wever, uitgesproken op 9 januari 2016: "Enkel in de sociale zekerheid valt er geld te rapen." Of vindt u dat de regering nog verder in die richting zou moeten gaan? Wat is vandaag uw standpunt ter zake?

 

01.04  Sander Loones (N-VA): Dank u voor uw vraag, die mij de kans geeft om enigszins tevreden terug te blikken op het resultaat van de Zweedse regering, althans het gedeelte ervan dat wij meegewandeld hebben. Dat was eigenlijk wel een toffe regering. Ze is erin geslaagd om de belastingdruk te laten dalen. Ze is erin geslaagd om de staatsschuld onder de 100 % te brengen. Ze heeft niet alleen gezorgd voor minder belastingen en minder staatsschuld, maar ze is er ook in geslaagd, collega Hedebouw, om heel wat extra mensen aan een job te helpen.

 

Dat is misschien het verschil. Ik vind dat goed. Ik vind het hebben van werk een meerwaarde. Dat is niet alleen belangrijk voor de persoon zelf, zodat hij zich individueel versterkt, maar ook voor ons allemaal, omdat op die manier geen uitkeringen moeten worden betaald, maar integendeel inkomsten kunnen worden verworven, op een positieve manier. Die mensen zijn dan aan de slag voor onze Staat.

 

Verder zei u dat wij gigantisch wilden besparen. (Lacht.) Een beetje serieus blijven, in België is het gewoon onmogelijk om zeer sterk te hervormen. Dit land laat dat gewoon niet toe. Ook dat hebben wij vastgesteld. Ja, wij hebben met de Zweedse regering van alles kunnen doen, maar dit land is structureel niet stevig hervormbaar. Dat is gewoon niet mogelijk, tenzij men kiest voor het confederalisme, tenzij men gaat voor stevige recepten.

 

Ik raad u ook nog aan om op de sociale media te kijken naar een zeer verstandig econoom, Bart Van Craeynest. Een paar dagen geleden heeft hij een mooie grafiek gepost waarin u kunt zien wat ik net bewijs: er is niet gigantisch bespaard op de overheidsuitgaven. Die zijn gewoon blijven stijgen omdat ook de economische groei bleef toenemen. Het bbp bleef toenemen. De economie groeide en in absolute termen zijn de uitgaven dus blijven stijgen. Er is geen gigantische besparing geweest, zoals u in de markt probeert te zetten. Dat zijn de simpele feiten.

 

Ik kom terug tot het tewerkstellingsbeleid en de begroting.

 

01.05  Raoul Hedebouw (PVDA-PTB): Mijnheer Loones, dit debat werd gevoerd in de regering. Er kan ook een debat zijn over het bilan. De politieke positionering van de N-VA in de regering was toen eerder socio-economisch rechts. Ik heb u gevraagd of u nog achter de politieke houding van de heer De Wever staat dat er vandaag in de sociale zekerheid zou moeten worden gesneden. Ik heb uw antwoord gehoord, maar u antwoordt niet op de vraag. Als u in de regering zou zitten, zou u dan snijden in de sociale zekerheid? Er was toen ook een concreet debat rond de financiering van de ziekenhuizen. Heeft de N-VA nog altijd hetzelfde standpunt of is ze van standpunt veranderd?

 

01.06  Sander Loones (N-VA): Mijnheer Hedebouw, u zou dit moeten kennen. Als u bij institutionele vragen aan mij zou zeggen dat ik er niks van begrijp, dan zou ik in mijn eer gekrenkt zijn. De sociale zekerheid wordt onder andere gebruikt om uitkeringen te betalen aan mensen die geen job hebben. Als men erin slaagt om die mensen wel aan een job te helpen, zoals we dat in de vorige regering met 200.000 mensen hebben gedaan, zullen er minder uitkeringen worden betaald en dan zal het budget van de sociale zekerheid kunnen dalen. De begroting van de Staat zal tegelijkertijd kunnen toenemen omdat werkende mensen ook hun deel van de belastingen kunnen betalen. Met dat geld kunnen we dan opnieuw een verstandig beleid voeren.

 

Het lijkt mij vreemd dat u dat niet inziet. Het hoort uw kernexpertise te zijn om te weten dat werken gelinkt is aan belastingen en niet-werken gelinkt is aan uitkeringen. Wij hebben het liefste dat de mensen in de eerste categorie zitten. We moedigen iedereen aan om niet te blijven hangen in de werkloosheidsuitkering. Wanneer zij de capaciteiten hebben om te kunnen werken, zullen wij hen helpen en begeleiden naar een job. Natuurlijk zijn er mensen voor wie dat niet mogelijk is. Daarvoor bestaat precies de sociale zekerheid om de mensen die het echt nodig hebben effectief die steun te kunnen bieden. Dat zou u eigenlijk moeten weten. Dat zou basiskennis moeten zijn voor u.

 

De begroting zit in de rode cijfers, de sociale zekerheid dus ook, omdat er veel uitkeringen en steun moeten worden betaald. De enige manier waarop we dit kunnen keren, is ervoor zorgen dat meer mensen aan het werk gaan, zodat er minder uitkeringen moeten worden betaald.

 

Dit zou eigenlijk de ambitie van iedereen moeten zijn. Het is onze ambitie. Het maakt niet uit welke kleur de regering heeft. Elke regering moet ervoor zorgen dat meer mensen aan de slag gaan om ervoor te zorgen dat de sociale zekerheid sociaal en zeker blijft. Daarover gaat de discussie niet, maar de vraag is wel hoe men dat wil bereiken en hoe geloofwaardig dat is.

 

Wat zegt deze regering? Zij gaat voor een tewerkstellingsgraad van 80 % in 2030. Ter informatie, in Vlaanderen is de tewerkstellingsgraag nu al ongeveer 74 %. In West-Vlaanderen is die al bijna 80 %. In Brussel en Wallonië zit die nu rond de 60 tot 64 %. Vooral daar is dus nog werk te doen.

 

We gaan dus naar 80 % tewerkstellingsgraad in 2030. Dat is uw ambitie. Wat hebt u daarmee gedaan in uw begroting? U hebt een meetlatje genomen en u hebt dat latje gelegd tussen 2024 en 2030 en u hebt een lijntje getrokken. Dan hebt u gezegd: wij willen dat doen, dus dat zal magisch gebeuren. Dat betekent dus dat er logischerwijze een aantal gevolgen zullen zijn. Zeer concreet: volgend jaar zullen er extra mensen aan het werk zijn omdat wij op papier hebben gezegd dat ze aan het werk zullen zijn. We weten nog niet goed hoe we dat gaan doen, maar we doen alsof dat al het geval is en we gaan zelfs al terugverdieneffecten in onze begroting inrekenen. We rekenen op 50 miljoen euro aan terugverdieneffecten. Dat is uw zeepbel. U neemt uw meetlatje en u gaat wat toveren en u verwacht dat dit automatisch zal gebeuren.

 

Even terug naar de echte wereld. Wat gebeurt er in de echte wereld? Er is een recente analyse van de Nationale Bank waarin staat dat er door corona 140.000 jobs minder zullen zijn, vooral in de private sector. Er zullen minder jobs zijn, maar u houdt vast aan de fictie dat er meer jobs zullen zijn, terwijl de Nationale Bank zegt dat dit niet juist is. U negeert dat gewoon. U neemt die cijfers toch op in uw begroting. Dat is gewoon lucht.

 

Interessant is dat het Rekenhof niet alleen analyses maakt, interessant is vooral dat het hof onafhankelijk is en ten dienste staat en werkt voor het Parlement. Wat is daar interessant aan? Het geeft een Parlementslid de mogelijkheid om een aantal dossiers of fiches bij het Rekenhof op te vragen. Natuurlijk hebben wij dat gedaan.

 

Heel specifiek heb ik gevraagd om mij de mailuitwisseling te bezorgen tussen het Rekenhof en de regering over die terugverdieneffecten, over die 50 miljoen, omdat u doet alsof er meer mensen aan het werk zullen zijn.

 

Ik citeer uit een mail van het Rekenhof van 16 november: "De maatregel Verhogen werkgelegenheidsgraad. De antwoorden van het kabinet van de staatssecretaris laten volgens mij duidelijk uitschijnen dat die maatregel nog niet is uitgewerkt. Ik wil dat wel laten navragen bij het kabinet Werk, maar ik geef u weinig kans op meer informatie."

 

Ik kan mij inbeelden dat ze bij het Rekenhof zo verbaasd waren dat er geen informatie was dat ze besloten om een tweede mail te sturen, deze keer in het Frans: "Pour les effets retour le nombre de personnes mises à l'emploi n'a pas été estimé par un organisme spécialisé," – zoals het Planbureau of dergelijke, allemaal niet nodig, geen gespecialiseerd organisme dat dat heeft berekend – "mais ce nombre a été établi uniquement en fonction de l'objectif politique du gouvernement. Il n'y a actuellement pas encore de mesures concrètes permettant d'atteindre ce taux. J'ai donc de quoi écrire."

 

Ik heb nogal wat om te schrijven in mijn rapport, zegt het Rekenhof. Dat is het sérieux van uw begroting. U doet alsof er meer mensen aan de slag zullen gaan, maar u weet zelfs nog niet welke hervormingen u zult doorvoeren. U bent zelfs nog niet begonnen met na te denken over wat u precies zult doen. U bent zelfs nog niet begonnen met te hervormen.

 

Ik verwijs trouwens naar een tweet van collega Leysen van Open Vld, die zei dat die start van de onderhandelingen eigenlijk nog moet plaatsvinden. Er staan wat lettertjes op papier in het regeerakkoord en we hebben er wel 50 miljoen opgesmeten – wat meer is dan voor de brexit –, maar we weten eigenlijk totaal niet wat we zullen doen. Terugverdieneffecten, hopla, opgelost.

 

Het is nog erger dan dat, want als uw regering dan al maatregelen neemt op het vlak van het arbeidsmarktbeleid, dan zijn het eerder maatregelen die mensen aanmoedigen om niet te werken dan om wel te werken.

 

De voorzitster: Collega's, mag ik u vragen om uw gesprekken in de gang te voeren en wat respect te tonen voor de spreker?

 

01.07  Sander Loones (N-VA): We zullen het straks in het themadebat ongetwijfeld nog hebben over het arbeidsmarktbeleid en over de exotische plannen van uw regering, zoals de 3 miljard toverpremie van Ecolo. Dat komt straks nog wel allemaal aan bod.

 

01.08  Ahmed Laaouej (PS): Madame la présidente, mes excuses pour le bruit qui a été fait. Si j'ai échangé avec mes collègues chefs de groupe à proximité, c'est parce que nous nous demandions à nouveau ce qui avait été convenu en Conférence des présidents s'agissant des temps de parole. De mémoire, ce qui avait été convenu était 30 minutes par groupe.

 

M. Loones a débuté à 10 h 15. L'échange avec M. Hedebouw a duré 5 à 6 minutes, à la grosse louche. Si on ne se rappelle pas les règles en début de débat, alors celles-ci ne seront pas respectées. Je m'interroge dès lors sur les accords pris en Conférence des présidents: à quoi servent-ils? M. Loones a commencé à 10 h 15. Il est 10 h 48: cela fait déjà plus d'une demi-heure. Il a été interrompu 5 ou 6 minutes. A priori, il doit finir à 10 h 50. Je ne veux pas me substituer à la présidence du Parlement. Que les choses soient claires: chacun son rôle. Mais je pense qu'un accord accordant une demi-heure à chaque groupe avait été pris en Conférence des présidents. Je tiens simplement à le rappeler. Je tiens aussi à ce que ce soit respecté. En effet, une décision de la Conférence des présidents n'est pas rien dans cette assemblée.

 

Je m'excuse pour le brouhaha. Il s'agissait de confirmer le principe que nous avions adopté.

 

De voorzitster: Mijnheer Laaouej, voor alle duidelijkheid, de spreektijd van een half uur is nog niet overschreden, aangezien de interruptie niet telt als spreektijd. U bent dus iets te vroeg met uw commentaar.

 

De afspraak die werd gemaakt in de Conferentie van voorzitters is heel duidelijk: er is gevraagd om niet te veel te interrumperen en er is gevraagd dat iedere fractie zich zou houden aan de spreektijd. Tot nu toe – mijn uitleg mag trouwens ook van de spreektijd worden afgetrokken – houdt collega Loones zich echter aan zijn spreektijd, dus u had nog even moeten wachten met uw opmerking.

 

01.09  Peter De Roover (N-VA): Ten eerste wil ik u gelukwensen, mevrouw de voorzitster, met uw pertinent optreden wanneer er gerommel is in de Kamer. Dat gebeurt veelvuldig en wordt te weinig opgemerkt. Wij hebben ruime wandelgangen, iedereen heeft heel veel tijd om met elkaar te babbelen. De weinige collega's die worden toegelaten in deze ruimte – want er staan veel collega's te trappelen aan de deur, maar door de coronaomstandigheden mogen zij niet binnen – zouden inderdaad geacht mogen worden om het debat aandachtig te volgen.

 

In tweede instantie – u hebt erop geantwoord en de heer Laaouej weet dat – indien wij straks bijvoorbeeld bij zijn betoog of die van zijn fractie permanent vragen gaan stellen, dan zouden wij het hem, in zijn interpretatie, onmogelijk maken om enig betoog op te bouwen. De onderbrekingen van de heer Hedebouw hadden, neem ik aan, als bedoeling om de basics van de economie nog eens herhaald te krijgen en dat heeft collega Loones ook gedaan, maar men kan moeilijk zeggen dat dit een onderdeel was van zijn betoog. Ik denk dus dat de 30 minuten inderdaad moeten worden beschouwd als 30 minuten netto spreektijd, en u hebt die afspraak keurig geïnterpreteerd.

 

01.10  Ahmed Laaouej (PS): Vous me dites que je suis intervenu trop tôt, je pense être intervenu au bon moment.

 

L'intervention de M. Loones, si on la compte en solde net, était de 10h15 à 10h45, soit une demi-heure. Il est 10h50, soit! L'intervention de M. Hedebouw est de l'ordre de 5 minutes. Vous rajoutez les 2 minutes qui viennent de s'écouler du fait de mon intervention, et cela n'est pas au-delà. Soit on respecte les règles, soit on ne les respecte pas, mais je crois que ce que l'on décide en Conférence des présidents a du sens. En conséquence, j'invite M. Loones à l'intégrer dans le développement de son intervention et à ce que cela soit respecté. Je crois pouvoir dire que c'est une question d'équité et de respect des engagements pris.

 

De voorzitster: Ik ga daarmee helemaal akkoord, collega Laaouej, maar u bent om 10.43 uur tussengekomen. U was dus hoe dan ook te vroeg. Nu zijn we al tien minuten bezig over de spreektijd, die op dat moment nog niet voorbij was. U geeft zelf toe dat er interrupties geweest zijn en dat er dus tijd bij komt. Ik stel voor dat collega Loones die tijd kan gebruiken.

 

01.11  Sander Loones (N-VA): Als u mij had laten praten, dan was u er nu al vanaf geweest. Dan had u al die commentaren van de experten en het Rekenhof gewoon opnieuw kunnen negeren. Ik heb de intentie om de afspraken na te komen. Het is in de politiek belangrijk een man van zijn woord te zijn, mijnheer Laaouej, maar bij dezen wens ik toch te vragen hoeveel minuten ik nog heb. Ik zal mij dan plichtsgetrouw daaraan houden.

 

De voorzitster: U hebt nog zeven minuten, collega Loones.

 

01.12  Sander Loones (N-VA): Ik zal proberen het met minder te doen. Ik had het met jullie nog graag gehad over het migratiebeleid, maar we zullen daarover nog een themadebat hebben, onder andere met collega Francken. Daar is de vaststelling dat er minder budget is voor de terugkeer en meer voor de asielopvang. Dat is de keuze die uw regering maakt.

 

Ik had het met u ook graag gehad over Justitie en hoe minister Van Quickenborne op een wat bijzondere manier omspringt met de werkelijkheid. Hij creëert de indruk alsof hij 300 miljoen euro extra krijgt voor zijn departement Justitie. Ook daarover hebben we citaten van het Rekenhof. De heer Van Quickenborne zegt onder andere dat hij geld zal krijgen uit een miljard euro aan provisies die nog moeten worden verdeeld. Het Rekenhof zegt dat er geen uitgewerkte verdeling bestaat van dat miljard euro. Zelfs het Rekenhof zegt dus: "Mijnheer Van Quickenborne, wat u zegt in de televisiestudio's…" Ik zal mijn zin niet afmaken, maar ik heb nog een ander citaat van het Rekenhof. Daarover zullen wij het straks nog hebben.

 

Ik had het ook willen hebben over de Europese Unie en de Europese bijdrage. Het zal u misschien opgevallen zijn, collega's: het laatste jaar dat wij in de regering zaten, was de Belgische bijdrage aan het Europese budget elk jaar ongeveer 6 miljard euro. Volgend jaar is dat 7,5 miljard euro. Dat is een extra bijdrage van 1,5 miljard euro voor de Europese Unie. Straks zullen wij er ongetwijfeld nog over debatteren of die centen goed besteed zijn. Zijn die transfers naar het Zuiden en het Oosten van Europa verstandig? Er is natuurlijk ook een positieve return. Wat is de balans van de interne Europese markt? Daarover zullen wij straks zeker nog het debat voeren, maar er gaat in elk geval 1,5 miljard euro extra per jaar richting Europa. Dat bedrag zal dus niet besteed kunnen worden aan, ik zeg maar wat, onze pensioenen. Daarover zal ik het echter niet hebben.

 

Ik wil het wel nog over twee andere punten hebben, namelijk over uw belofte om geen nieuwe belastingen in te voeren en over de nieuwe politieke cultuur.

 

Geen nieuwe belastingen. Er liggen tweeduizend bladzijden tekst en cijfertjes voor en ik heb er lang naar gezocht, maar ik heb het niet gevonden. Meer specifiek heb ik gezocht naar de halvering van de roerende voorheffing.

 

Wij weten dat er in de zomer onderhandelingen plaatsgevonden hebben en dat er een begin van akkoord was tussen mijn partijvoorzitter, Bart De Wever, en de partijvoorzitter van de PS, de heer Magnette. Daarin zat een redenering om een soort van effectentaks in te voeren die op termijn wat geld kon opbrengen, maar in ruil zou onmiddellijk, vanaf de eerste dag, de roerende voorheffing worden gehalveerd, wat een belastingbesparing van ongeveer 2 miljard euro oplevert.

 

Ik heb daarnaar gezocht in de begroting. Ik had immers nog een interview in het hoofd van afgelopen zomer in De Morgen met de heer De Gucht, voormalig minister, voormalig partijvoorzitter en voormalig Europees commissaris van Open Vld. Dat interview werd afgenomen op het moment dat Bart De Wever en Paul Magnette die deal aan het bespreken waren. De heer De Gucht verklaarde dat het voor zijn partij niet onlogisch zou zijn om een soort uitruil te doen tussen een soort van effectentaks en een verlaging van de roerende voorheffing. De heer De Gucht gaf Bart De Wever dus gelijk. Daarom heb ik zitten zoeken, maar ik heb het niet gevonden. De verlaging van de roerende voorheffing zit er gewoon niet in.

 

De voorzitster: Mijnheer Loones, de premier wil u nog wat extra tijd geven.

 

01.13  Sander Loones (N-VA): Mijnheer Laaouej, houdt u de klok in het oog, alstublieft?

 

01.14 Eerste minister Alexander De Croo: Mijnheer Loones, u zegt dat u gezocht hebt, wij hebben ook gezocht naar dat zogezegde akkoord dat ooit bestaan zou hebben tussen twee partijen. Ik stel vast dat dit akkoord door zeer weinigen verdedigd is. Mocht dat akkoord er ooit geweest zijn, dan zouden beide partijen niet sneller dan hun schaduw weggelopen zijn van dat akkoord. Dat is raar. Als er een akkoord is, verdedigt men het.

 

Op een bepaald moment is die tekst publiek gemaakt. Ik heb ook gezocht. En ik heb echt goed gezocht. U had het daarnet over die halvering van de roerende voorheffing. Ik heb echt zitten zoeken in de tekst die door uw mensen publiek gemaakt is. Ik heb dat niet gevonden. Waar staat die halvering van de roerende voorheffing? Want in de tekst die u publiek gemaakt hebt, staat dat nergens vermeld. U moet mij dat eens uitleggen. Waar stond dat juist? Of is dat een deel van een akkoord dat misschien nog ergens bestaat? Of heeft dat akkoord misschien nooit bestaan? Dat zou best kunnen.

 

01.15  Sander Loones (N-VA): Mijnheer de eerste minister, u kunt zich verschuilen achter de lettertjes en woordjes, maar niet achter de cijfers. Ik zal u de passage bezorgen, geen probleem. U kiest niet voor belastingbesparingen, u kiest voor nieuwe belastingen. Dat is de simpele realiteit en dat laat uw begroting zien. Ik zal de passage bezorgen. Ik heb het dus niet gevonden in uw begroting, ook al werd dit u door de heer De Gucht aanbevolen. Ik heb wel nog een belofte gevonden om telkens wanneer er begrotingsputten zijn, die dicht te rijden met een derde hervormingen, een derde nieuwe belastingen en een derde aan diverse maatregelen. Zeker de minister van Financiën kent deze discussie omdat wij ze hebben opgebouwd in de commissie. Het is echter belangrijk dat u die discussie ook eens hoort.

 

Het Rekenhof stelt in zijn rapport dat bij het optellen van een aantal cijfers die voorgenomen verdeling niet klopt. Dit gaat zeer specifiek over een aantal hervormingen die ook opgelijst zijn in het rapport en die samengeteld voor ongeveer 334 miljoen euro staan. De optelsom van diverse maatregelen is precies 300 miljoen euro. De strijd tegen fiscale fraude telt voor 200 miljoen en de vlottere inning crossborder van verkeersboetes staat voor 100 miljoen. Dan zou u verwachten dat de nieuwe belastingen ook voor 300 miljoen zouden tellen. Daar staat echter 700 miljoen, het dubbele.

 

Dat betekent dat uw eigen belofte gewoon gebroken wordt. U kiest niet voor een derde nieuwe belastingen, u kiest voor de helft nieuwe belastingen. U doet trouwens alsof die effectentaks alleen op de sterkste schouders zal terechtkomen. Straks zal er ook wel een debat gevoerd worden waarom dat niet het geval is. Minstens de helft van uw maatregelen komt dus uit nieuwe belastingen. De strijd tegen fiscale fraude en de inningen crossborder zitten trouwens ook wel heel dicht in de buurt van nieuwe belastingen. Ongeveer een miljard van de 1,3 miljard die u wilt halen, zit dus wel in de sfeer van nieuwe inkomsten, en alleszins niet in de sfeer van besparingen en hervormingen. Ik wil nog mild zijn en het op de helft nieuwe belastingen houden.

 

Dat staat wel op redelijk gespannen voet met wat u zelf belooft, mijnheer de eerste minister. In het begin hebben wij de vraag gesteld aan de staatssecretaris voor Begroting, Eva De Bleeker, en zij legde uit dat de effectentaks niet mocht worden meegeteld voor de vaste oefening van 4 miljard euro, maar moest worden meegeteld voor de vaste oefening van 3 miljard euro. Het spijt ons verschrikkelijk, maar een belasting is een belasting, dus dat is een redenering die niet echt hout snijdt.

 

Daarna kwam het debat met de minister van Financiën, die eigenlijk een veel eerlijker antwoord heeft gegeven en toegaf dat de verhouding van een derde, een derde en een derde niet werd gerespecteerd, maar hij beloofde dat dit een ambitie op de langere termijn is en dat men uiteindelijk wel zal zien dat de regering toch woord houdt. U zult mij moeten vergeven – het fiscale trackrecord in de eerste maanden van uw regering is navenant – dat er nog veel zal moeten gebeuren om dat vertrouwen te doen toenemen, gelet ook op het negeren van de experten en een aantal kosten die niet worden meegerekend. Ik stel alleen maar vast dat u kiest voor de helft nieuwe belastingen.

 

Ik rond af met uw laatste belofte: de belofte om het anders te gaan doen, een nieuwe politiek. Dat debat hebben wij gehad in het kader van de voorlopige twaalfden. U kiest voor een grotere regering. Intussen zien wij de effecten daarvan in deze finale begroting. Daarop wordt geantwoord dat het eigenlijk logisch is dat de regering meer kost omdat zij ook groter is. Het is natuurlijk uw keuze om voor een grotere regering te gaan. U zegt dat men u dat niet kwalijk mag nemen omdat de regering nu eenmaal uit veel partijen bestaat en daarom ook groter is en meer kost.

 

Wij hebben dat eens nagekeken en uw regering is ongeveer 10 % groter, maar zij kost 25 % meer. Legt u mij maar eens uit hoe dat een voorbeeld is van een nieuwe politieke cultuur. Straks hebben wij het debat over de partijdotaties en ongetwijfeld ook over de medewerkers van de ex-ministers. Dat zijn allemaal zaken die u niet doet, maar wat u wel doet, is het budget voor uw eigen kabinetten laten toenemen met 25 %.

 

Er is een puntje dat mij opvalt en dat is het kabinet Pensioenen. In de vorige regering zat het kabinet Pensioenen bij Daniel Bacquelaine van MR. Toen bedroeg dat budget ongeveer 2,2 miljoen. Nu zit dat kabinet bij minister Lalieux van PS, die naast Pensioenen nog een paar kleinere extra bevoegdheden heeft, met name Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. Haar kabinet kost 1 miljoen meer. Mijnheer Bacquelaine 2,2 miljoen, mevrouw Lalieux 3,3 miljoen omdat ze een paar kleine bevoegdheden extra heeft.

 

Ik denk dat daar ergens een tikfout zit in uw begroting. Ik kan mij niet inbeelden dat uw regering, die zegt dat ze de pensioenen wil verhogen, het budget voor het kabinet Pensioenen heeft verhoogd. Ik vermoed dat dit niet de bedoeling is. Het is niet de bedoeling om de kabinetskosten te verhogen, maar wel om de pensioenen te verhogen. Ik zou graag een antwoord krijgen op die vraag, mijnheer de premier. Gaat het om een tikfout? Ik kan mij inbeelden dat het niet klopt dat het budget voor het kabinet Pensioenen met meer dan 50 % stijgt, een miljoen euro erbij omdat het van een MR-minister naar een PS-minister gaat.

 

Ik besluit. Ik ben begonnen met de speech in het Europees Parlement. Ik vond dat eigenlijk wel een gepaste plaats omdat ik mij daar een aantal debatten herinner. Als ik naar uw begroting kijk, zie ik daarin wel een aantal goede zaken waarover we het straks zullen hebben, maar ik zie vooral bijzonderheden die heel vaak ook in Europese begrotingen sluipen.

 

Ik heb die Europese begroting de laatste jaren gezien en wat stelt men vast? Die Europese begrotingen blijven maar stijgen, altijd maar meer, altijd maar groter, meer Europees budget. Onze bijdrage verhoogt naar 7,5 miljard. Dat is wat we ook zien in uw begroting. Die blijft maar stijgen, er wordt niet ernstig hervormd, de tekorten stapelen zich op, de staatsschuld stijgt.

 

Wat valt er nog op in die Europese begroting? Er zitten wel hervormingen in, maar altijd veel te weinig. De Europese Unie blijft eigenlijk te veel hangen in oude politieke recepten, met veel te veel transfers naar Zuid- en Oost-Europa en veel te weinig nieuw beleid, nieuwe investeringen in migratie en veiligheid, in innovatie.

 

In alle eerlijkheid, ook dat zie ik in uw begroting. Ik hoor die ronkende slogans wel, maar ook hier zie ik te veel oude recepten. Die Europese begroting is natuurlijk wel een begroting van een unie, van een samenwerkingsverband van landen. Laten wij eerlijk zijn, dat zijn wij ook. Dit is geen begroting van een deftig land, maar een mikmak, een middelmatigheid die probeert te verbergen wat de echte werkelijkheid is. Dit is geen land, dit zijn twee landen die beter anders zouden worden bestuurd.

 

De voorzitster: Voor alle duidelijkheid, er waren voor de N-VA-fractie twee sprekers ingeschreven. Die tweede spreker is natuurlijk geschrapt, want het is wel de bedoeling dat het halfuur wordt gevuld met alle sprekers van de fractie.

 

01.16  Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen): Madame la présidente, mon groupe Ecolo-Groen répartira sa demi-heure entre moi-même et mon collègue Dieter Vanbesien.

 

La discussion budgétaire est une discussion importante que nous avons déjà eue en commission. En effet, au-delà des chiffres, c'est la traduction de la politique d'un gouvernement de coalition en mesures concrètes. C'est aussi important parce que dans ce pays, nous n'avons plus voté de budget de plein exercice depuis trois ans. Cela fait trois ans que nous tenons des débats autour des douzièmes provisoires, et de budgets qui sont des répétitions de la dernière épure faite il y a trois ans.

 

Je veux en profiter pour mettre en avant le comportement du groupe Ecolo-Groen à ce sujet. Nous avons toujours soutenu les budgets de douzièmes provisoires. Nous n'avons pas souhaité de shut down de l'administration, des services publics et de toute une série d'outils qui doivent fonctionner avec des personnes qui doivent être rémunérées, alors que nous étions dans l'opposition. Nous n'avions forcément jamais validé ces budgets, mais nous avons soutenu ces douzièmes provisoires pour la continuité de l'État. Cela n'a pas été le cas de tous les groupes politiques. Je veux vraiment insister sur notre comportement durant ces trois dernières années.

 

Ce budget est aussi important parce qu'il intervient à un moment tout à fait exceptionnel de choc économique et sanitaire sans précédent dans notre histoire. Ce choc a un impact bien plus fort que les chocs que nous avons connus en 2008. Cette crise aura un impact majeur. Je pense que nous en sommes tous convaincus. Elle aura un impact tant sur la santé mentale de nos concitoyens que sur leur santé physique. En outre, elle frappe économiquement en empêchant toute une série de secteurs de travailler, de poursuivre leurs activités. Je pense aux artistes, à l'horeca, à tous ces commerces de proximité qui ont rouvert sous conditions strictes mais qui ont dû fermer durant de longues périodes. Je pense aussi à toutes les personnes qui étaient déjà fragilisées avant la crise du covid-19 et qui sont forcément aujourd'hui dans une situation encore plus difficile et qui risquent de basculer dans la pauvreté.

 

La réponse des autorités publiques à cette crise a été majeure; durant le premier confinement, sous la direction du kern +10, et aujourd'hui, sous l'impulsion de ce gouvernement, depuis le 1er octobre.

 

Le premier point de mon intervention sera consacré à ce budget en lien avec le covid-19. C'est un budget qui protège. Le premier objectif est de donner les moyens de lutter contre ce virus et de protéger nos concitoyens de cette crise inédite. Les protéger en renforçant notre système de soins de santé. Les soutenir en cas d'arrêt de leur activité économique, qu'ils soient employés ou indépendants, ou les aider encore face à des remboursements de crédit ou des paiements de cotisations.

 

En tout, ce sont 12,8 milliards d'euros qui ont été libérés en 2020 par l'État fédéral depuis le premier confinement. Je prends en compte la sécurité sociale, évidemment. Soutien au personnel médical, droit passerelle, chômage économique, chômage temporaire, soutien aux CPAS, report des cotisations ou encore prime de fin d'année.

 

C'est un véritable bouclier de protection économique, sociale et sanitaire qui a été déployé en 2020. Cela continue en 2021, puisque plus de 2 milliards d'euros sont prévus par rapport au covid-19 pour l'année prochaine. C'est tout à fait exceptionnel, mais nous soutenons pleinement le déploiement de ce bouclier, parce qu'il a permis de limiter en partie les dégâts de ce choc socio-économique sans précédent.

 

De trop nombreuses personnes, encore aujourd'hui, passent malheureusement entre les mailles de ce filet de protection. Je pense aux intermittents des arts de la scène, aux indépendants complémentaires, aux étudiants, à certaines professions libérales. Mais malgré tout, ce bouclier a eu une efficacité tout à fait incroyable.

 

Ces efforts continueront en 2021, même si nous espérons tous pouvoir revenir à une situation sanitaire stabilisée, et, en tout cas, avoir un second semestre 2021 qui se rapproche d'une situation la plus normalisée possible.

 

Le deuxième point que je veux mettre en avant au nom de mon groupe concerne les réformes structurelles, en dehors du covid-19. Pour nous, c'est un véritable budget d'espoir qui est ici sur la table. En effet, au-delà de la crise du covid-19, ce budget traduit les politiques et les mesures structurelles que souhaite prendre cette majorité: réinvestir massivement dans les soins de santé, pérenniser la dotation d'équilibre de la sécurité sociale, aider les personnes les plus en difficulté dans notre société – je pense ici au relèvement des allocations sociales ou des pensions – ou encore, bien évidemment, investir dans la transition écologique.

 

"Espoir" est vraiment le terme qui, pour nous, caractérise le mieux les mesures ici mises en place, car il s'agit principalement d'espoir pour nos concitoyens, en priorité pour les plus fragiles d'entre eux. De l'espoir en matière de climat également, grâce au réinvestissement dans les enjeux climatiques, mais aussi de l'espoir pour le soutien à nos PME ainsi qu'à nos entrepreneurs et entrepreneuses, qui sont des créateurs d'emplois locaux et non délocalisables.

 

Parmi les éléments importants que je veux souligner, même si nous avons eu des débats détaillés à ce sujet en commission, il y a le budget récurrent s'élevant à 1,2 milliard d'euros par an pour les soins de santé, le relèvement des pensions les plus basses dès l'année prochaine – à hauteur de 193 millions d'euros –, la réforme du statut d'artiste que nous réclamons depuis des années et qui est aujourd'hui budgétisée à hauteur de 75 millions d'euros.

 

Je citerai également l'élargissement du congé de naissance et de paternité, enfin! Sur ce plan, la Belgique entre dans la modernité pour ce qui est de l'équilibre entre les hommes et les femmes ou entre vie professionnelle et vie familiale, mais il s'agit avant tout d'un signal. Au-delà des chiffres et du budget – 40 millions pour l'année prochaine – il s'agit d'un signal comme quoi les papas et les coparents doivent également être présents au moment de l'arrivée d'un nouveau membre dans la famille.

 

Enfin, je tiens à mettre en évidence le renforcement des moyens pour la justice et, last but not least, le refinancement de la SNCB et de la mobilité, dont les moyens diminuaient depuis presque une dizaine d'années. Dès la fin 2020, 300 millions d'euros auront été libérés à cette fin. Par ailleurs, il a été annoncé cette semaine de mettre en œuvre le plan Boost, qui consiste à libérer 100 millions d'euros supplémentaires en 2021. Comme le disent les écologistes, le train, c'est notre liberté, mais c'est surtout une contribution majeure aux objectifs climatiques de diminution de 55 % des émissions de gaz à effet de serre.

 

Le dernier élément sur lequel je voulais intervenir, qui est aussi une des principales raisons pour lesquelles les écologistes se sont engagés avec enthousiasme dans cette coalition Vivaldi, c'est le plan d'investissement et de relance.

 

Plusieurs objectifs sont prioritaires: la mobilité via les transports publics, la transition énergétique, la transition écologique de notre économie vers une économie bas carbone et la relocalisation de nos industries et la transition numérique.

 

01.17  Thierry Warmoes (PVDA-PTB): Monsieur Vanden Burre, en ce qui concerne les investissements, on a cherché mais on n'a pas trouvé grand-chose. Vous dites que vous allez investir massivement pour le climat mais c'est un effet d'annonce puisque vous comptez sur l'argent européen.

 

Je n'ai pas eu de réponse à ce sujet, ni de Mme Khattabi, ni de Mme Vanderstraeten: qu'est-ce que le gouvernement investit lui-même pour le climat, avec des moyens fédéraux? J'ai uniquement trouvé le fonds de transformation qui consiste en des participations dans des entreprises privées. Là aussi, quand on pose la question au ministre, on ne nous dit pas de quelle entreprise il s'agit, comment ça fonctionnera, etc.

 

Pour nous, si vous voulez une société neutre en carbone, il faudra des investissements massifs, publics pour réaliser des économies d'énergie, pour le stockage d'énergie, pour l'isolation des bâtiments, pour les transports en commun. En effet, quand vous parlez de la SNCB, vous revenez à des mesures d'économie réalisées dans le passé. Ce n'est pas suffisant. Il faut une banque d'investissement pour le climat pour aider les coopératives, les pouvoirs locaux.

 

Je voulais donc savoir où se trouve cet argent. À part le fonds de transformation, nous n'avons rien trouvé.

 

01.18  Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen): Monsieur Warmoes, je vous remercie pour cette question.

 

Tout d'abord, nous considérons qu'investir 300 millions d'euros supplémentaires dans le rail et dans la mobilité, c'est un investissement en lien avec le climat. Ce sont des fonds de l'État fédéral et cela constitue déjà un changement, un basculement fondamental par rapport aux dix dernières années. J'ai ici un tableau reprenant l'évolution des dotations à la SNCB. Donc investir 300 millions d'euros dans le transport public, c'est aussi un investissement dans le cadre de la lutte contre le dérèglement climatique.

 

Vous avez mentionné le plan de relance européen. Je vous rappelle que celui-ci prévoit une obligation minimale de 38 % qui doit être en lien avec la transition écologique. Le gouvernement, avec Zakia Khattabi évidemment, essaie d'augmenter au maximum cette contribution. Le fonds de transformation y participera également et, pour ce qui est de ce dernier, faire aujourd'hui des investissements dans des partenariats entre le public et le privé qui permettent d'atteindre nos objectifs climatiques, c'est aussi pour nous quelque chose de positif. Je sais qu'il peut y avoir là une différence entre nos groupes politiques. Mais, pour nous, un fonds de transformation qui investirait dans des projets d'entreprise, dans des projets de PME, dans des projets de coopératives en lien avec la transition énergétique, c'est positif et c'est aussi aller vers l'objectif de diminution de 55 % des émissions de CO2 en 2030.

 

De voorzitster: Collega Warmoes, een laatste interruptie. U kent de afspraak gemaakt op de Conferentie van voorzitters.

 

01.19  Thierry Warmoes (PVDA-PTB): Ik ging juist antwoorden, mevrouw de voorzitster.

 

Vous dites que 300 millions, c'est un basculement. Pour la SNCB, c'est bien insuffisant si vous voulez vraiment miser sur les transports en commun. Ici, vous annulez juste des économies faites dans le passé.

 

Le fonds de transformation, c'est 750 millions en quatre ans. C'est complètement insuffisant si vous voulez vraiment avoir une transition.

 

Et puis, désolé, compter sur les entreprises privées sur le marché… On parle du réchauffement climatique depuis 1979. Cela fait 40 ans qu'on compte sur le marché, et on en est là où on en est aujourd'hui.

 

01.20  Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen): Cher collègue Warmoes, je prends acte que ce n'est jamais assez pour vous. Soit. J'en prends acte. Je peux vous dire que les chiffres, au niveau de la dotation de la SNCB, sont considérables. Et là, j'ai parlé uniquement de 2020 et 2021. Évidemment, il y aura davantage. Mais de toute façon, je sais bien que ce ne sera jamais assez.

 

Merci de nous encourager à faire encore plus pour la transition écologique de notre société. Je préfère prendre cela comme des encouragements. Mais je sais bien que quoi que nous fassions, ce ne sera jamais assez. Ce que je peux vous dire ici, c'est que par rapport aux dix dernières années, le changement de cap est basculant, est fondamental, que ce soit en termes de transition écologique ou en termes d'investissement dans la transition juste, pour que personne ne soit laissé au bord du chemin.

 

Je voulais embrayer sur le plan de relance et d'investissement à hauteur de 4,7 milliards d'euros, qui a été détaillé en commission des Finances. Dans ces 4,7 milliards d'euros, il y a effectivement 1 milliard déjà comptabilisé du plan de relance européen. Ce sont des politiques en faveur des familles aussi – je pense au tarif social de l'énergie – en faveur du redéploiement de nos entreprises avec des déductions pour les investissements, et aussi en partie en faveur du climat puisque, comme je l'ai dit, près de 40 % des fonds européens et des fonds de transformation doivent être en lien avec la transition écologique.

 

Je voulais dire un dernier mot sur l'équilibre budgétaire et les commentaires de la Cour des comptes. L'équilibre budgétaire est évidemment important aux yeux des écologistes. Il y a un horizon. Une trajectoire est proposée, avec un objectif à 2030. Mais ce qui est surtout important pour nous, c'est que nous ne soyons plus dans une logique d'austérité. Là aussi, c'est un basculement par rapport au passé. Oui, il faudra faire certains efforts, et oui, il y a une trajectoire, mais nous ne sommes plus dans une politique d'austérité aveugle, où on coupe systématiquement dans les services publics. Pour nous, c'est vraiment un acquis fondamental.

 

Je voulais aussi faire ici quelques liens avec les derniers rapports de la Cour des comptes. Il y est question d'erreurs, de chiffres non disponibles, de base imposable qui n'est pas connue avec précision, ou autres. En fait, l'extrait de ce rapport date de 2017, sur le budget 2018, à l'époque où Johan Van Overtveldt était ministre N-VA des Finances.

 

Je me réjouis que la Cour des comptes soit une instance sérieuse, professionnelle, apolitique et neutre, et qu'elle puisse être critique à certains égards par rapport à ce budget, voire très critique, comme elle a pu l'être dans le passé. C'est bien son rôle, je m'en réjouis.

 

Il est parfois important de remettre quelque peu les choses en perspective, cher collègue Loones. Vous l'aurez compris, c'est avec enthousiasme mais surtout avec détermination que nous soutiendrons ce budget et sa mise en œuvre.

 

De voorzitster: Voor de duidelijkheid, mijnheer Vanden Burre, minus de interruptie hebt u ongeveer 10 minuten gesproken, dus er blijft nog heel wat tijd over voor uw compagnon, maar die komt pas in de tweede ronde aan de beurt.

 

(Protest op de banken)

 

Er is afgesproken – dat is mij tenminste meegedeeld – dat de tweede sprekers in de tweede ronde aan het woord komen. Dat is tot nu toe eigenlijk ook altijd de gewoonte geweest.

 

01.21  Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen): (…)

 

De voorzitster: Nee, het is altijd de gewoonte geweest dat de tweede sprekers in de tweede ronde komen, maar zij behouden wel de rest van de spreektijd van 20 minuten. U mag dat vragen aan collega Calvo, want die heeft dat heel vaak meegemaakt. Zo is het altijd afgesproken.

 

(…): (…)

 

De voorzitster: Ja, dat wel. De 20 minuten blijven behouden voor de heer Vanbesien, maar wel pas op het einde.

 

(…): (…)

 

De voorzitster: Ik zal als plaatsvervangend voorzitster geen nieuwe werkwijze invoeren.

 

01.22  Ahmed Laaouej (PS): Je vous avoue que j'ai un doute par rapport à ce point particulier de l'accord convenu en Conférence des présidents. Il me semble que le deuxième tour concerne les discussions thématiques?

 

De voorzitster: Mijnheer Laaouej, als men dat vanaf vandaag anders wil doen, stel ik voor dat men dat dan op de Conferentie van voorzitters bespreekt. Dat is niet gebeurd. Het is altijd al zo geweest dat de tweede spreker in de tweede ronde komt.

 

01.23  Maggie De Block (Open Vld): Mevrouw de voorzitster, u zegt bij de interventie van uw fractie dat de tweede spreker vervalt, omdat de spreektijd werd opgebruikt door de heer Loones. Dat is in orde, maar er was een spreektijd toegekend aan elke fractie en de fractie verdeelt die zoals ze dat wil. Als Ecolo-Groen twee sprekers heeft en de fractie binnen de spreektijd blijft, wat mogelijk zal zijn, aangezien de heer Vanden Burre maar 10 minuten heeft gesproken, dan is dat een eerste ronde.

 

De voorzitster: Collega De Block, ik heb gezegd dat de tweede spreker van de N-VA-fractie voor straks vervalt, ik heb niet gezegd voor nu. We hebben hier altijd dezelfde werkwijze gevolgd en dat wordt mij ook door de diensten bevestigd. We hebben altijd de tweede spreker in de tweede ronde gedaan. Als u dat wilt veranderen, dan moet u mij dat nu niet vragen, maar dan moet u dat debat aangaan in de Conferentie van voorzitters.

 

01.24  Barbara Pas (VB): Mevrouw de voorzitster, ik treed u bij. Eén spreker per fractie in de eerste ronde is altijd al de gewoonte geweest.

 

Collega De Block, ik denk dat u eens moet overleggen met uw collega Dewael. Wij hebben bij de bespreking van de beleidsbrief Institutionele Hervormingen een furieuze Patrick Dewael gehad, omdat twee sprekers van CD&V het woord namen en hij zat te popelen om namens Open Vld het woord te nemen. Ook toen ergerde hij zich aan de gewoonte die elke keer opnieuw werd toegepast en waarbij er maar één spreker per fractie in de eerste ronde is.

 

Ik neem er akte van dat u hier van standpunt verandert, maar dat doet niets af aan het feit dat afspraken die werden gemaakt in de Conferentie van voorzitters, moeten worden gehonoreerd.

 

01.25  Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen): Tant les autres années qu'en commission parlementaire des Finances ou dans d'autres commissions parlementaires, tous les groupes ont pu parler les uns après les autres. Tous les groupes, pas seulement Ecolo-Groen: la N-VA et peut-être votre groupe. La manière de travailler reste celle-là. Ne changeons pas maintenant. Honnêtement, nous respectons le temps de parole global et cela ne changera rien aux travaux. Nous avons toujours fait comme cela. Lors de la dernière législature, dans l'opposition, nous avons fait ainsi, je peux vous l'assurer. J'étais là et vous aussi. Il existe un consensus pour avancer de cette manière. On respecte l'accord de la Conférence des présidents. Avançons de cette manière. Sinon, ce serait aller à l'encontre de ce qui a été décidé et ce ne serait pas correct. C'est vraiment pour cela que j'en fais un point d'attention. Ce n'est pas correct! Vous étiez là hier avec moi en Conférence des présidents. C'est ce qui a été décidé.

 

De voorzitster: Collega Vanden Burre, met alle respect, maar er is hier geen consensus. De Conferentie van voorzitters werkt met consensus. Er is op de vergadering geen nieuwe afspraak gemaakt, dus is de oude afspraak van toepassing. De diensten bevestigen mij hier – en ik spreek ook uit ondervinding – dat het altijd zo is verlopen. U kunt dat bij collega Calvo navragen, want dat heeft hem jarenlang gefrustreerd. Wij zullen die werkwijze nu, vandaag, niet veranderen. De 20 minuten spreektijd blijven behouden, want dat is het recht van uw fractie, maar de tweede spreker van uw fractie komt aan het woord in de tweede ronde, zoals dat steeds is gebeurd.

 

01.26  Barbara Pas (VB): Mevrouw de voorzitster, de collega verwijst naar de commissies, maar de commissies kunnen hun werkzaamheden zelf regelen. In de commissies wordt soms afgeweken van die regel. Daarop wees ik daarnet. Dat was de frustratie van voormalig Kamervoorzitter Patrick Dewael, die altijd verwees naar de regeling in de plenaire vergadering, één persoon per fractie. Dat is zo afgesproken in de Conferentie van voorzitters. Er is hier duidelijk geen consensus om dat nu aan te passen.

 

01.27  Peter De Roover (N-VA): Mevrouw de voorzitster, ik denk dat wij de kwestie hier inderdaad volgens de afgesproken regels moeten bekijken.

 

Mijnheer Vanden Burre, u zult zich zeker het installatiedebat herinneren, dat plaatsvond in het Europees Parlement. In dat debat heeft collega Calvo, van uw fractie, een opgemerkte toespraak gehouden en u hebt de tweede periode ingevuld. U weet wellicht nog dat u in die tweede ronde helemaal op het einde aan het woord kwam, niet meteen na de heer Calvo. Hetzelfde principe geldt nu. Als ervaringsdeskundige zou u moeten weten dat dat de geplogenheid is.

 

De voorzitster: Collega's, ik wil de discussie graag afronden. Ik heb de notulen van de Conferentie hier voor mij. Daarin staat geen nieuwe afspraak. Dat betekent dat de afspraak uit het verleden geldt. In de plenaire vergadering is de afspraak altijd geweest dat de tweede spreker van een fractie in de tweede ronde aan het woord komt.

 

Collega's, iedereen wil zich aan de tijdspanne houden, maar op het moment zijn we tijd aan het verliezen met iets dat volgens mij niet zo belangrijk is.

 

Mijnheer Vanbesien, u behoudt het recht op 20 minuten spreektijd. U mag uw collega Vanden Burre er dankbaar voor zijn dat u zoveel spreektijd krijgt in de verdeling van de toegemeten 30 minuten, maar u komt aan bod in de tweede ronde.

 

Ik geef nu het woord aan collega Laaouej.

 

01.28  Ahmed Laaouej (PS): Madame la présidente, je ne vais pas épiloguer, mais il faudra éclaircir ce point.

 

Madame la présidente, monsieur le premier ministre, mesdames et messieurs les ministres, chers collègues, élaborer un budget en temps normal, ce n'est déjà pas aisé; le faire en cette période emplie de difficultés et d'incertitudes est encore plus compliqué. Les incertitudes portent sur la crise sanitaire, ses conséquences économiques et sociales et, dès lors, ses conséquences budgétaires. Ce n'est donc vraiment pas simple!

 

Du reste, nous l'avons constaté à travers les divergences des prévisions macroéconomiques entre le Bureau du Plan et la Commission européenne, autrement dit entre les chiffres retenus par le comité de monitoring – sur la base des prévisions du Bureau du Plan – et ceux de la Commission européenne. Et cela vaut tant sur le plan de la perte de substance économique - donc, du recul de la richesse créée – que sur celui des prévisions des déficits du solde de financement ou du solde structurel. Il en va de même pour l'évolution de la dette publique.

 

Tel est le challenge pour le gouvernement: essayer de se tenir à une feuille de route prévisionnelle pour nos finances publiques.

 

Par ailleurs, je dois vous remercier, monsieur le ministre des Finances, madame la ministre du Budget et vous aussi, monsieur le premier ministre d'avoir fait d'emblée acte de lucidité et même d'humilité – c'est rare en politique – en annonçant que les prévisions que vous nous soumettiez et qui permettent, malgré tout, d'élaborer un budget – et je rappelle que nous sortons d'une longue période de crédits provisoires – allaient évoluer en fonction du contexte économique et sanitaire auquel le gouvernement resterait attentif non seulement à l'échelle nationale, mais également internationale. Dans le fond, c'est ce qui ressort de votre épure budgétaire. Néanmoins, les chiffres sont lourds: 24 milliards de déficit au niveau du solde de financement, ce n'est pas rien!

 

C'est la raison pour laquelle, d'ores et déjà, nous nous reverrons au moment des contrôles et des ajustements budgétaires pour voir ce qu'il y a lieu d'adapter en fonction des intérêts financiers du pays mais aussi de ses intérêts économiques et sociaux.

 

Ensuite, d'un point de vue général et liminaire, ce budget marque clairement un tournant qui nous fait tourner le dos à une politique d'austérité. Face à l'importance des déficits, vous avez fait le choix de ne pas mettre la pression sur les dépenses publiques considérant que celles-ci, en ce moment où il faut pouvoir lutter contre la crise sanitaire et faire reculer la pandémie, nécessitaient précisément un certain nombre de dépenses dont on considérera que, même si ce sont des dépenses courantes, elles sont en réalité de véritables investissements. En effet, quand on dépense pour faire reculer la pandémie, c'est un investissement dans la santé de nos concitoyens et un investissement dans la revivification de notre tissu social.

 

Vous avez également considéré qu'il fallait pouvoir être aux côtés de nos concitoyens, de celles et de ceux qui souffrent: les gens malades, les gens qui sont en chômage temporaire, les indépendants, les entrepreneurs pour qui, malheureusement, le commerce ne tourne plus. Vous avez fait ce choix d'être aux côtés de nos concitoyens. Ce choix, nous le saluons et nous l'encourageons et nous nous réjouissons qu'il se traduise à travers vos choix budgétaires.

 

Vous avez aussi fait le choix, malgré les difficultés, de considérer que certains départements nécessitaient un investissement. Bien sûr, on dira que c'est insuffisant dans le chef de certains – on peut l'entendre – et ce sera toujours intrinsèquement insuffisant mais face à un solde de financement déficitaire de 24 milliards, oui, on peut saluer le soutien que vous apportez à certains départements aussi importants que la Justice ou la SNCB, on l'a rappelé.

 

On tourne donc le dos aux politiques d'austérité. Tant mieux! Vous vous inscrivez dans une logique de politique de relance en nous indiquant d'ores et déjà que les premiers éléments d'un plan de relance s'ancrent dans votre budget 2021. En même temps, soyons de bon compte! J'échangeais encore à ce sujet avec le collègue Hedebouw. Bien sûr, il faut du temps pour mettre en place un plan de relance structurel. Nous savons que les Régions sont en train de remettre des fiches. Nous savons que vous êtes en dialogue avec l'Union européenne. Nous savons également que vous faites un tour de consultations et que par ailleurs, vous avez décidé, à juste titre, de consulter les partenaires sociaux.

 

Président: Eliane Tillieux, présidente.

Voorzitter: Eliane Tillieux, voorzitster.

 

Tous ces éléments-là nous amèneront à prendre connaissance de ce plan de relance le moment venu, mais on voit déjà l'impulsion donnée dans ce budget et on doit pouvoir s'en réjouir.

 

Vous vous gardez aussi de faire des choix brutaux comme on a pu en connaître par le passé. Je me garderai de chaque fois faire le procès du passé. Il faut bien évidemment être un minimum courtois de ce point de vue. Il n'y a pas de saut d'index, pas d'augmentation massive des impôts sur la consommation. Ces éléments me semblent intéressants et importants à noter.

 

01.29  Raoul Hedebouw (PVDA-PTB): Monsieur Laaouej, je vous ai entendu démontrer qu'il n'y aura pas de politique d'austérité appliquée par ce gouvernement.

 

Mais je suis étonné de lire dans vos tableaux budgétaires l'intention de diminuer quand même les dépenses dans de nombreux départements de l'État et dans les services publics. C'est une diminution linéaire de l'ordre de 2 % sur une grande partie des départements de l'État, et de 0,89 % pour d'autres. Nous avons d'ailleurs calculé, avec notre bureau d'études, que le nombre d'emplois diminuerait dans la fonction publique en 2024 à raison de 5 000 emplois, si l'on se fie aux chiffres que vous mettez en avant.

 

Pouvez-vous confirmer le chiffre de 5 000 emplois? Ne trouvez-vous pas justement, en temps de pandémie, où l'autorité publique et les services publics ont montré leur efficacité, que cette austérité de 2 % appliquée à l'ensemble de nos services publics semble être une erreur majeure? Ne trouvez-vous pas qu'il vaudrait mieux ne pas opérer de coupes linéaires dans l'ensemble de nos services publics fédéraux?

 

01.30  Ahmed Laaouej (PS): Monsieur Hedebouw, aucun ministre du Budget ou des Finances ne se réjouira, au moment de confectionner un budget, de recourir à la "technique" des réductions linéaires. Aucun! C'est la décision ultime dans le cadre d'un travail budgétaire qui est particulièrement douloureux et difficile. Je rappelle que la crise sanitaire a provoqué un déficit nominal de 24 milliards d'euros, ce qui nous fragilise financièrement. Je vous rappelle aussi que s'adosse sur le budget de l'État la sécurité sociale, qui est fondamentale puisqu'elle permet de rembourser quotidiennement les médicaments et les soins de santé, mais aussi de verser aux personnes qui perdent leur boulot ou qui n'en trouvent pas – mais qui le perdent en particulier à cause de la crise sanitaire – une allocation de chômage, dont vous considérez peut-être qu'elle est insuffisante, mais qui a le mérite d'exister, et enfin de pouvoir assurer le service des pensions. Dans le fond, voilà tout ce sur quoi s'adosse le budget de l'État.

 

Lorsqu'on est confronté à un déficit de 24 milliards, la question à se poser est de voir si l'on sera capable d'assurer ces services sociaux et publics – puisqu'il faut bien que les trains roulent également – à l'ensemble de la population. Oui, ce sont des choix difficiles.

 

D'un autre côté, je veux saluer le discernement du gouvernement, parce que cette réduction linéaire de 2 % ne s'appliquera pas: elle sera de moitié, donc, de 0,89 %. Pour certains, c'est peut-être déjà beaucoup, mais sur la masse des dépenses publiques, c'est marginal pour plusieurs départements considérés comme essentiels. On peut citer le SPF Justice, les services d'asile et de migration (Fedasil), le SPF Santé publique, toute la sécurité de la chaîne alimentaire, l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, Sciensano, l'INAMI, Infrabel et toute une série d'autres institutions qui, elles, ne feront pas l'objet de cette réduction linéaire de 2 %. Elles seront soumises, certes, à un effort, mais qui ne sera pas de la même grandeur.

 

Et puis, si vous voulez parler d'austérité, monsieur Hedebouw, il faudra que je cherche dans mes archives, mais je les retrouverai facilement: dans les années Martens-Gol, les réductions linéaires, croyez-moi, n'étaient pas de l'ordre de 2 %; il s'agissait de coupes sombres – rappelez-vous le principe de l'ancre et ce genre de choses – telles qu'elles n'autorisaient même pas l'indexation de plusieurs dépenses courantes. Par conséquent, nous sommes loin de la politique d'austérité que vous redoutez à juste titre et qui ne recueillerait, par ailleurs, pas notre assentiment. En même temps, comme l'a rappelé M. le ministre des Finances, dans toute une série de départements, on appliquera des remplacements de départ naturel un pour un.

 

Je laisserai également le soin à Mme la ministre de la Fonction publique d'expliquer dans chacun des départements comment elle envisage de rencontrer la question des dépenses de personnel. Mais nous sommes très loin, monsieur Hedebouw, des politiques d'austérité que nous avons connues par le passé.

 

La présidente: Monsieur Hedebouw, il me semble que nous avions convenu en Conférence des présidents qu'il y aurait le moins possible d'interruptions pour permettre aux groupes d'être clairs, concrets et de voir exprimés l'ensemble de leurs souhaits par rapport au budget.

 

01.31  Raoul Hedebouw (PVDA-PTB): Madame la présidente, juste une intervention pour la conclusion politique.

 

D'une part, j'entends que le représentant du PS n'infirme pas l'information que 5 000 emplois publics vont disparaître dans la fonction publique fédérale avec des intensités variables. Je ne peux pas accepter ce discours du "sans nous, ce serait pire"; évidemment il y a toujours pire! Mais 5 000 emplois dans la fonction publique, c'est important. La défense du service public est importante. J'entends ici qu'on fait des distinctions, mais non! Dans le SPF Finances, on va couper 2 % du budget. Dans la Mobilité, on va couper 2 % du budget. Ce sont des services publics essentiels et, même dans les autres services publics, il s'agit de 0,89 %. Ce n'est pas rien. De ce côté-là, on continue cette politique qui voit les services publics comme étant un problème, alors que pour nous, comme parti de gauche, les services publics sont plutôt la solution. Je n'aurais pas appliqué, comme parti de gauche, des coupes linéaires de 2 % dans les services publics fédéraux.

 

01.32  Ahmed Laaouej (PS): Madame la présidente, c'est le PTB qui parle de 5 000 emplois. Ce n'est pas parce que le PTB dit quelque chose que c'est vrai. Le PTB s'est trompé dans ses chiffres à de nombreuses reprises, mais je ne consacre pas beaucoup de temps et d'énergie à le relever, voire à le dénoncer, parce qu'il y a d'autres choses à faire, me semble-t-il.

 

Quand vous avez une réduction dans un département, ce n'est pas forcément sur les dépenses de personnel. Le ministre des Finances lui-même a expliqué qu'au SPF Finances, notamment concernant les contrôles, il y aurait le remplacement d'un un pour un et que, pour le reste, il appartiendra à chaque département de voir comment l'effort peut se répartir. Il peut se répartir par un meilleur fonctionnement, par une meilleure organisation. C'est le PTB qui invente qu'il s'agit nécessairement de 5 000 emplois.

 

Monsieur Hedebouw, je crois qu'à un moment donné, dans un débat, soit vous faites des projections et on est obligé de considérer que vos projections sont des vérités, soit vous considérez plutôt qu'il faut pouvoir examiner comment certains objectifs budgétaires se traduisent concrètement.

 

Mais dire d'emblée: "On vous dit que ce sera 5 000 et que, donc, c'est cela la vérité", c'est une façon un peu étonnante de mener les débats. Un peu d'humilité, monsieur Hedebouw! N'inventez pas des procès d'intention! N'inventez pas des chiffres qui ne sont que des hypothèses et qui ne peuvent se vérifier qu'a posteriori!

 

Pour le reste, je veux rappeler, monsieur Hedebouw, que, sous le gouvernement Di Rupo, par exemple, nous ne vous avons pas attendu pour renforcer l'Inspection spéciale des impôts. On a augmenté son personnel d'une centaine d'agents qui, comme vous le savez, sont des fonctionnaires qui luttent contre la fraude fiscale. Ce n'est pas le PTB, monsieur Hedebouw! C'est le Parti Socialiste!

 

Nous aurons probablement l'occasion d'en parler lorsque M. Van Hees prendra la parole mais comparons un peu les bilans: celui du PTB, depuis 40 ans que vous existez et celui du Parti Socialiste depuis que nous sommes au pouvoir. On verra ainsi la comparaison. C'est beaucoup de blabla! Cela fait 40 ans que le PTB existe mais il n'y a strictement rien comme amélioration pour le quotidien des gens. Grâce au PTB, y a-t-il eu des augmentations de pensions ou des augmentations de salaires? Depuis 40 ans que vous existez, le PTB a-t-il fait en sorte que les droits sociaux des travailleurs s'améliorent? À part le blabla ou vos shows une fois par semaine avec les grandes paroles à la tribune, qu'avez-vous concrètement amené à la population? Qu'avez-vous amené aux travailleurs, si ce n'est les beaux discours? Le bilan du PTB depuis 40 ans que vous existez, c'est zéro, rien, nada! Que des discours! Que du blabla! Et encore, voici une quarantaine d'années, votre objectif était d'installer un régime communiste en Belgique et de tout collectiviser. À l'époque, le modèle, c'était l'Union soviétique. Ce n'était pas la Chine car, là aussi, à un moment donné, vous avez un peu changé d'obédience et d'influence. Quel est le bilan du PTB? Je ne le vois pas, à part du blabla.

 

01.33  Raoul Hedebouw (PVDA-PTB): La réponse du collègue Laaouej est intéressante.

 

Il endosse l'austérité appliquée à nos services publics et la contribution du PTB par rapport à cela est effectivement de lutter car réduire l'action d'un parti de gauche à la question du Parlement, c'est cela la faiblesse. Les congés payés, la sécurité sociale, c'est dans la rue qu'on a été les chercher! C'est cela l'histoire sociale!

 

Prenez le très bon exemple des pensions. Qu'a-t-on fait pour les pensions? Le débat sur les pensions minimales était inexistant dans cet hémicycle il y a quatre ans, inexistant! Nous avons lancé une campagne populaire en faveur de la pension minimale de 1 500 euros nets et avons obtenu 180 000 signatures. Quel parti autre que le PTB peut-il se targuer d'atteindre un tel objectif? Puisque nous sommes allés chercher ces 180 000 signatures sur le terrain, vous devez en parler au gouvernement. Je vous rappelle qu'il y a quatre ans, personne ne parlait de cette pension minimale de 1 500 euros. C'est nous qui avons mis ce point à l'ordre du jour!

 

Je dois bien admettre que l'honneur ne revient pas uniquement au PTB mais bien au combat social. Selon moi, monsieur Laaouej, le problème du PS est qu'il accepte de réduire une nouvelle fois la fonction publique. N'évitez pas le débat! Une coupe linéaire de 2 % dans les Services publics fédéraux (SPF), cela ne va pas! Les services publics sont la solution.

 

Moi, je ne veux pas entendre du blabla mais voir des actes! La réalité d'aujourd'hui, c'est que les travailleurs de la fonction publique auront moins d'emplois dans le secteur, moins d'emplois pour rendre service en Mobilité, pour rendre service au niveau du SPF Finances. Telle est la réalité! Cela fait 30 ou 40 ans que le PS affirme que ce serait pire sans lui et qu'on constate que les acquis sociaux reculent dans notre pays. Plutôt que de se remettre en question, le PS se vante de faire ceci ou cela, mais ça ne marche plus!

 

01.34  Ahmed Laaouej (PS): Je ne vais bien évidemment pas poursuivre à l'infini le débat avec M. Hedebouw mais, je le répète, cela fait 40 ans que le PTB tient les mêmes discours! Cela fait 40 ans que le PTB crie au scandale! Cela fait 40 ans que le PTB s'agite dans tous les sens! Cela fait 40 ans qu'aucune mesure n'a été adoptée grâce au PTB, parce que le PTB n'a pas vocation d'amener des améliorations concrètes pour la population, il a pour vocation de dénoncer. Ce n'est pas un parti politique mais un groupe de pression.

 

En plus, il s'arroge les conquêtes sociales qui ont été acquises grâce aux mouvements sociaux, grâce aux grands syndicats ou aux organisations représentatives des travailleurs. Autrement dit, non seulement le PTB n'a rien amené à notre société, mais il s'approprie le travail des travailleurs, des délégués syndicaux et de celles et ceux qui se sont battus concrètement pour faire améliorer la situation sociale des travailleurs.

 

Par ailleurs, et c'est là son culot, il en vient à s'attaquer en permanence au Parti Socialiste plutôt que de s'en prendre aux partis de droite. Le Parti Socialiste qui, lui, a mis les mains dans le cambouis depuis toujours pour faire en sorte qu'on augmente les droits sociaux des travailleurs, leurs pensions, les allocations sociales, les minima sociaux ou le refinancement de la sécurité sociale. ça, c'est un bilan, et ce n'est pas le PTB qui l'a réalisé, c'est le Parti Socialiste! Que les choses soient claires!

 

Je vais essayer de poursuivre, madame la présidente.

 

La présidente: Poursuivez, monsieur Laaouej!

 

01.35  Ahmed Laaouej (PS): Merci à vous. Nous travaillons sur un plan de relance ambitieux.

 

Monsieur Hedebouw, vous aurez encore l'occasion de parler et de redire le même logiciel, de continuer à attaquer les partis de gauche plutôt que de vous concentrer sur le travail budgétaire.

 

01.36  Raoul Hedebouw (PVDA-PTB): (…)

 

La présidente: Monsieur Hedebouw, vous aurez votre temps de parole.

 

01.37  Ahmed Laaouej (PS): M. Hedebouw n'est pas là pour parler du budget. Il est là pour faire de la polémique en permanence. Madame la présidente, je propose que nous puissions réserver notre temps de parole pour développer notre point de vue sur le budget. Je ne doute pas que M. Van Hees expliquera la position du PTB. J'aurai l'occasion de lui répondre.

 

01.38  Raoul Hedebouw (PVDA-PTB): (…)

 

La présidente: Non, monsieur Hedebouw, vous aurez votre temps de parole!

 

01.39  Ahmed Laaouej (PS): J'évoquais les investissements. La justice, la sécurité, la mobilité, toutes les fonctions essentielles de l'État trouvent déjà une amorce importante de refinancement à travers ce budget.

 

En matière de lutte contre la fraude fiscale, je me réjouis aussi, monsieur le ministre des Finances, de vous avoir vu réunir le Collège pour la lutte contre la fraude. Vous avez mis en place ce collège de coordination. Je pense vraiment que cela peut faire la différence. Vous l'avez dit d'emblée, il ne s'agit pas d'intégrer l'ensemble des services qui, d'une manière ou d'une autre, travaillent à la lutte contre la criminalité financière, la grande fraude fiscale en particulier.

 

Vous êtes plutôt dans la démarche, qui avait été utilisée à l'époque de John Crombez, que je salue au passage, de coordonner les méthodes de travail, d'échanger des informations sur les grands courants de fraude. Je pense que grâce à cela, l'objectif budgétaire de 200 millions d'euros est clairement réaliste. Il s'agit évidemment d'un objectif budgétaire de 200 millions en plus du rendement habituel des départements comme l'Inspection spéciale des impôts. Avec cet outil, cet objectif de 200 millions est tout à fait réaliste et pourra, me semble-t-il, être vérifié dans les faits.

 

Un autre élément qui nous semble important également, c'est qu'on continue dans le sens d'une levée du secret bancaire en cas de fraude, avec le discernement nécessaire, la protection de la vie privée. Il ne s'agit bien évidemment pas de voir par l'historique des extraits de compte ce que les uns et les autres font de leur argent, mais d'avoir accès aux soldes en cas d'indice de fraude.

 

Contrairement à ce qui se raconte, les indices de fraude, c'est quelque chose que l'administration fiscale fait régulièrement, mais elle le notifie préalablement. Ainsi, les contribuables, personnes physiques ou personnes morales, peuvent expliquer en quoi il y a ou pas indice de fraude. Nonobstant cette règle, c'est clairement une avancée qui nous permettra, là aussi, de renforcer l'efficacité du contrôle fiscal, et donc de la justice fiscale.

 

Il en va de même pour le renforcement des MOTEM, autrement dit des services qui, au niveau de la police, sont spécialisés dans la lutte contre la fraude fiscale et la criminalité financière. Tous ces éléments-là indiquent clairement la volonté du gouvernement d'aller de l'avant.

 

Par ailleurs, il y a aussi un certain nombre d'ambitions claires et affichées de faire en sorte que l'Europe prenne enfin ses responsabilités, notamment en matière de fiscalité des multinationales. On parle beaucoup des GAFAM mais de manière générale, nous ne pourrons pas, comme État membre de l'Union européenne, nous en sortir si nous n'avons pas une approche commune de la fiscalité des multinationales avec comme pierre angulaire, le principe de fiscaliser et d'imposer le bénéfice là où la richesse a été produite.

 

Monsieur le ministre des Finances, vous avez là un rôle important à jouer. Après quelques années, je ne dirais pas d'une politique de la chaise vide mais d'un plaidoyer trop mou au niveau européen, la possibilité existe pour vous, avec vos collègues européens, d'avancer et de continuer à avancer. Des étapes intéressantes ont été franchies mais il faut clairement une volonté politique. Il est dans l'intérêt de l'ensemble des États de faire en sorte que les bénéfices qui sont issus de la richesse produite en Europe puissent revenir pour partie, comme c'est le cas pour toutes les autres entreprises, dans les caisses des États membres.

 

De la même manière, pour ce qui concerne la taxe sur les transactions financières, il faut remettre l'ouvrage sur le métier. Il faut continuer, là aussi, à se dire qu'il est possible d'avancer avec un certain nombre d'autres États vers un prélèvement – à l'instar de ce qui existe dans nos États comme la taxe sur les opérations de bourse – sur les transactions financières qui ont une dimension internationale et qui passent parfois et même quasiment tout le temps par des canaux digitaux, et de trouver une source de financement qui nous permettra à la fois de dégager des moyens pour les plans de relance et de refinancer la coopération au développement par exemple. C'est aussi, me semble-t-il, une source de financement structurel. À vous de voir avec vos collègues européens si cela doit venir en soustraction, si je puis dire, des contributions nationales. Je crois que confrontés aux enjeux qui sont les nôtres pour le moment, il est essentiel de pouvoir consacrer ces moyens aux politiques de relance.

 

Sur le terrain de l'utilisation des moyens, je veux saluer le gouvernement qui, d'ores et déjà, a amorcé le relèvement d'un certain nombre de minima sociaux, le relèvement de la GRAPA et des pensions minimums. Bref, il essaie, autant que faire se peut, d'avoir une vraie politique de revenus, une politique qui soit juste socialement et efficace économiquement. On le sait, les revenus complémentaires que vous allouez à ces publics particulièrement fragilisés ont un effet retour pour l'économie, puisque ce sont des ménages qui n'ont quasiment pas de capacité d'épargne si bien que, d'une manière ou d'une autre, ces moyens reviennent dans les circuits économiques et, dès lors, par le biais des prélèvements obligatoires, réalimentent les caisses de l'État qu'elles soient publiques ou sociales. C'est une bonne mesure – la Cour des comptes n'a d'ailleurs pas manqué de le rappeler – avec notamment l'objectif de relèvement des pensions. Il y a un retour fiscal et parafiscal. C'est quelque chose qui est évidemment tout à fait notable.

 

Madame la présidente, ce sont là les éléments que je souhaitais indiquer en guise d'intervention. Nous ne manquerons pas de revenir sur toute une série de sujets complémentaires à l'occasion des débats thématiques.

 

J'en arrive à un petit mot de conclusion plus général. Le pays traverse une période difficile et, face à cela, gérer les finances publiques est un enjeu considérable. Mais, en même temps, il faut pouvoir faire le choix d'être aux côtés de nos concitoyens. Je crois que ce budget traduit cette préoccupation. Il faut aussi pouvoir adresser un message d'espoir. Vous me direz qu'un budget, c'est quelque chose d'aride qui ne se prête pas à lancer un message d'espoir. Mais je crois, au contraire, que les gens, à travers les choix que nous faisons sur le plan de notre politique économique, sociale et financière, attendent de nous qu'on puisse leur dire qu'on ne les laisse pas tomber, qu'on sera à leurs côtés et que c'est ensemble – notre collectivité, autrement dit nos autorités publiques mais aussi notre tissu économique, social, associatif – qu'on relèvera le défi. Je vous remercie.

 

01.40  Wouter Vermeersch (VB): Mevrouw de voorzitster, ik zal mijn betoog wat inkorten als dat nodig zou blijken.

 

Collega's, met het indienen van deze begroting gooit de paars-groene regering een boemerang, die reeds bij de eerste begrotingscontrole zal terugkeren in het gezicht van deze regering. Het oordeel over deze eerste begroting van paars-groen is onverbiddelijk. Ten eerste, de gebruikte economische vooruitzichten zijn totaal onrealistisch: de regering verbloemt de economische toestand. Ten tweede, de inkomsten worden systematisch overschat: de regering rekent zichzelf rijk. Ten derde, de uitgaven worden structureel onderschat: de factuur wordt eigenlijk schaamteloos doorgeschoven naar de volgende generaties. Ten vierde, maatregelen blijven vaag en onduidelijk. Deze regering treedt op in gespreide slagorde en zaait verwarring.

 

Dat zeggen niet alleen wij, maar ook mensen als professor Wim Moesen, professor overheidsfinanciën en begrotingsexpert. De heer Moesen zegt het volgende: "De eerste begroting van de regering-De Croo is veel te optimistisch en te weinig ambitieus." Hij vraagt zich bovendien terecht af wanneer België "nu eindelijk eens betrouwbare begrotingscijfers zal afleveren".

 

Ook het Rekenhof en de Europese Commissie zijn werkelijk vernietigend over het eerste begrotingswerk van deze paars-groene regering. Uit de analyse van de Europese Commissie wordt duidelijk dat België het op Europees niveau bijzonder slecht doet en dat is eigenlijk nog heel zacht uitgedrukt. Collega Loones zei het al, op Spanje na heeft België het grootste tekort van alle eurolanden. België behoort nu ook definitief tot de zogenaamde Club Med-landen, de zwakke, schuldzieke landen van Europa, de Zuid-Europese probleemlanden met een torenhoge staatsschuld, een inefficiënt overheidsapparaat en grote vraagtekens bij de stabiliteit van hun fiscale inkomsten.

 

België ontsnapt dankzij corona aan het Europese strafbankje, maar uiterlijk bij de begrotingsopmaak van 2022, over een klein jaar dus, komen de dramatische Belgische overheidsfinanciën opnieuw op de Europese tafel.

 

De Europese Commissie maakt ook brandhout van de vooruitzichten die deze regering vooropstelt. De groei, de consumptie, de export, de import, de binnenlandse vraag, de werkloosheid, de productiviteit, de staatsschuld, zo goed als elke economische parameter wordt volgens de Europese Commissie door deze regering grandioos overschat. De inschattingen zijn volgens de Europese Commissie niet alleen te optimistisch, zij zijn ook totaal onrealistisch.

 

De bloedrode begroting is dus nog veel te rooskleurig. Deze begroting was eigenlijk al achterhaald voor zij ooit werd ingediend. Er wordt geen enkele rekening gehouden met de effecten van de tweede coronagolf en de lockdown, laat staan dat de brexit mee in rekening wordt genomen.

 

Bij de eerste begrotingscontrole van 2021 zal alles dus al grondig herberekend moeten worden.

 

Eenzelfde negatief oordeel vinden wij bij het Rekenhof. Dit controleorgaan plaatst bij meer dan 3 miljard euro aan inkomsten en besparingen grote vraagtekens. 3 miljard euro, collega's!

 

Van een hele reeks maatregelen kan het Rekenhof niet opmaken hoe de regering de vooropgestelde opbrengsten meent te halen, en in vele gevallen blijkt de regering dat zelf ook niet te weten. Voor de besparing op het overheidsapparaat, bijvoorbeeld, moet met de departementen nog een verdeling worden overeengekomen.

 

De geplande besparing op de RVA moet nog worden onderzocht. Over de betere inning van buitenlandse boetes heeft het Rekenhof geen aanvullende informatie ontvangen.

 

Tot slot, voor de strijd tegen de sociale en de fiscale fraude ontbreekt elke gedetailleerde berekening. Het werd al gezegd door collega Loones: de regering kan ook geen nauwkeurige analyse voorleggen van de beoogde terugverdieneffecten van bijvoorbeeld het verhogen van de werkzaamheidsgraad, de re-integratie van langdurig zieken of het optrekken van de laagste pensioenen.

 

Collega's, deze regering rekent zich dus rijk.

 

Af en toe, ook vandaag weer, bekruipt mij toch een soort déjà-vugevoel, niet zoals dat van collega Loones naar de regering-Di Rupo, maar naar een andere regering.

 

Door de giftige cocktail van veel te optimistische verwachtingen en totaal onzekere inkomsten lijkt deze regering na twintig jaar weer aan te knopen bij de traditie van de regering-Verhofstadt I, die de budgettaire verzwakking van ons land inluidde en de begroting compleet liet ontsporen. Met zogenaamde diversen, eenmalige maatregelen en het zichzelf rijk rekenen aan fraudebestrijding lijken de aloude demonen van de vorige paars-groene regeringen weer op te doemen. De regering-Verhofstadt I brak met de saneringen van de regeringen-Dehaene en startte met het opdrijven van de uitgaven.

 

Ook in het nieuwe regeerakkoord liggen al heel wat uitgaven vast, maar de financiering ervan wordt doorgeschoven naar de toekomst. De miljarden aan sociale uitgaven zijn verworven, maar bij de financiering moeten grote vraagtekens worden geplaatst. De liberalen en de christendemocraten in het Parlement zijn dus met open ogen in de linkse uitgavenval getrapt: de rood-groene miljardenfacturen worden steeds duidelijker, maar hoeveel nieuwe belastingen en schulden er uiteindelijk zullen worden gemaakt, blijft ook vandaag met de begroting een raadsel. Ook de broodnodige hervormingen die deze facturen moeten helpen betalen, ontbreken of zijn onduidelijk.

 

De regering laat dus na uit te klaren waar zij het geld vandaan haalt. Vele begrotingsposten blijven beperkt tot een doelstelling of intentie. De discussie wordt gewoon vooruitgeschoven en wij weten natuurlijk waarom die discussie vooruit wordt geschoven. Het is natuurlijk makkelijker om de vrede te bewaren tussen zeven partijen als de uitgaven worden opgedreven en de discussie over de inkomsten wordt vooruitgeschoven, als niet duidelijk is wie uiteindelijk de factuur zal betalen.

 

Dat is natuurlijk de tol die wij met zijn allen betalen voor deze monstercoalitie van zeven partijen en maar liefst vier verschillende ideologieën. Door de uitgaven nog verder op te drijven zonder uiteindelijk te hervormen, stuurt de regering de factuur schaamteloos door naar de volgende generaties.

 

Dat zeggen wij niet alleen, dat schreef ook collega Hendrik Bogaert van CD&V in zijn afkeurende stemverklaring over het regeerakkoord. Ik citeer hem: "De begrotingsplannen van deze regering zijn onverantwoord ten opzichte van onze kinderen en kleinkinderen en brengen ons regelrecht naar de kolom van de zwakke schuldzieke landen."

 

Collega Bogaert heeft natuurlijk gelijk gekregen, wellicht vroeger dan hij zelf had kunnen verwachten. Al na twee maanden wordt de nieuwe paars-groene regering definitief ingedeeld bij de Club Med-landen, de zwakste en schuldziekste landen van Europa.

 

De regering doet voor 2021 een budgettaire inspanning van ocharme minder dan 1 miljard euro en plant daarentegen een kleine 2 miljard aan nieuw beleid. Voor elke euro die de regering dus vindt, wordt er twee euro uitgegeven. Dat is een rampzalige manier van aan politiek doen. Er worden geen buffers aangelegd voor toekomstige crisissen en die komen er onvermijdelijk.

 

De houdbaarheid van de overheidsfinanciën komt niet alleen onder druk te staan, ook de kosten van de vergrijzing worden onvoldoende gefinancierd. Daardoor komt onvermijdelijk ook de betaalbaarheid van de pensioenen in gevaar, want de beloofde verhoging van de pensioenen naar 1.500 euro kan geen alternatief zijn voor een pensioenhervorming. Er is nood aan een globale pensioenhervorming die vooral de financiering van het pensioenstelsel op lange termijn veiligstelt, zeker nu de coronacrisis de overheidsfinanciën nog zwaarder onder druk zet.

 

De coronacrisis vergroot de nood aan een fundamenteel debat over de grote uitdagingen van dit land, maar het debat over hoe met die federale uitdagingen moet worden omgegaan, wordt in dit Parlement niet gevoerd. Het overheidsbeslag in dit land zal dit jaar nog stijgen tot een hallucinante 60 % van het bbp. Laat dat even tot u doordringen.

 

De overheid heeft de afgelopen jaren bewezen dat het onze centen niet goed kan beheren. Het land met de hoogste belastingen werd uiteindelijk het land met het slechtste gezondheidsrapport ter wereld. België werd het zwaarst getroffen land op het vlak van corona. Het hoge overheidsbeslag staat dus niet garant voor het beste beleid, wel integendeel.

 

Als België een bedrijf was, de nv België, was dat bedrijf allang failliet. De liberalen maken al twintig jaar deel uit van eender welke regering in dit land en het overheidsbeslag is alleen maar gestegen.

 

Mijnheer de eerste minister, het vrije ondernemerschap en de private sector in dit land worden werkelijk verpletterd door de veel te vette overheid. Terwijl u zich laat bedienen door uw butler, terwijl de ministers zich laten verwennen door hun privékok, bezwijkt de private sector in dit land onder nieuwe belastingen en gaan heel wat sectoren stilaan failliet. De horeca, de evenementensector, de contactberoepen en heel wat vergeten sectoren zijn de wanhoop stilaan nabij.

 

Afgelopen maandag wees de Nationale Bank er nogmaals op dat de Belgische overheidsfinanciën totaal onhoudbaar zijn geworden. De gouverneur van de Nationale Bank zei: "In 2023 verwacht de Nationale Bank nog een tekort van 6 %. Op termijn moet er een geloofwaardige daling van het tekort zijn, anders dreigt de rente op te lopen. Bij zo'n structureel tekort hebben we geen buffer meer om de volgende schok op te vangen. Op dat ogenblik dreigen we geen andere keuze meer te hebben dan een brutaal saneringsbeleid te voeren." De gouverneur waarschuwt dus voor een Grieks scenario.

 

Dat België stilaan het Griekenland aan de Noordzee wordt, zien we ook in de middelenbegroting. Ongeveer de helft van de middelen wordt gedekt door ontvangsten en maar liefst de helft wordt gedekt door leningen. Er moet dus niet minder dan de helft worden geleend om aan de uitgavendrift van de overheden in dit land te voldoen. Voor elke 100 euro die de Belgische regering aan middelen nodig heeft, wordt er dus 50 euro geleend. Het is een situatie die op middellange, en ook op lange termijn, totaal onhoudbaar is.

 

Meer dan een tekort in procenten van het bbp geeft deze verhouding de realiteit van de uitgavendrift in dit land weer. In plaats van te spreken over een middelen- of ontvangstenbegroting zou het dus gepaster zijn om te spreken over een schuldbegroting. In 2018 werd nog 40 % van de ontvangsten gedekt door leningen. Als we het coronajaar 2020 buiten beschouwing laten, dus los van de impact van corona, zien we dat er een stijgend beroep wordt gedaan op leningen als vorm van financiering van de federale overheid.

 

Instellingen of bedrijven die geconfronteerd worden met dalende inkomsten, zoals de nv België vandaag, zouden in eerste instantie op zoek moeten gaan naar besparingen in het eigen apparaat en moeten zoeken naar meer doelmatige uitgaven, een hogere effectiviteit en efficiëntiewinsten, maar dat doet de federale overheid niet. Wat geacht wordt nodig te zijn, wordt gewoon bijkomend geleend op de kapitaalmarkt. Er wordt dus gekozen voor een gemakkelijkheidsoplossing. De coronacrisis is daarbij uiteindelijk het perfecte alibi om een schaamteloze schuldenpolitiek te voeren.

 

Collega's, we zeggen wel eens dat wat niet lachend kan worden gezegd de waarheid niet is. In de middelenbegroting zien en lezen we letterlijk het volgende: "Er werd voor gekozen om in de mate van het mogelijke de term Schatkist te vervangen door de term Federaal Agentschap van de Schuld." De droge humor van deze regering gaat zelfs zo ver dat zij voorstelt om niet te langer de bekende term "Schatkist" te gebruiken, maar wel "Federaal Agentschap van de Schuld". Dat is natuurlijk bijzonder cynisch, collega's. België heeft helemaal geen schatkist meer, alleen nog een gigantische berg schulden. Als er nog een schatkist was, dan zat die vol schuldpapieren. Dat wordt met deze regering alleen nog maar erger.

 

De politieke klasse in dit land heeft zwaar gefaald. Ze is er niet in geslaagd om sterk te staan wanneer er een ongeziene crisis op ons afkomt. België is met een gigantische schuldenput, een gigantische financiële put, aan de coronacrisis begonnen. Dit land was niet voorbereid. Daarvoor zullen veel mensen, werkgevers en werknemers, nog jaren de prijs moeten betalen. Landen als Nederland en Duitsland kunnen vandaag veel meer doen voor hun ondernemingen en eigen mensen, omdat zij natuurlijk wel beschikken over de nodige reserves. Landen die vóór de coronacrisis hun begroting wel op orde hadden, zijn vandaag veel beter gewapend om die schok te absorberen.

 

Het Vlaams Belang dient vandaag amendementen in op de begroting die samen goed zijn voor 1 miljard euro aan besparingen. Dat is meer dan nodig, collega's. De regering wil onze mensen platbelasten. Wij willen besparen op overtollige instellingen, zoals de Senaat, grote kuis houden in de kabinetten, de concurrentievervalsende subsidies aan kranten schrappen en een korting afdwingen op onze bijdrage aan de Europese Unie.

 

Wij willen besparen op België, op Europa, op asiel en op het politieke systeem, niet op onze eigen mensen.

 

In de algemene toelichting bij deze begroting lezen wij dat er voor 2021 over gewaakt moet worden dat de prille heropleving van de economie niet gefnuikt wordt door ondoordachte ontvangsten- of uitgavenmaatregelen.

 

Collega's, voor de aandachtige en kritische lezers die wij zijn, betekent dit duidelijk dat het streven naar enige begrotingsdiscipline achterwege wordt gelaten. Ook voor de rest van deze legislatuur.

 

Wij hebben daarnet de collega's Vanden Burre en Laaouej gehoord, van Ecolo en de PS, niet toevallig twee Waalse partijen. Zij hebben expliciet bevestigd dat er afscheid wordt genomen van de begrotingsdiscipline. Deze regering streeft naar een genderevenwicht, maar duidelijk niet meer naar een begrotingsevenwicht.

 

In 2014 draaiden de verkiezingen in België nog om de noodzaak de ontsporende overheidsrekeningen eindelijk op orde te brengen. Elke partij presenteerde toen aan de kiezer haar berekend traject hoe en wanneer het begrotingsevenwicht kon worden bereikt. Vandaag lijkt van de donkerrode cijfers amper nog iemand in het Parlement wakker te liggen, behalve natuurlijk wij, de oppositie.

 

Dat is een opmerkelijke vaststelling. Wij hebben niet alleen een regering die gedomineerd wordt door Waalse partijen, wij hebben nu ook een regering die gekenmerkt wordt door Waalse budgettaire laksheid. België heeft nu niet alleen de meest linkse regering ooit, maar nu ook officieel een Waalse begroting.

 

Collega's, de kernuitstap is al vaker een pasmunt geweest voor het eersteministerschap. Verhofstadt haalde destijds zijn eerste eersteministerschap binnen door aan de groenen de kernuitstap te beloven.

 

Ook u, mijnheer de eerste minister De Croo, bent uiteindelijk bereid gevonden in ruil voor het hoogste politieke ambt de betaalbaarheid en de bevoorradingszekerheid van onze energievoorziening op het spel te zetten. Dat zal natuurlijk een enorme last leggen op de erbarmelijke begroting in dit land en de toekomstige generaties.

 

De kernuitstap zal de begroting op twee manieren bijkomend belasten.

 

Enerzijds zullen de bijkomende kosten van de miljardensubsidies aan de gascentrales niet zichtbaar zijn op de elektriciteitsfactuur. Nee, zij worden doorgeschoven naar de begroting. Dat is niet meer dan een politieke goocheltruc. Onze elektriciteitsfactuur is intussen een tweede belastingbrief geworden. De kosten worden dus doorgeschoven van de tweede belastingbrief naar de eerste belastingbrief, onze echte belastingaangifte.

 

Het is niet omdat belastingen worden verschoven van de elektriciteitsfactuur naar de begroting dat de belastingbetaler er uiteindelijk niet voor zal opdraaien.

 

Anderzijds zijn gascentrales natuurlijk ontzettend vervuilend. Dit is de tweede impact op de begroting: België zal door de kernuitstap meer dan waarschijnlijk extra uitstootrechten moeten betalen, wat bijkomend zal wegen op de wankele begroting van dit land. Als kandidaat-voorzitter van Open Vld verzette Egbert Lachaert zich met hand en tand tegen de kernuitstap, maar ondertussen is duidelijk dat niet Groen, maar wel Open Vld wegens het premierschap haar programma ritueel heeft verbrand.

 

Collega's, volgend jaar krijgt Fedasil bijna een half miljard euro toegestopt. De kostprijs van Fedasil zit al jaren in de lift. Sinds 2010 is de kostprijs van de asielopvang met ruim een derde gestegen. Dat is de torenhoge tol van het opengrenzenbeleid onder Maggie De Block, Theo Francken en vandaag onder paars-groen. Ons land werd bijzonder hard getroffen door de coronacrisis. De weg uit die budgettaire en sociaal-economische crisis wordt nog lang en hard. Elke cent in de begroting zou nu moeten gaan naar onze eigen mensen en het herstel van onze eigen economie. Heel wat gezinnen, en vooral arme gezinnen, leden of lijden financieel verlies tijdens de coronacrisis. Honderdduizenden werknemers en zelfstandigen dreigen hun werk te verliezen. Vele tienduizenden bedrijven dreigen failliet te gaan. Daar moet volgens ons de prioriteit en de focus liggen van de regering, niet bij Fedasil. De kosten voor terugkeer dalen dan weer van 10 miljoen euro naar 6,7 miljoen euro. Terwijl de kosten voor asiel met een derde zijn gestegen, dalen de middelen voor terugkeer met een derde. Uit het regeerakkoord noch uit de verklaringen van de kersverse staatssecretaris, 'Makke Mahdi', blijkt immers enige ambitie om de massale instroom een halt toe te roepen.

 

De voorzitster: De heer Colebunders vraagt het woord.

 

01.41  Gaby Colebunders (PVDA-PTB): Mijnheer Vermeersch, u spreekt alleen maar over besparen, besparen, besparen, maar nergens hoor ik het woord "belastingen". Dat kan terecht zijn, maar ik wil daarover toch iets weten. U zei daarnet dat de regering uit heel veel partijen met elk hun eigen ideologie bestaat, maar dat het wel een bloedrode regering is, die iedereen kapot belast. Ik vind het wel raar dat u alleen over besparen spreekt, want waar zult u het geld halen? Wilt u de crisis oplossen door alleen te besparen?

 

U verwijst naar het verleden en dat is uw recht, maar wij moeten naar de toekomst kijken. In de toekomst moet het geld ergens vandaan komen. Ik neem het voorbeeld van de effectentaks, waar u resoluut tegen hebt gestemd. Wij hebben dat trouwens ook gedaan, maar om een andere reden. Wanneer u de regering bloedrood noemt – ze komt wel met een effectentaks, die u wegstemt – dan ga ik ervan uit dat u een oplossing zoekt waarvoor u wilt gaan.

 

Wij hebben wel een oplossing voorgesteld, namelijk de miljonairstaks. De sterkste schouders kunnen perfect de crisis opvangen en de miljonairstaks zou ons 8 tot 11 miljard euro opbrengen. Het rare van het verhaal is dat u daar ook tegenstemt. De reden waarom u tegen de effectentaks bent, is dus heel duidelijk: u wilt de grootste vermogens nog altijd vrijwaren van belastingen. Dan moet u het geld echter ergens anders halen. Dat is duidelijk.

 

U spreekt de hele tijd over ideologie, maar ik weet niet meer wat uw ideologie is: soms gaat u naar links, soms naar rechts en dan nog meer naar rechts. Het is als een populier, die meewaait met de wind. Ik heb soms de indruk dat uw partijprogramma neerkomt op eender wat, als er maar de woorden vluchteling, migrant en Waal in staan. Dan is het allemaal goed. Waar zult u dus het geld halen, als u het niet bij de grootste vermogens wilt halen? Stop ermee te zeggen dat het een bloedrode regering is, want ik heb de indruk dat u beter bij de Vivaldiregering past dan u wilt toegeven.

 

01.42  Wouter Vermeersch (VB): Mijnheer Colebunders, als u goed had geluisterd, wat u blijkbaar niet hebt gedaan, had u gehoord dat ik daarnet heb verteld dat de huidige regering 1 miljard euro middelen vindt en uiteindelijk 2 miljard euro uitgeeft. Zoals ik daarnet ook heb verteld, heeft het Vlaams Belang ten opzichte van die 2 miljard euro uitgaven een extra miljard euro aan besparingen gezocht. Vandaag dienen wij hier amendementen in voor 1 miljard euro aan besparingen. Wij nodigen uw partij, maar ook alle andere partijen, uit om ze te steunen.

 

Over de belastingen verschillen wij inderdaad fundamenteel van mening met uw partij. Wij zijn ervan overtuigd dat wij, zeker in het kader van de relance, niet naar een algemene verhoging van de belastingen moeten gaan. Wij kunnen niet meer hoger. Het overheidsbeslag in dit land is 60 %. Alleen in Noord-Korea ligt dat nog iets hoger. Er wordt hier dus al 60 % belast en u pleit nu voor meer belastingen. Ik heb het u goed horen naar voren brengen. U pleit voor meer belastingen, ook voor mensen die het minder hebben. Dat is duidelijk en dat is ook wat de huidige regering doet.

 

Daarin verschillen wij fundamenteel van mening met u, maar ook met de huidige regering. Wij zijn van oordeel dat de belastingdruk in het algemeen moet dalen door minder en lagere aanslagvoeten. De belastingen kunnen volgens ons mits een aantal randvoorwaarden wel degelijk dalen. In het kader van de relance die wij moeten voeren, is dat een slimme zuurstofkuur voor onze economie. Het verlagen van belastingen is bij uitstek een sociale relancemaatregel, die via een versterking van de koopkracht van de hardwerkende mensen, zowel werkgevers als werknemers, in dit land de economische groei uiteindelijk kan stimuleren. Op die manier kunnen minder belastingen uiteindelijk leiden tot meer inkomsten voor de staatskas.

 

Ik zal het zeggen in de taal van uw partij: "Trop d'impôts tuent l'impôt." Wanneer te veel wordt belast, verliest men belastinginkomsten. Dat is wat dit land systematisch fout doet. Er is maar één richting die altijd wordt gekozen, regering na regering: meer belasten. Voor ons kunnen wij die weg niet blijven bewandelen. Wij hebben nu al een overheidsbeslag van 60 %. De hele privésector wordt in dit land weggedrukt door de overheid. Dat moet veranderen.

 

Mevrouw de voorzitster, ik ga nu verder met mijn uiteenzetting. Ik had het over migratie.

 

Mijnheer Colebunders, wij hebben inderdaad een duidelijke migratiekritiek in tegenstelling tot uw partij. U mag uw kiezers immers wel eens vertellen dat onze sociale zekerheid onder druk staat door de migratiestromen, dat wij de uitkeringen niet kunnen verhogen omdat massaal uitkeringen worden betaald aan buitenlanders en dat wij eigenlijk het OCMW van de hele wereld spelen. Als uw partij ooit aan de macht komt, zal dat nog veel erger worden. Mijn partij zal zeker niet nalaten dat te blijven benadrukken.

 

Inzake migratie was ik aan het vertellen dat de kosten voor Fedasil met een derde gestegen zijn. De kosten voor terugkeer dalen tegelijkertijd met een derde. Uit het regeerakkoord noch uit de verklaringen van de kersverse staatssecretaris, de heer Mahdi, blijkt enige ambitie om de massale instroom uiteindelijk een halt toe te roepen. Terwijl zowat elke instelling of instantie die de begroting van dit land beoordeelt aan de alarmbel trekt, laat de regering de rekeningen voor asiel volledig ontsporen. Het falende asiel- en migratiebeleid begint steeds sterker door te wegen in de donkerrode cijfers van de begroting.

 

De kosten van de migratie zijn natuurlijk veel ruimer dan de kosten van Fedasil en Vreemdelingenzaken alleen. De kosten zitten verspreid over verschillende posten van de federale en regionale begrotingen. De impact van migratie op kostenposten zoals onderwijs, opleiding, huisvesting en sociale zekerheid loopt in de vele miljarden euro's. Het gat in de begroting is gigantisch en dat kan alleen maar aangepakt worden als men de grote kostenposten bij naam durft te noemen. Mijnheer Colebunders, dat doen wij. Een van die kostenposten is de migratie. Die kostprijs durft uw partij niet te benoemen. Wie de begroting op orde wil krijgen, zal ook de migratie onder controle moeten krijgen. De steeds hoger oplopende migratiefactuur is een van de vele oorzaken waarom de begroting, reeds voor er sprake was van corona, aan het ontsporen was. De situatie zal er niet beter op worden, zeker niet als we het beleid van paars-groen bekijken.

 

Deze regering is nog geen drie maanden bezig en er hebben al vijf nieuwe belastingen op tafel gelegen. Eind oktober kwam de effectentaks op tafel, een ruime en onversneden vermogensbelasting. Ten tweede kwam er begin november een stijging van de accijnzen op tabak, een platte pestbelasting. Ten derde, half november gooide een arrest van het Europees Hof een belasting op huurinkomsten neer op de regeringstafel. Er komt uitstel, maar er komt nog geen afstel van een mogelijke hold-up op huiseigenaars. Ten vierde kwam er, nog in november, een koolstoftaks, een zoveelste aanslag op de middenklasse in dit land. Ten slotte had vicepremier Gilkinet het in De Standaard over een SUV-taks, naar Frans voorbeeld, het verder uitpersen van de automobilisten als melkkoe van de staatskas.

 

De partijvoorzitters van de meerderheid rollen net niet vechtend over straat, maar al dat gebekvecht kan natuurlijk niet verhullen dat dit een belastingregering wordt die zijn gelijke nog niet heeft gekend in de Belgische geschiedenis. Nog geen drie maanden is deze regering aan de slag en een paars-groene belastingtsunami rolt over Vlaanderen. Deze regering is een onvervalste belastingregering. De liberalen beloofden geen nieuwe belastingen, maar moeten sinds de effectentaks en de stijging van de accijnzen belasting na belasting slikken.

 

Het is niet alleen een belastingregering, het wordt ook een echte vechtcoalitie. Sinds dag 1 timmert de regering-De Croo en uzelf, mijnheer de premier, aan een soort tous-ensemblegevoel. De nieuwe regering benoemde zichzelf tot de coalitie van de grote verbinding, maar niemand kan blind blijven voor het aanhoudend geruzie tussen de partijvoorzitters. Het regeerakkoord is nog geen drie maanden oud of het wordt nu al op twee cruciale punten verbroken.

 

Ten eerste, er zouden geen nieuwe belastingen worden ingevoerd, behalve in het kader van budgettaire discussies. Er werd dus van uitgegaan dat nieuwe belastingen pas ter sprake zouden komen bij de begrotingscontrole voor 2021. Vandaag liggen er al minstens vijf nieuwe belastingen op de plank.

 

Ten tweede, er zou een eerlijke bijdrage komen van de personen met de grootste draagkracht, met respect voor het ondernemerschap. De nieuwe effectentaks viseert echter ook vennootschappen en zelfstandigen. De paars-groene regering heeft de burgers en de ondernemingen in dit land dus al minstens twee keer bedrogen.

 

Deze dubbele woordbreuk zet de deur open voor miljarden euro's aan nieuwe belastingen en dat weet iedereen hier heel goed. Door de putten van de Zweedse regering en de hoge kostprijs van het nieuwe paars-groene beleid zal deze regering bij elke begrotingsopmaak en bij elke begrotingscontrole op zoek moeten gaan naar nieuwe belastingen.

 

De totale budgettaire inspanningen zouden volgens de volgende sleutel worden verdeeld: een derde uitgaven, een derde inkomsten – nieuwe belastingen dus – en een derde diversen, wat meestal ook nieuwe belastingen betekent. Twee maanden later blijkt hoe creatief dat allemaal wordt ingevuld. Het Rekenhof mag de nieuwe effectentaks niet meetellen als nieuwe belasting want, zo zeggen de regeringspartijen, bij het regeerakkoord was afgesproken dat het er niet bij zou horen. Vroeger heette dat Hollandse rekenkunde, vandaag noemen we dat Belgische rekenkunde. Een zoveelste opsmukoperatie van de regeringscommunicatie.

 

Elke nieuwe belasting zal vooral een belasting op de Vlamingen worden. We weten dat vandaag 70 % van de belastingen door Vlaanderen en Vlaamse bedrijven in Brussel wordt opgehoest. Wie nieuwe belastingen invoert, zal die uiteindelijk voor minstens 70 % in Vlaanderen gaan halen. Laat het voor iedereen dus duidelijk zijn: de Vlamingen zullen het paars-groene gelag betalen en dat kan het Vlaams Belang onmogelijk aanvaarden.

 

Collega's, mijn kritiek op de effectentaks zal ik sparen voor straks, voor het onderdeel Financiën. Ik kijk er al naar uit, mijnheer de minister. Ook onze kritiek op de accijnzen voor tabak, onze kritiek op de nieuwe regeling voor huurinkomsten, onze kritiek op de koolstoftaks, de SUV-taks en de stadstol zal ik houden voor straks, alsook de brede fiscale hervorming, de indexterugsprong en het opheffen van het bankgeheim.

 

Dat brengt mij meteen tot de conclusie van mijn betoog.

 

Collega's, sta mij toe te besluiten dat deze begroting uiteindelijk al achterhaald is voor zij werd ingediend. Zij is gebaseerd op totaal onrealistische economische vooruitzichten. De regering rekent zichzelf rijk. Inkomsten worden systematisch overschat, uitgaven structureel onderschat, en maatregelen blijven vaag en onduidelijk. Dat is allemaal tekenend voor een ronduit slecht budgettair beleid. Elke instantie die de begroting van dit land beoordeelt, trekt aan de alarmbel. Deze begroting zal al bij de eerste begrotingscontrole als een boemerang terugkeren in het gezicht van deze regering.

 

Zodra het stof van de coronacrisis gaan liggen is, zal België opnieuw in de kijker lopen als één van de zwakste en schuldziekste landen van Europa. De coronacrisis wordt ook schaamteloos misbruikt om een ware schuldenpolitiek te voeren. Corona is het perfecte alibi om nieuwe structurele belastingen als de effectentaks en de niet-indexering van fiscale aftrekken door te duwen. Corona is uiteindelijk ook het voorwendsel om het bankgeheim te schrappen.

 

U zult begrepen hebben, mevrouw de voorzitster, dat het Vlaams Belang de begroting en de programmawet dan ook niet zal goedkeuren.

 

Wij roepen tot slot de regering op de toekomstige begrotingen op te stellen op basis van realistische economische vooruitzichten en correcte cijfers in plaats van budgettaire goocheltrucs en politiek wensdenken. Het herstelbeleid moet in de komende jaren gericht worden op het beschermen van ons economisch weefsel, onze specifieke sectoren en de vele kleine en middelgrote ondernemingen die dit land hebben grootgemaakt. Het herstelbeleid mag niet gericht worden op klimaathysterie. Wij roepen de regering op om in overleg met de gemeenschappen en de gewesten inzake het Europees begrotingskader aan te sturen op het responsabiliseren van alle bestuursniveaus voor hun eigen beleid, zodat de schuldenlast die wordt opgebouwd niet kan worden afgewenteld op andere bestuursniveaus.

 

Ik kom tot mijn laatste punt.

 

Binnen Europa willen wij dat het dossier van de financiering van de Europese Unie op tafel wordt gelegd en dat een rechtvaardiger verdeling wordt verkregen door middel van een korting op de nationale bijdragen voor België in het algemeen en voor Vlaanderen als grootste nettobetaler aan de Europese Unie in het bijzonder.

 

La présidente: Nous allons passer au groupe MR. En termes d'organisation, interromprions-nous après M. Piedboeuf ou après M. Matheï? Il faut une interruption d'un quart d'heure au minimum pour les services. Souhaitez-vous plutôt une demi-heure ou essayons-nous d'avancer et un quart d'heure suffit-il?

 

01.43  Ahmed Laaouej (PS): Si les collègues sont d'accord, un quart d'heure paraît suffisant, vu qu'il n'y a plus d'inscrits pour le second tour.

 

La présidente: Très bien, nous interromprons vers 13 h, 13 h 15 alors.

 

01.44  Marco Van Hees (PVDA-PTB): Un quart d'heure me semble très bien, je crains toutefois que les collègues ne reviennent pas au bout de ce quart d'heure et qu'il n'y aura personne dans l'hémicycle. Ne serait-il pas plus réaliste de prendre une demi-heure?

 

La présidente: Je pense que tout le monde prendra ses responsabilités, connaissant notre timing chargé.

 

01.45  Servais Verherstraeten (CD&V): Collega Van Hees, ik heb daar deze middag over gesproken met uw fractieleider die ermee akkoord ging – waarom weet ik niet, maar we zullen er zijn!

 

La présidente: Nous prendrons donc environ un quart d'heure de pause aux alentours de 13 h, 13 h 15, en fonction de la longueur du temps de parole des groupes à venir.

 

01.46  Benoît Piedboeuf (MR): Madame la présidente, M. le premier ministre a dû nous quitter et, d'un côté, cela m'arrange car j'allais parler dans son dos, ce qui n'est pas mon style.

 

Madame la ministre, chers collègues, 6,7 %… La Banque nationale a présenté ses prévisions économiques, et ce chiffre de 6,7 % représente le recul de notre PIB pour 2020. Selon le gouverneur de la Banque nationale, il s'agit du choc le plus important depuis la Seconde Guerre mondiale.

 

Au début, on tablait sur un recul de 10 à 12 % du PIB, mais les mesures prises par le gouvernement Wilmès, telles que le chômage temporaire, l'extension du droit passerelle ou les politiques monétaires adaptées, ont permis d'amortir partiellement ce choc. Il reste qu'il est ravageur pour notre économie et pour l'emploi. D'ici 2021, la Banque nationale estime que nous pourrions avoir perdu ou perdre 100 000 emplois, alors que nous en avions créé beaucoup plus sous le gouvernement précédent. Il faudra donc du temps pour que la courbe du chômage retrouve son niveau d'avant la crise.

 

L'avenir est toujours incertain, mais personne aujourd'hui ne peut se targuer de comprendre et, surtout, d'anticiper la maladie dans sa globalité. Les mesures sanitaires qu'il a fallu prendre impactent directement et durement notre économie, mais aussi nos concitoyens sur le plan psychologique ou moral. Ils sont en effet éloignés de ceux qui leur sont chers et limités dans leurs libertés.

 

Notre lutte collective – j'associe tout le monde – et les efforts budgétaires visent à assurer la relance pour demain, par un investissement dans notre économie et dans les travailleurs. La Banque nationale confirme que nous sommes parvenus à juguler une partie des effets économiques négatifs du coronavirus, et l'arrivée du vaccin devrait permettre un retour à une activité économique normale et, dès lors, à une reprise.

 

Cette reprise suppose néanmoins de l'attention et de l'accompagnement. C'est là tout le sens du premier budget déposé par notre gouvernement.

 

Le gouvernement a fait le choix d'une trajectoire budgétaire qui assurera la viabilité de nos finances publiques. Il nous faut à nouveau maîtriser la dette et le déficit. Nous y étions presque arrivés. Maintenant nous repartons à zéro. Les marges sont étroites. Même si, comme l'a dit la Cour des comptes, la nature de notre dette et ses fondamentaux sont bons, il faut continuer à la maîtriser. C'est dans ce cadre que nous soutenons la volonté d'atteindre un effort budgétaire annuel de 0,2 % et, à partir de 2022, un effort budgétaire variable conditionné par le retour de la croissance.

 

En 2021, une partie de cet effort portera sur les administrations fédérales. Dans cette optique, le gouvernement a posé le choix de responsabiliser nos administrations les mieux à même de rationaliser leurs dépenses.

 

Un retour à l'équilibre budgétaire passera également par un relèvement du taux d'emploi. Ce relèvement, entamé sous la précédente législature, doit se poursuivre. L'objectif est toujours le même. La meilleure façon d'améliorer nos recettes est d'augmenter le nombre de personnes au travail. Cela élargit la base de ceux qui contribuent à la solidarité.

 

Pour nous, il n'est pas question de promulguer de nouvelles taxes, au risque d'augmenter le poids des finances sur les épaules des classes moyennes. C'est notre volonté. Dans la situation actuelle, n'oublions pas non plus notre responsabilité collective. Il nous aura fallu des mois pour former un gouvernement. Ce temps précieux durant lequel nous nous sommes soumis au régime des crédits provisoires impacte toujours de manière importante nos finances publiques.

 

Se retrouver face à une crise comme celle-ci devrait nous faire prendre conscience que nous ne devons plus gaspiller un temps bien trop précieux.

 

La présidente: Monsieur Piedboeuf, je vous interromps parce que vous avez aussi droit à votre interruption par le PTB.

 

01.47  Marco Van Hees (PVDA-PTB): Monsieur Piedboeuf, vous nous dites qu'il n'y a pas de nouvelle taxe.

 

Dans le cadre de ce gouvernement, c'est effectivement un mot d'ordre qu'on a souvent entendu venant du MR et de votre part en particulier. Vous dites qu'il n'y a pas de nouvelle taxe mais il y a quand même un tiers de l'effort qui vient de l'impôt et on sait que ce sera plus qu'un tiers car certaines choses vont se dégonfler, telles que la lutte contre la fraude fiscale ou votre effet retour miracle dont vous venez de parler. Et quels sont les impôts dans ces efforts fiscaux? On sait que le plus gros de l'effort fiscal provient de taxes sur la consommation (TVA, accises) qui sont les plus injustes qui soient. Monsieur Piedboeuf, quelle différence y a-t-il entre des nouvelles taxes et l'augmentation des taxes existantes? J'ai l'impression que, pour le contribuable, le résultat est le même. En fin de compte, il y a une facture fiscale.

 

Pour ce qui est de la nature des taxes, il y a des taxes injustes sur la consommation avec lesquelles le MR aime taper les petites gens. On l'a vu lors du gouvernement précédent. Mais même l'IPP sera augmenté puisque vous faites une non-indexation des dépenses fiscales à l'IPP. Or ne pas indexer les dépenses fiscales à l'IPP, cela veut dire augmenter l'IPP. Donc même l'IPP, qui est généralement le cheval de bataille du MR, est augmenté. Quelle est alors la logique de votre discours contre les taxes? C'est la logique libérale classique, la rage taxatoire, etc. N'êtes-vous pas dans la rage taxatoire?

 

01.48  Benoît Piedboeuf (MR): Monsieur Van Hees, je vous remercie pour vos questions ou plutôt pour vos slogans.

 

01.49  Marco Van Hees (PVDA-PTB): Quelle est la différence entre payer de nouvelles taxes et payer des taxes existantes? Le résultat est le même. C'est cela ma question, monsieur Laaouej. Je constate des augmentations de taxes. Moi, je veux bien taxer les riches. Je m'oppose aux injustices.

 

01.50  Benoît Piedboeuf (MR): Il y a un élément sur lequel vous ne pouvez pas nous prendre en défaut, c'est que dans la déclaration gouvernementale, il était prévu une augmentation d'accises sur le tabac et sur certaines boissons. Vous ne pouvez pas nous prendre en défaut. C'était dit. Vous ne pouvez pas dire qu'on a dit qu'on ne le ferait pas. On a dit qu'on le ferait. On tient parole. On le fait!

 

Je ne suis pas toujours d'accord avec la façon dont on le fait parce qu'il y a toute une série d'éléments techniques sur lesquels on peut discuter. D'ailleurs, on en a déjà parlé avec le ministre des Finances mais je ne considère pas qu'augmenter les accises sur le tabac c'est taxer la petite population ou le petit peuple. On taxe les fumeurs. Il y a des fumeurs qui ont moins de moyens que d'autres. D'autres ont les moyens. Vous pouvez ne pas être d'accord avec l'argument de la santé. Vous n'êtes pas d'accord, ce n'est pas grave! En ce qui concerne la TVA, on annonce des réductions plutôt que des augmentations.

 

Quand vous dites que dans le plan, il y a un tiers de recettes fiscales, évidemment, je viens de dire que la Banque nationale annonce normalement une reprise même si on parle maintenant d'autres chiffres. Nous avons la volonté d'élargir la base. Il ne s'agit donc pas d'élargir la taxation mais d'élargir les contributeurs. Quand on a un redémarrage de l'économie, quand on recrée de l'emploi comme on l'avait fait dans le gouvernement précédent, cela produit des recettes. Quand on dit que l'on veut produire un tiers de recettes, ce n'est pas qu'on veuille taxer plus, c'est qu'on veut qu'il y ait plus de contributeurs dans la participation. Ce n'est quand même pas un crime de vouloir augmenter l'emploi. Par contre, notre volonté est toujours la même: baisser les impositions sur les plus faibles revenus. Ce n'est pas du tout ce que vous visez comme critique mais c'est absolument cela.

 

Quant à la taxe sur les comptes-titres dont mon collègue Vermeersch a parlé tout à l'heure, elle existait.

 

Il se fait qu'elle a été annulée et que nous la remettons en service en tenant compte des remarques qui ont été faites et en augmentant le plafond. On ne peut pas dire qu'on a créé une nouvelle taxe: celle-ci existait. Aucune autre taxe n'a été créée, monsieur Van Hees. C'est un fait! Sauf à dire qu'elle a été créée avec la volonté qu'elle soit nulle. Certains le disent, mais pas moi. Ce sont de mauvais esprits. Ce n'est pas mon avis.

 

Je vais aborder ce qu'il y a d'intéressant dans cette politique, dans cette loi-programme et dans ce budget. La dispense de versement du précompte professionnel n'est pas une augmentation d'impôt. Pour la formation des travailleurs, elle correspond au besoin essentiel des travailleurs de se former, de se renouveler en permanence; C'est un incitant fiscal qui est plus souple pour les PME et qui permet encore d'investir dans le capital humain.

 

La crise du covid a montré aussi l'importance de soutenir les familles qui ont dû se réorganiser. Un double accompagnement est prévu pour les familles qui décident de garder à la maison un parent âgé ou qui ont recours à des gardes professionnelles pour leurs enfants. Cela permet d'accompagner l'équilibre entre vie professionnelle et vie de famille. On sait que cela a été difficile. On entendait aujourd'hui encore des réactions à la radio, disant que l'on n'avait pas assisté ces personnes. On fait ce qu'on peut et chacun doit assumer une partie des difficultés rencontrées.

 

La déduction fiscale majorée pour les investissements est un avantage fiscal accordé aux PME qui décident d'investir malgré le contexte. Cela confirme la volonté de soutenir l'entrepreneuriat.

 

La réduction de TVA pour la démolition et la reconstruction de bâtiments sur l'ensemble du territoire, dans un cadre social, permettra de donner une impulsion au secteur de la construction qui est un gros pourvoyeur d'emplois et qui sera au cœur de la relance belge et européenne dans le cadre de la transition énergétique vers une économie plus durable.

 

Le gouvernement a aussi l'ambition de réaliser une simplification de notre système fiscal, indispensable et vitale pour rétablir une équité fiscale. Parce que, quand la déclaration est compliquée, ne s'en sortent que ceux qui savent se faire accompagner.

 

Au-delà du soutien dans la crise, il faut, pour redéployer l'économie, un véritable plan de relance, ambitieux et d'envergure. C'est dans cette optique que l'Union européenne a adopté un plan général de 750 milliards, en prêts ou en subsides, en effet, et dont nous devons évidemment profiter également. Bien entendu, le Brexit vient encore compliquer la situation.

 

Le Green Deal, fer de lance de la politique européenne – cela représente quand même un tiers du budget – sera mis en œuvre pour modifier notre économie et notre industrie, notamment via la relocalisation de pans entiers de nos activités industrielles pour les biens de première nécessité, souvent produits en dehors de nos frontières et des frontières européennes.

 

Le changement climatique est un défi. Nous renforçons notre action aux côtés de l'Union européenne qui vise à être climatiquement neutre et durable en 2050. L'engagement politique à ce sujet doit devenir une obligation juridique.

 

Le gouvernement souhaite que les objectifs climatiques soient transposés en objectifs intermédiaires soumis chaque année à des évaluations objectives. Il vise d'ores et déjà à une amélioration substantielle en 2030. On parle d'une réduction de 55 %, en travaillant en tables rondes, en associant la société civile et les institutions de recherche, ainsi que les différents secteurs socio-économiques. Au-delà du défi climatique, c'est une formidable opportunité de redéploiement de notre modèle économique.

 

Le gouvernement appliquera une vision stratégique énergétique claire en misant sur la garantie d'une capacité suffisante par le biais du déploiement du mécanisme de rémunération et de capacité, autrement appelé CRM, notamment via l'éolien en mer – nous sommes un des pays à la pointe en ce qui concerne l'éolien en mer –, la maîtrise de la demande énergétique, ainsi que la promotion de l'innovation.

 

Pour notre groupe, il y a trois critères essentiels pour une politique énergétique moderne, viable et souhaitable pour notre société.

 

Ces trois critères s'appliquent également, bien entendu, au mix énergétique belge. Je veux parler du prix pour les citoyens, de la sécurité d'approvisionnement et des réductions des émissions de CO2. Une clause de rendez-vous a été fixée pour la fin 2021, en vue d'analyser la situation. Si le monitoring démontre un problème de sécurité d'approvisionnement, le gouvernement prendra des mesures telles que l'ajustement du calendrier légal de sortie du nucléaire pour une capacité de maximum 2 GW. Toutefois, nous plaidons pour que le monitoring prévu dans l'accord de gouvernement en ce qui concerne l'évolution des prix de l'énergie et la sécurité d'approvisionnement puisse entrer en vigueur au tout début de l'année 2021.

 

Je comptais délivrer le message suivant au premier ministre: nous attendons de sa part un leadership politique pour que le gouvernement fédéral explore de manière unie, concertée et imaginative, des pistes concrètes alliant investissements publics et privés pour construire l'économie sociale du XXIe siècle. Les plans de relance belge et européen ne peuvent pas être uniquement curatifs; ils doivent jeter les bases d'un redéploiement économique novateur et durable, avec pour cœur de cible nos PME et nos indépendants. La pandémie et la fermeture des commerces, de la culture et de l'horeca les ont durement touchés. Le dernier rapport de la Banque nationale confirme encore que c'est le secteur qui a été le plus meurtri par cette crise.

 

Des mesures de soutien ont été prises dès le début de la crise sanitaire par le ministre Ducarme: renforcement et extension du droit passerelle, reports de paiements fiscaux et de cotisations sociales, moratoire sur les faillites et dispositions pour l'horeca, le secteur agricole et les commerces de détail. De son côté, notre groupe a déposé un texte relatif à la procédure de réorganisation judiciaire (PRJ). Il est urgent d'alléger et de simplifier les procédures en vigueur auxquelles les entreprises en difficulté peuvent recourir. D'ici la fin janvier, le gouvernement fédéral travaillera sur cette modernisation de la PRJ.

 

Demain, nous voterons également le projet de loi portant des dispositions diverses en matière de justice, qui instaure précisément un deuxième moratoire sur les faillites.

 

Cette mesure est saluée par l'ensemble du secteur, qui l'estime indispensable.

 

En matière de compétitivité, de fiscalité, de lutte contre le dumping social, des mesures complémentaires seront prises pour créer les conditions d'une concurrence équitable entre entreprises belges et étrangères avec les mêmes contrôles et dans le respect de la législation belge. Ainsi, en ce qui concerne l'e-commerce, on sait qu'on pense aussi au niveau européen et en la matière, les choses avancent.

 

Dans la même philosophie, des mesures verront également le jour en ce qui concerne l'accès des PME à la protection de la propriété intellectuelle et à la lutte contre la contrefaçon.

 

En matière fiscale, dès 2021 – j'ai déjà évoqué le taux de 6 % sur la démolition et la reconstruction des bâtiments, la déduction majorée pour investissements de 25 % pour deux ans et pour soutenir la solvabilité de nos entreprises, une réserve de reconstitution est introduite. Le gouvernement élaborera des avantages fiscaux au profit des entreprises qui octroient à leur personnel plus d'heures de formation que le nombre imposé par la loi.

 

Pour épauler les indépendants, le ministre Clarinval a proposé un nouveau projet de loi visant à mettre en place un dispositif de crise pour le droit passerelle. Il vise à n'exclure aucun des travailleurs indépendants impactés par la crise, quel que soit le secteur dans lequel ils sont actifs. La pluralité des profils professionnels demandait, en effet, une législation spécifique. Concrètement, dès le 1er janvier, une aide sera apportée aux indépendants qui n'ont pas pu bénéficier du droit passerelle de crise 2020 ni du droit passerelle de soutien à la relance, une mesure qui concerne par exemple les professions libérales qui représentent environ 360 000 indépendants.

 

Ce projet de loi prévoit également une prestation financière pour les travailleurs indépendants qui ont été contraints d'interrompre leur activité soit parce qu'ils sont mis en quarantaine, soit en isolement. Cette prestation financière sera proportionnelle à la durée de l'interruption. En ce qui concerne la digitalisation et la simplification administrative, l'un des moyens essentiels à utiliser pour faciliter notre redéploiement économique est de déployer les nouvelles technologies. La volonté du gouvernement de mettre en place un plan global visant à améliorer l'efficacité des services publics va dans ce sens, via la simplification de la structure de ces services. Le secrétaire d'État, Mathieu Michel, implémentera le projet Single Digital Gateway qui, à terme, permettra un accès plus facile aux droits et obligations des citoyens et entreprises belges au sein du marché unique.

 

Ce projet permettra également de résoudre bon nombre de procédures en ligne, d'aboutir à une standardisation des informations et à une intégration approfondie des systèmes au sein des différentes administrations et des différents niveaux de pouvoir. Tout cela, bien entendu, dans le respect strict du RGPD.

 

En matière de Big Data, nous soutenons la stratégie de Data Public du gouvernement qui permettra, dans le respect de la vie privée des citoyens, une meilleure interopérabilité des données entre les différentes administrations. Ces avancées seront la source d'un gain de temps conséquent pour les administrations, les entreprises, les citoyens et ce, dans un encadrement clair de la finalité de l'usage des données. Il faut, en effet, que le citoyen se sente en sécurité par rapport à ces technologies.

 

La Belgique dispose des moyens humains et matériels pour continuer à se placer à la pointe de l'innovation technologique. C'est le cas dans beaucoup de domaines d'ailleurs. En ce sens, nous nous réjouissons de la volonté du gouvernement d'adopter une stratégie cohérente en matière d'intelligence artificielle.

 

Bien entendu, nous saluons aussi la volonté exprimée dans l'accord de gouvernement d'atteindre de nouveaux équilibres éthiques en matière d'intelligence artificielle et de robotique.

 

S'agissant de la mobilité, le grand défi de ces prochaines années sera la capacité de notre pays à transiter vers des modes de transport plus respectueux de l'environnement et nous soutenons la volonté du gouvernement d'investir dans la création de plateformes multimodales, dans le développement de cycloautoroutes, dans les solutions de mobilité intelligente ainsi que dans le développement du réseau ferroviaire et dans l'offre de train.

 

Au vu de l'importance de la SNCB pour nos citoyens, nous nous associons à la volonté d'imposer des exigences de qualité strictes et contraignantes. Nous nous réjouissons également de l'exploration de la piste de l'intégration d'une expertise privée au sein de la SNCB. Nous saluons le développement d'une vision 2040 pour le rail qui permettra au secteur de se préparer aux évolutions auxquelles il fera face lors des prochaines décennies. Nous soutenons la volonté de faire de Bruxelles un véritable pôle ferroviaire international par le développement de connexions plus fréquentes et plus rapides vers les grandes villes d'Europe. À titre personnel et européen, la liaison Bruxelles-Luxembourg est une des liaisons fondamentales de cette évolution.

 

L'ambition du gouvernement est de doubler le volume transporté par rail d'ici 2030 grâce à un plan d'action visant à renforcer la compétitivité du fret ferroviaire, de même qu'existe la volonté d'améliorer, en partenariat avec les entités fédérées, le transport par navigation intérieure.

 

Nous sommes confiants dans la capacité du gouvernement à faire face, malgré toute la complexité du dossier, au problème des nuisances sonores liées au trafic aérien de l'aéroport de Zaventem. Il faut un équilibre entre la quiétude, la santé des riverains et le développement harmonieux de l'aéroport. C'est une préoccupation qui dure depuis des décennies.

 

Nous nous réjouissons aussi de la volonté de parvenir à un objectif "zéro mort" sur les routes d'ici 2050. En effet, la voiture reste encore un moyen indispensable pour se déplacer.

 

Enfin, concernant les drones, nous souhaitons que le secteur puisse continuer à se développer en Belgique en favorisant les nouvelles technologies et les nouvelles façons de travailler, mais en tenant compte des contraintes de sécurité aérienne et de respect de la vie privée.

 

En ce qui concerne les entreprises publiques et la fonction publique, nous pensons que les entreprises publiques ont – comme d'autres – un rôle important à jouer au niveau du rayonnement économique de notre pays. Pour cette raison, nous soutenons la volonté du gouvernement de faire des entreprises publiques autonomes des structures exemplaires en termes de dialogue social, de formation continue ou encore de durabilité et de diversité.

 

Ainsi, Proximus doit continuer à être un acteur important de l'évolution des télécommunications et du numérique. C'est pourquoi nous la soutenons dans ce rôle primordial de développement du réseau des fibres optiques, qui permettra à nos citoyens et à nos entreprises de bénéficier d'une excellente couverture réseau, indispensable à leur activité.

 

La 5G est également un chantier primordial pour le développement de notre économie numérique, et le gouvernement devra assurer les conditions nécessaires pour créer l'adhésion des parties prenantes, mais aussi des citoyens. De trop nombreuses rumeurs et fausses informations circulent. S'il faut entendre les craintes, il convient également de rassurer, au moyen d'études fiables et de discours clairs.

 

La crise a également démontré l'attrait toujours plus important de l'e-commerce. Dans ce cadre, la transformation numérique et écologique de bpost doit lui permettre de se maintenir comme acteur essentiel du marché des livraisons.

 

Nous félicitons le gouvernement pour sa volonté de faire de la fonction publique un miroir de notre société et nous soutenons la volonté de la ministre De Sutter d'atteindre et d'intégrer les groupes minoritaires. La réduction de l'écart salarial entre les genres et les problèmes du plafond de verre sont pour nous des points d'attention primordiaux. Les entreprises publiques se doivent d'être un exemple dans ce domaine.

 

Dans le domaine de l'agriculture, la Belgique de demain devra nécessairement se baser sur une politique agricole ambitieuse et pérenne afin de répondre à une série de défis majeurs tels que l'offre d'une nourriture de qualité, saine et respectueuse des normes, en quantité suffisante et à des prix abordables pour l'ensemble des consommateurs, ainsi que les défis comme la protection de l'environnement, de la biodiversité et du bien-être animal, tout en veillant à ce que les revenus perçus par les agriculteurs soient suffisamment rémunérateurs, notamment via une protection contre toutes les formes de concurrence déloyale causée par le non-respect des normes.

 

En matière de santé animale, il conviendra de soutenir la présence sur le terrain des vétérinaires en suffisance et de revaloriser cette profession indispensable dans la chaîne.

 

Sur le plan de la Défense, les débats approfondis en commission de la Défense ont démontré l'importance de la continuité dans ces dossiers et l'importance stratégique et de la loi-programme militaire.

 

La ministre de la Défense doit s'imprégner des balises contenues dans l'accord de gouvernement et se battre pour que la trajectoire budgétaire (24 % d'un PIB en 2024) soit respectée. Elle doit apporter sa touche personnelle pour assurer le succès de deux dossiers clés: le recrutement d'une nouvelle génération de militaires (10 000 sur 4 ans) et le soutien de notre industrie de défense (représente plus de 15 000 emplois dont des techniciens pointus, des ingénieurs chevronnés) industrie qui doit répondre à une concurrence féroce d'alliés ou de rivaux stratégiques. Le MR soutiendra pleinement la ministre de la Défense dans un esprit d'exigence et de détermination.

 

Sur le plan de la sécurité intérieure, les services de sécurité, de renseignement et de la justice seront refinancés et modernisés par des investissements dans les ressources humaines, l'informatisation et dans les bâtiments.

 

Le recrutement prévu de 1 600 policiers par an et la réforme de la formation des policiers – avec la volonté de réduire le temps entre la candidature et l'engagement effectif – sont une demande de longue date des syndicats de police. Nous entendons y répondre.

 

La sécurité personnelle des agents et secouristes sera mieux assurée. Les violences à l'égard de la police et des secouristes seront fermement et rapidement combattues par une politique de tolérance zéro.

 

La crise ne doit pas nous faire perdre de vue une autre menace qui est celle du terrorisme. Un axe à développer réside dans la lutte contre son financement par le gel des avoirs financiers et des ressources économiques des personnes et entités qui participent à des délits terroristes.

 

En ce qui concerne l'asile et la migration, tout demandeur d'asile ou titulaire d'un droit de séjour doit être aidé et informé d'une manière transparente et obtenir rapidement, en principe dans un délai de six mois, une réponse définitive. Le gouvernement a prévu et prévoira les moyens nécessaires pour rencontrer une capacité suffisante pour le rapatriement des personnes en situation illégale dans de bonnes conditions de vie. Le master plan sera amélioré tout en respectant le timing de telle sorte que les besoins soient rencontrés.

 

Les nouvelles places en centre fermé seront prioritairement occupées par des personnes ayant commis des infractions constituant des dangers pour l'ordre public ou occasionnant des nuisances. Les mineurs ne peuvent pas être détenus en centre fermé. L'application uniforme de la réglementation, en ce compris le contrôle du respect des conditions d'un regroupement familial, sera garantie et organisée plus efficacement. Le rôle des communes dans la procédure sera clarifié et les moyens nécessaires seront dégagés pour leur offrir l'appui adéquat, avec notamment la création d'une plate-forme, afin que l'Office des étrangers et les administrations puissent échanger des données d'une manière sûre et plus traçable.

 

En matière d'Affaires étrangères, le respect des droits humains n'a pas de frontière. Notre ministre, Sophie Wilmès, a défendu la position de notre pays lors de la réunion des ministres européens très récemment lorsqu'il a été décidé d'un nouveau régime de sanctions européennes qui permettra à l'Union de veiller au respect des droits humains partout dans le monde, en imposant des sanctions à des acteurs étatiques ou non, des personnes morales ou physiques qui se rendraient responsables de violations graves des droits humains. Ces faits pourront dorénavant entraîner une interdiction d'entrée sur le territoire de notre pays et, plus largement, sur le territoire européen ou un gel des avoirs. Comme l'a rappelé la ministre, la défense des valeurs qui sont les fondements du projet européen doivent nous guider. Le respect et la promotion de ces valeurs nous définissent. Ces valeurs sont inscrites dans nos traités fondateurs qui font notre singularité sur la scène internationale. C'est pour cette raison que notre pays est à la base de la mise en place du système de peer review intra-européen en ce qui concerne l'État de droit.

 

S'agissant de la justice, tout le monde a pu reconnaître le caractère ambitieux de la note d'orientation de la politique générale de notre nouveau ministre. Il a su, dans un très un court laps de temps, écouter un grand nombre d'acteurs de la justice et se faire une idée de leurs attentes ainsi que de celles des justiciables. Le financement de la justice était un enjeu important lors des dernières élections. Tous les partis, qu'ils fassent aujourd'hui partie de la majorité ou de l'opposition, s'étaient engagés à la revaloriser. Si une économie générale de 0,89 %sur les crédits de personnel et de fonctionnement est appliquée, un budget supplémentaire de 125 millions d'euros est prévu pour 2021. Il sera ventilé après discussion en commission de la Justice. Le rendez-vous a été fixé. Nous y serons attentifs.

 

Il faut s'assurer que le personnel judiciaire, des magistrats aux greffiers, en passant par les agents pénitentiaires, soit en nombre suffisant, travaille dans des conditions correctes, bénéficie d'une formation adéquate. Et, comme le ministre l'a avancé dans sa note d'orientation, la justice doit redevenir un employeur attractif.

 

Ensuite, il faut assurer une meilleure efficience de l'ensemble de la chaîne pénale: la recherche des infractions, avec la nécessité d'engager des magistrats, des enquêteurs spécialisés dans les technologies de l'information et spécialisés en matière de criminalité organisée ou financière. On en parle depuis des années, il faut maintenant absolument passer à l'action; une réponse immédiate à l'infraction, avec la nécessité d'investir, par exemple dans une procédure accélérée dans les chambres de traitement de la toxicomanie; l'effectivité de la sanction quelle qu'elle soit, avec la nécessité d'investir, par exemple dans le cross-border et dans les juges de l'application des peines; assurer la réinsertion pour éviter la récidive passe par différentes pistes, notamment investir dans des bâtiments et des conditions de détention dignes, dans des maisons de transition, ainsi que dans la nouvelle piste préconisée par le ministre que sont les maisons de détention, qui permettent une détention adaptée; investir dans une mise en place d'un plan de détention dès l'incarcération.

 

Enfin, il est indéniable que l'informatisation de la justice est un retour sur investissement considérable. Il est nécessaire que le travail commencé sous les précédentes législatures se poursuive assidûment et que des avancées significatives soient réalisées dans ce domaine transversal.

 

Je terminerai mon intervention par le chapitre très important de la santé publique.

 

Le personnel soignant dans son ensemble a été exemplaire dans sa gestion de la crise. Il faut pouvoir entendre ses demandes pour une santé publique plus efficace et capable de répondre aux défis du futur.

 

À cette fin, les soins de première ligne, en ce compris ceux prodigués par les pharmaciens, seront renforcés. Ils sont les gardiens et les coaches de notre système. Nous encourageons les éléments qui favorisent la coopération, la prévention et les actions ciblées. Nous nous engageons également en faveur des soins intégrés pour les malades chroniques afin de parvenir à un plan interfédéral ambitieux.

 

Une autre réforme importante à mener, à nos yeux, concerne la révision de la nomenclature, qui ne tient plus tout à fait compte de la réalité du terrain. Il faut la simplifier, la rendre plus lisible et l'actualiser. Il faut redonner du temps de consultation grâce à des procédures administratives plus simples pour permettre de dispenser des soins efficaces. On sait que, souvent, les procédures administratives sont chronophages et qu'elles empêchent les prestataires de faire leur boulot sereinement. Le rôle du pharmacien a également évolué vers un modèle de dispensation qualitative et de service à valeur ajoutée pour les patients. Il est fondamental de valoriser ce métier essentiel de notre système de santé.

 

Un nouveau pacte sera conclu avec le secteur pharmaceutique. Outre l'innovation, l'accessibilité, la déontologie et la lutte contre les pénuries, il consacrera la responsabilité budgétaire du secteur dans le prix des médicaments, afin d'affecter un pourcentage de ce budget au remboursement des médicaments innovants.

 

Il importera en parallèle de poursuivre l'information et la sensibilisation du personnel médical sur son rôle dans la prescription des médicaments, notamment antibiotiques. La réforme du financement des hôpitaux sera poursuivie pour la rendre plus simple et plus transparente. La croissance des suppléments d'honoraires sera régulée, stabilisée et, ensuite, diminuée.

 

La continuité et l'intégration des soins entre les différentes structures seront encouragées afin d'améliorer la prise en charge des malades chroniques. La conversion des lits d'hôpitaux en structures intermédiaires ainsi que le renforcement des soins ambulatoires seront facilités. Enfin, le paysage hospitalier sera consolidé sur la base de réseaux, notamment en centralisant les soins les plus complexes et les plus techniques, tout en assurant la proximité des soins de base et de revalidation.

 

Soutenir le développement des réseaux est indispensable pour le paysage hospitalier de demain et pour des soins de santé abordables et accessibles. Ces réseaux permettront de développer une expertise spécifique afin de prendre en charge les patients de la manière la plus optimale possible.

 

Nous développerons aussi les soins de santé mentale. Le gouvernement a prévu toute une série de budgets à cet égard.

 

Compte tenu de ce que nous avons appris de la crise, des investissements sont et seront débloqués et des réformes qualitatives sont lancées. Des synergies seront lancées avec les réformes déjà engagées dans les hôpitaux, les soins intégrés pour les patients ayant des besoins en soins complexes.

 

Le gouvernement veillera non seulement à un financement structurel suffisant et solidaire mais aussi à renforcer la qualité et l'efficacité sur la base des faits scientifiques et des besoins des patients.

 

Les dépenses en matière de santé revêtent un caractère particulier car les ressources sont limitées. Elles imposent des choix et des priorisations, alors qu'à l'inverse, les besoins sont, quant à eux, presque illimités et importants. L'objectif budgétaire sera donc adapté. La norme de croissance est actuellement fixée, dans l'article 40 de la loi, à 1,5 % par rapport à l'objectif budgétaire annuel global de l'année précédente. Pour l'année 2021, l'objectif budgétaire annuel sera fixé à 30 milliards d'euros. Ce montant correspond aux estimations techniques de l'INAMI. La norme de croissance légale est fixée à 2,5 % à partir de l'année 2022 pour financer l'effet volume de la demande, mais aussi permettre des nouvelles initiatives de soins.

 

En ce qui concerne les honoraires et suppléments d'honoraires appliqués dans les hôpitaux, nous sommes persuadés qu'une réforme permettra de garantir l'accessibilité aux soins, de renforcer la transparence et d'assurer un financement des hôpitaux.

 

Concernant les organismes assureurs, il est nécessaire de continuer à réfléchir à leur mode de fonctionnement pour leur permettre de jouer un rôle plus important grâce, notamment, aux nouvelles technologies.

 

Il va de soi que ces réformes ne peuvent être réalisées sans le soutien d'administrations efficaces et motivées. Les administrations fédérales de santé poursuivront leurs efforts en matière d'optimisation de leur gestion interne.

 

Chers collègues, après cette année 2020 fort mouvementée, comme le disait Saint-Exupéry: "L'avenir, il ne s'agit pas tant de le prévoir que de le rendre possible." Notre gouvernement, s'il est hétéroclite, n'en est pas disparate. Les visions s'enrichissent l'une l'autre et le bon état d'esprit constructif, empathique et inclusif nous permet d'aborder avec détermination un avenir plein de promesses qu'il faut s'atteler à concrétiser dès aujourd'hui. Nous pouvons transformer l'adversité actuelle en opportunité pour demain.

 

Je vous remercie de votre attention.

 

01.51  Sander Loones (N-VA): Cher collègue, cher Benoît, je sais que vous faites l'effort d'apprendre le néerlandais. Je salue cet effort et, à cette occasion, je ferai l'effort de vous poser ma question en français.

 

Vous savez, cher Benoît, que j'admire votre parcours, votre amabilité et, de temps en temps, je suis attentif au fait que vous êtes obligé de travailler au sein de ce gouvernement avec le PS, un parti qui condamne à peu près tout ce que le précédent gouvernement suédois a fait. On vient d'entendre M. Laaouej, le chef de groupe du PS. On sait aussi qui étaient les présidents de ce gouvernement: des premiers ministres du MR, d'abord avec M. Michel, puis avec Mme Wilmès.

 

Cela doit donc être un peu spécial de travailler avec un partenaire collégial, si je puis dire. Ceci dit, j'ai une question pour vous. Vous savez très bien qu'à l'heure actuelle, tout le monde, surtout les journalistes et les politiciens, regardent le rôle d'Ecolo et du MR dans ce gouvernement.

 

Aussi, êtes-vous, au MR, des partenaires stables, responsables et fiables? La question concerne surtout le rôle de votre nouveau président, M. Bouchez, qui a de temps en temps sa propre interprétation de la réalité, en quelque sorte. Récemment, on a vu apparaître, sur Facebook, un petit film dans lequel M. Bouchez s'adresse au public en disant qu'avec ce nouveau gouvernement, "il n'y aura pas de nouvelles taxes".

 

Or, tout le monde dans cet hémicycle sait que l'année prochaine, nous aurons au moins 700 millions de nouvelles taxes; 700 millions, c'est déjà sûr. Et dans le futur, il y en aura plus. Mais M. Bouchez dit qu'il n'y aura pas de nouvelles taxes avec ce gouvernement. Je le cite.

 

Monsieur Piedboeuf, voici la question que je vous adresse. Cher Benoît, trouvez-vous qu'une telle communication est correcte et honnête? Ce gouvernement dit quand même aussi qu'il va attaquer les fake news. Ici, nous sommes confrontés à un président de parti qui dit littéralement qu'il n'y aura pas de nouvelles taxes alors qu'il est écrit noir sur blanc, et tout le monde le sait, qu'il y en aura bien, pour au moins 700 millions. Est-ce une fake news, ou pas?

 

01.52  Benoît Piedboeuf (MR): Dank u voor uw Frans. Ik ben nog niet perfect tweetalig.

 

Cher Sander, je vais aborder le premier point. En ce qui concerne le PS, nous sommes en alliance au niveau wallon. C'est là que certains voient tous les maux. J'observe la vie politique et j'ai vu ce qui s'est passé ces derniers mois. Alors que vous avez dit pis que pendre du PS pendant des années, vous étiez en discussion pour former un gouvernement avec ce parti. Je ne vois pas pourquoi vous, vous auriez pu le faire, et nous, nous ne le pourrions pas!

 

(…): (…)

 

01.53  Benoît Piedboeuf (MR): En effet! C'est franchement un peu cynique. D'ailleurs Jan Jambon et d'autres l'avaient annoncé. Vous étiez prêts à acheter la scission du pays au PS en lui proposant de continuer à financer la Wallonie, ce que vous dénoncez constamment.

 

01.54  Sander Loones (N-VA): (…)

 

01.55  Benoît Piedboeuf (MR): Oui, vous payez. C'est normal, vous avez plus de population et plus d'entreprises.

 

Quand on voit les chiffres, il y a plus de population. Forcément, plus de population paie plus que moins de population et plus d'entreprises, cela fait plus de recettes que moins d'entreprises. C'est un effet objectif. Ce n'est pas une volonté de faire payer la Flandre.

 

01.56  Sander Loones (N-VA): (…)

 

01.57  Benoît Piedboeuf (MR): Oui, vous êtes en majorité. Et vous n'êtes pas dans le gouvernement. Ce sont les aléas de la politique.

 

Par rapport au PS, nous avons des visions différentes. Je l'ai dit mais vous n'avez pas bien écouté ma dernière phrase: "Notre gouvernement, s'il est hétéroclite" – il y a sept partis – "n'en est pas disparate. Les visions s'enrichissent l'une l'autre et le bon état d'esprit constructif, empathique et inclusif nous permet d'aborder avec détermination un avenir plein de promesses qu'il faut s'atteler à concrétiser dès aujourd'hui. Nous pouvons transformer l'adversité actuelle en opportunité."

 

Il est clair que je ne suis pas toujours d'accord, mais nous en débattons. Comme je l'ai déjà dit au Parlement européen, quand je suis devenu moi-même échevin voici trente-deux ans, un ancien bourgmestre PSC de l'époque m'a écrit dans une carte de vœux: "Du choc des idées jaillit la lumière." C'est ce qu'il se passe. On essaiera aussi qu'elle soit électrique...

 

Pour ce qui est d'Ecolo, c'est aussi un partenaire qui représente certains courants dans la société. On n'est pas toujours d'accord. Moi qui viens sur Bruxelles, je ne suis pas d'accord avec toutes les orientations d'Ecolo. Ce parti a une vision qu'il développe et on essaiera de l'articuler avec la nôtre.

 

Quant à notre président, celui-ci a les avantages et les inconvénients de la jeunesse. Il a énormément d'enthousiasme. Il a beaucoup de créativité. Il a une intelligence très pointue aussi. Et, quand il dit qu'il n'y aura pas de nouvelles taxes, déjà il ne faut pas confondre recette et taxe car ce n'est pas toujours la même chose. Comme le disait M. Van Hees tout à l'heure, on prévoit un tiers de couverture par des impôts. Quand on élargit la base, on a plus de contributeurs et on augmente dès lors les recettes. Cela ne veut pas dire qu'on a augmenté les impôts. On a augmenté la base et c'est la bonne solution. On l'a fait ensemble dans le gouvernement suédois. Quand on augmente la base, quand on crée des emplois, il y a plus de contributeurs et plus de contributeurs signifie plus de recettes mais cela ne fait pas plus d'impôts pour tout le monde. Ce sont les mêmes impôts mais sur plus de personnes.

 

Comme je l'ai dit tantôt à M. Van Hees, une chose sur laquelle on ne peut pas nous faire un procès, c'est l'augmentation des accises. On avait dit dans la déclaration qu'on allait les augmenter. On l'a annoncé, on l'a fait. C'est désagréable mais moi, je ne fume pas. Je ne me sens donc pas concerné. J'ai un point de vue sur les accises. On en a discuté en commission des Finances. Je pense aussi qu'à un certain moment, trop d'impôts tuent l'impôt et comme nous sommes un petit pays avec des frontières et des pays qui vendent moins cher que nous, nous perdons une partie de nos recettes d'accises mais aussi de TVA sur d'autres produits. Je le dis depuis longtemps déjà. Je n'ai pas attendu ce ministre des Finances-ci. On est tous d'accord, il faut revoir le système de taxation au niveau des accises.

 

Le président annonce qu'il n'y aura pas de nouvelles taxes. Dans notre esprit, puisqu'on a une pression fiscale maximale, ce sont les impôts sur les revenus, c'est cela le principal sujet. Concernant les impôts sur les revenus, on en a marre de payer autant d'impôts. On a fait ensemble des diminutions d'impôts sur les bas revenus. On veut continuer cette diminution sur les bas revenus.

 

La taxe sur les comptes-titres est remise en vigueur mais nous l'avons créée ensemble. Donc, vous ne devez pas avoir de regrets par rapport à cela. Nous l'avions conçue ensemble. L'a-t-on mal rédigée? Oui. Était-ce volontaire? Je ne le crois pas, mais si c'était volontaire, on a bien réussi puisqu'elle a été annulée. Comme on la voulait quand même, on dit maintenant qu'on la remet et on le fait avec un autre plafond. Il y a déjà des critiques juridiques. On verra donc si on doit encore affiner le texte. Le PTB n'est pas d'accord avec cette taxe sur les comptes-titres, parce qu'il aurait fallu taxer le patrimoine, etc. On connaît le discours.

 

Cette taxe sur les comptes-titres est, avant tout, une sorte d'équilibre entre ceux qui n'ont pas les moyens et ceux qui en ont un peu plus. Nous avons un peu plus les moyens, nous acceptons de payer nos impôts même si nous ne sommes pas contents. Ceux qui ont encore plus les moyens vont devoir être soumis à contribution. Ce n'est pas une nouvelle taxe, c'est la résurrection de la taxe que nous avons conçue ensemble.

 

Quand Georges-Louis Bouchez dit qu'il n'y aura pas de nouvelles taxes, une chose est sûre, c'est que c'est sa volonté. Nous ne voulons pas de nouvelles taxes. Moi non plus je ne veux pas de nouvelles taxes.

 

C'est comme la sortie du nucléaire. On veut sortir du nucléaire. C'est pareil! Si après deux ans on se rend compte qu'il y a un problème, il faudra bien raisonnablement réexaminer la question.

 

Nous ne souhaitons pas augmenter l'impôt sur les revenus. Il y a des pays qui sont plus forts que nous en impôts indirects. En ce qui nous concerne, c'est déjà pas mal, nous avons plutôt prévu des diminutions de la TVA.

 

Je ne pense pas qu'il y ait la moindre divergence de vue entre notre jeune président et le chef de groupe plus âgé que je suis.

 

01.58  Sander Loones (N-VA): Mevrouw de voorzitster, ik heb een kleine repliek. Ik merk op dat de heer Bouchez zegt dat er geen nieuwe belastingen komen, terwijl de heer Piedboeuf hier de belastingfeniks laat herrijzen en een hele opsomming maakt van allemaal nieuwe belastingen die eraan komen. Het zou misschien goed zijn dat deze regering het regeerakkoord ook bezorgt aan de heer Bouchez, zodat hij weet wat er precies in staat. U kunt hem er misschien ook op wijzen dat deze regering de ambitie heeft om fake news te bestrijden. Ik vind dat belangrijk. Weet u waarom? U zegt vaak dat u populisme wil bestrijden. Weet u wat populistisch is? Van alles beloven en dan niet doen wat u beloofd hebt. Dat is eigenlijk het antwoord van de heer Piedboeuf. Hij zegt: "De heer Bouchez wil eigenlijk de belastingen niet verhogen, de heer Bouchez wil eigenlijk de kerncentrales niet sluiten." Dat zijn beloftes, beloftes. Maar wat zien we in de tekst van het regeerakkoord? Ze worden allemaal gebroken. Dat is pas een voedingsbodem voor populisme. Dergelijk fake news verspreiden is pas nefast. Ik raad u allen aan om in de debatfiches, die u ongetwijfeld hebt, misschien even door te klikken naar de heer Bouchez.

 

01.59  Ahmed Laaouej (PS): Madame la présidente, je rappelle simplement à M. Loones que son parti a géré le département des Finances pendant un peu plus de quatre ans. Je vous rappelle que vous avez augmenté les accises sur les carburants pour plus de deux milliards d'euros: 2,2 milliards exactement. Accises et TVA sur les accises. Sur proposition de votre ministre, vous avez relevé la TVA sur l'électricité: plus de 700 millions d'euros par an à charge des contribuables. Taxe sur les sodas, etc. Toute une série d'autres prélèvements.

 

Alors, vous pouvez vous amuser à essayer de savoir ce qu'un président de parti a déclaré avant ou pendant la conclusion d'un accord de gouvernement. On peut aussi reprendre les programmes électoraux, mais le fait est que vous avez massivement augmenté la fiscalité sur la consommation des ménages.

 

Nous faisons un choix tout à fait différent. Nous essayons de préserver les ménages contre ce genre d'augmentation, si ce n'est un prélèvement en matière de tabac.

 

Sur la question de l'augmentation des impôts, en particulier ceux qui frappent directement les ménages, vous êtes mal placé.

 

Je rappelle aussi que vous avez opéré un saut d'index, ce qui a également privé les ménages d'une partie de leur salaire, mais en plus vous l'avez revendiqué en affirmant que ça allait créer de l'emploi, que c'est ce qu'il fallait faire pour renforcer la compétitivité; alors que d'autres amenaient d'autres justifications, vous, vous en étiez fier. Vous avez donc puisé dans la poche des gens et vous avez dit que vous étiez content de le faire.

 

En conclusion, vous êtes mal placé pour donner des leçons en matière de justice fiscale.

 

01.60  Marco Van Hees (PVDA-PTB): Madame la présidente et monsieur Piedboeuf, je vous remercie pour cette révélation divine que vous nous apportez aujourd'hui.

 

Vous nous dites en effet que cette taxe sur les comptes-titres est une résurrection de ce qui avait été fait sous la suédoise. Il est vrai que sous la suédoise, c'était un ministre N-VA qui avait lancé cette opération de taxe sur les comptes-titres. On sait qu'il l'avait fait sans trop y croire parce que c'était clairement une taxe placebo, un symbole qui ne devait pas changer les choses fondamentalement mais qui disait: "Regardez, vous devez supporter des efforts très lourds mais on a aussi fait payer les grosses fortunes".

 

C'est vrai qu'ici avec la Vivaldi, on s'est dit qu'avec les familles socialiste et verte, on allait avoir une vraie taxe sur la fortune avec la suppression du secret bancaire, avec un cadastre des fortunes etc. M. Magnette est venu et nous a dit cela les premiers jours: "Cela va être extraordinaire, du jamais vu, un impôt sur la fortune. On va vraiment faire payer les épaules les plus larges". Puis, finalement, ce n'est effectivement, comme vous le dites très bien, qu'une résurrection de ce qui avait été fait par le gouvernement de la suédoise qui était particulièrement à droite, avec des familles de droite comme la N-VA qui en rajoutait sur le côté droit. Donc, finalement, tout cela pour ça? Tout cela pour cette résurrection. Je vous remercie en tout cas, monsieur Piedboeuf, pour cette franchise.

 

01.61  Sander Loones (N-VA): Mevrouw de voorzitster, zo wordt het natuurlijk wel een lange dag. Tijdens het debat in het Europees Parlement over de fraudecijfers noemde de premier, die zijn eigen begroting niet had begrepen, de oppositie een kleutertuin. De premier zei dat hij de basisbeginselen van economie moest uitleggen aan de heer Hedebouw, die volgens de premier blijkbaar niet snapte dat als er meer mensen aan de slag zijn, er minder uitkeringen betaald worden. Vervolgens meende de premier dat hij ook nog de fiscaliteit moest uitleggen aan de heer Laaouej, die blijkbaar het verschil niet kent tussen een taxshift en een taxlift.

 

Mijnheer Laaouej, wat wij in de vorige regering gedaan hebben, is een taxshift, met zelfs een belastingdaling tot gevolg, want onder de Zweedse regering is de belastingdruk gedaald. Dat bevestigt u zelf, want u zegt elke keer opnieuw dat de taxshift niet gefinancierd was, wat eigenlijk net zoveel is als zeggen dat de belastingdruk gedaald is. Onder de Zweedse coalitie waren er dus minder belastingen. Onder de huidige coalitie, ook al beweert de heer Bouchez dat er geen nieuwe belastingen worden ingevoerd, is de realiteit dat het qua belastingen niet op kan: naar boven, naar boven, naar boven. Als de premier spreekt van een kleutertuin, dan kan hij zich misschien eerder richten tot zijn coalitiepartners.

 

01.62  Ahmed Laaouej (PS): Comment avez-vous compensé le saut d'index? Vous dites qu'on a remplacé une réduction d'impôts sur les revenus par une augmentation des impôts sur la consommation. On a fait un glissement fiscal. C'est ce que vous dites. Soit dit en passant, vous avez remplacé un impôt progressif par un impôt régressif. Vous avez donc renforcé l'injustice fiscale. Mais comment avez-vous remplacé et compensé le saut d'index pour la poche des travailleurs? Je rappelle qu'il s'agit d'un effet cumulatif et illimité dans le temps.

 

01.63  Sander Loones (N-VA): Wij hebben die vervangen door extra koopkracht. Niet alleen ik zeg dat, alle experts zeggen dat, de Europese Commissie zegt dat, de Nationale Bank zegt dat. Niet alleen is de belastingdruk gedaald, maar ook de koopkracht is gestegen. Ondanks de indexsprong is de koopkracht er netto op vooruitgegaan.

 

Mijnheer Laaouej, u kunt het woord indexsprong vandaag beter niet meer in de mond nemen. Wij hebben immers gezien dat u ook een indexsprong doet in deze begroting, met name op de pensioenaftrek, op een aantal zaken die de mensen normaliter kunnen aftrekken van hun belastbare basis, wanneer het gaat over uitgaven voor gezinnen die mekaar willen helpen. Die bedragen, die aftrekken, gaat u niet indexeren. U bevriest die, waardoor u de facto een indexsprong doet.

 

Er is slechts één domein waarop u geen indexsprong doet, en dat zijn de partijdotaties. Wij leggen vandaag hier een amendement voor. Als u in de zakken van de mensen zit en die pensioenaftrek beperkt, geef dan ten minste het goede voorbeeld en doe een indexsprong op de dotaties van de politieke partijen. Maar dat doet u niet, mijnheer Laaouej. Als het erover gaat om de pensioenaftrek niet te indexeren, staat u op de eerste rij. Maar als het gaat over het milderen van de partijdotaties, dan mag daaraan niet geraakt worden. Als u praat over indexsprongen, zou ik toch twee keer nadenken.

 

01.64  Ahmed Laaouej (PS): Lorsque quelqu'un commence à tout mélanger, c'est qu'il perd pied. M. Sander Loones est en train de perdre pied et mélange tout. Il invoque des non-indexations sur certains postes de réduction d'impôts, qui sont "censés rapporter 17 millions d'euros d'impôts, 120 milliards de recettes fiscales, 17 millions d'économie, mais les revenus de remplacement sont exonérés", c'est-à-dire que la mesure ne touche pas les réductions d'impôts afférentes aux revenus de remplacement!

 

Non seulement, vous racontez n'importe quoi, mais ensuite vous faites une rhétorique assez vaseuse et perdez pied!

 

Pour le reste, vous évoquez un débat qui aura sans doute lieu tout à l'heure sur le financement des partis, dotations aux partis. Tenir un tel débat ne me pose pas de difficultés. D'ailleurs, nous souhaitons un débat plus large qui sera, sans doute, pour ceux qui en seront à l'initiative, programmé au début de l'année.

 

Mais, vous mélangez tout et vous ne répondez pas à ma question. Si je me permets de revenir sur le saut d'index, ce n'est pas pour me dire d'une façon ou d'une autre "tiens, je regarde à nouveau dans le rétroviseur et je tire le bilan du précédent gouvernement". Non, non! C'est parce que vous faites la leçon en interrogeant M. Piedboeuf par rapport aux déclarations de son président de parti sur "taxe ou pas taxe"; alors que votre ministre des Finances n'a cessé de déposer des textes qui augmentaient les impôts à la consommation, a fait l'éloge du saut d'index – ce que les autres partis n'ont pas fait, précisément parce qu'ils se rendaient bien compte que cette politique sociale pouvait avoir des répercussions sociales injustes et non récupérables (c'est-à-dire qu'il est difficile de pouvoir compenser ce genre de décision) – et que votre ministre également ne cessait de signer des arrêtés d'augmentation d'accises.

 

Voilà! Vous faites la leçon! Raison pour laquelle je vous renvoie à votre propre bilan qui n'est pas avantageux pour vous! Ensuite, vous mélangez tout! Évidemment, puisque vous n'avez pas de réponse à ma question!

 

01.65  Peter De Roover (N-VA): Ik ben het met collega Laaouej eens dat er een verband is tussen deze regering en de Zweedse. Ze zouden namelijk allebei sommige belastingen verhogen en andere verlagen. Dat klopt, we noemen dat een taxshift. Het verschil tussen beide regeringen is dat wij er veel meer verlaagd hebben dan verhoogd en dat u er veel meer zult verhogen dan verlagen.

 

Men kan daar lange discussies over voeren, maar er bestaat een cijfer dat daar duidelijkheid over verschaft, namelijk de totale belastingheffing van de overheid, bijvoorbeeld afgemeten tegen het bbp. In de Zweedse periode is dat cijfer gedaald. Als ik de meerjarenprojecties van de nieuwe regering zie, dan stel ik vast dat het onevenwicht tussen beide cijfers jaar na jaar toeneemt. In 2024 geeft men nog een belastingvermindering, enkele fiscale snoepjes, ter waarde van 118 miljoen euro. Daar zal in hetzelfde jaar een reeks belastingverhogingen ter waarde van afgerond 2,6 miljard euro tegenover staan. Voor alle duidelijkheid, 118 miljoen is 0,1 miljard, voor men hier zegt dat 118 toch meer is dan 2,6.

 

Collega Laaouej, de heer Loones heeft er ook op gewezen dat u niet jarenlang kunt fulmineren tegen de belastingshift van minister Van Overtveldt, omdat die niet gefinancierd zou zijn, om dan nu te komen zeggen dat er geen belastingvermindering geweest is. Als u zegt dat de belastingshift niet gefinancierd is, dan klinkt dat alsof er iets mis is. Misschien was dat vanuit uw overtuiging ook effectief het geval. Als die shift niet gefinancierd was, dan betekent het dat de overheid de samenleving veel meer heeft teruggegeven dan ze heeft afgenomen. Dat is immers de essentie van een shift die niet gedekt is.

 

Wij zijn daar trouwens fier op. Kortom, u kunt niet jarenlang volhouden dat de belastingshift er uiteindelijk op neerkwam dat we meer aan de samenleving teruggaven dan wat wij ervan vroegen, en nu plots zeggen dat wij voor een belastingverhoging gezorgd hebben.

 

Laten wij ook opletten dat wij tussen de bomen het bos nog blijven zien: het totaalcijfer van de aanslag is natuurlijk het resultaat van de plussen en de minnen en bij u – u kunt het lezen in de tabellen – zullen de belastingverlagingen maar een schijntje vormen van de belastingverhogingen die ertegenover staan. U kunt dat ook een taxshift noemen, maar het is er een van een totaal andere orde.

 

01.66  Servais Verherstraeten (CD&V): Mevrouw de voorzitster, gelukkig maar hebben wij de voorbije tien jaar de belastingen op arbeid en vooral de belastingen op arbeid voor de laagste inkomens doen dalen. Dat was zo in de vorige legislatuur en in de legislatuur daarvoor. De collega's van de N-VA zullen zich nog herinneren hoe wij hen ergerden, omdat sommige aspecten daarvan niet in het regeerakkoord stonden, toen wij dat in de regering afdwongen.

 

Wij hebben echter ook belastingen verhoogd: de roerende voorheffing naar 30 %, de beurstaks, de bankentaks, de effectentaks. Wij vonden dat maar rechtvaardig. Als ik echter de collega's van de N-VA hoor zeggen hoe prachtig de afgelopen legislatuur was en hoe fantastisch die regering was – ik deel die mening –, dan rijst toch de vraag waarom ze zijn gaan lopen wegens een niet-bindend pact.

 

Trouwens, ik vind het debat over de vorige legislatuur een heel interessant debat, maar ik kijk naar het scherm en ik zie dat het debat gaat over de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 en over de programmawet.

 

Ik ben het eigenlijk eens met de repliek van collega Piedboeuf over nieuwe taksen. Wat mij betreft, betekent de effectenrekeningentaks het herstel van de effectentaks, die u de afgelopen legislatuur mee hebt ingevoerd om tegemoet te komen – voor sommigen onvoldoende en voor anderen te veel – aan de nood aan een rechtvaardige fiscaliteit.

 

Men mag daaraan de invulling geven die men wenst, en de Raad van State heeft ter zake inderdaad kritiek, maar deze legislatuur wordt de regering geconfronteerd met een economische crisis die sinds de Tweede Wereldoorlog geen voorgaande heeft, met fenomenaal minder inkomsten zonder dat we de belastingen verlagen, en met terecht meer uitgaven in de volksgezondheid en meer uitgaven voor de grootste slachtoffers van de crisis, namelijk de werknemers die hun job verliezen en de ondernemers die failliet dreigen te gaan.

 

Dat kost geld. Dat kunnen we deels financieren door besparingen, maar ik vind het ook te verantwoorden dat dat deels gebeurt met inkomsten, zoals de effectenrekeningentaks. Ik vind dat rechtvaardig.

 

01.67  Marco Van Hees (PVDA-PTB): Madame la présidente, j'aimerais aborder deux points.

 

M. Loones, quand je vous entends dire que vous avez proposé de supprimer les dotations aux partis, je pense que ce n'est pas exactement ce que vous avez proposé. Vous avez, en effet, proposé de supprimer 2 % de la dotation du parti, 2 %! Mais qui bénéficie de la dotation la plus élevée dans ce pays? C'est vous! En cinq ans, vous avez reçu 70 millions d'euros et vous spéculez avec cet argent!

 

Notre proposition consiste à diviser par deux le montant de la dotation et nous proposerons d'ailleurs un amendement à cette fin. Voilà qui est une véritable réduction des dotations! Veuillez m'excuser, mais proposer une réduction de 2 %, c'est risible.

 

Sur la question de la fiscalité, je pense qu'il y a ici une opposition qui n'a pas lieu d'être entre les membres de la coalition Vivaldi et le bloc nationaliste de droite. En réalité, cette politique fiscale est identique. Qu'avait fait la Suédoise? Elle avait augmenté les taxes indirectes, autrement dit les taxes les plus injustes qui soient, car elles touchent les personnes les plus pauvres. Et que fait le gouvernement actuel? Il fait exactement la même chose: il augmente les taxes indirectes, les taxes sur la consommation ou encore la future taxe carbone, ce qui est totalement injuste! Il instaure des taxes symboliques sur la fortune telles que la taxe sur les comptes-titres, sur les comptes-titres bis; la résurrection fiscale de M. Piedboeuf!.

 

Cette politique fiscale s'inscrit donc dans la même logique, et le débat n'a donc pas changé! On n'est pas d'accord mais on fait la même chose, c'est un débat assez incompréhensible.

 

La présidente: La parole est à M. Piedbœuf, après quoi nous ferons une pause.

 

01.68  Benoît Piedboeuf (MR): Je voudrais simplement signaler à M. Van Hees que je n'ai absolument pas le pouvoir de résurrection.

 

01.69  Sander Loones (N-VA): Mevrouw de voorzitster, ik wil kort repliceren op de woorden van de heer Laaouej, die blijkbaar hardleers is. Eerst wil ik kort reageren op de heer Verherstraeten. Mijnheer Verherstraeten, de regering is gevallen, omdat het onder andere voor uw partij veel belangrijker was naar Marrakech te gaan in plaats van het hervormingsprogramma door te zetten. Dat was de absolute prioriteit.

 

01.70  Servais Verherstraeten (CD&V): (…) aan uw collega Peumans.

 

01.71  Sander Loones (N-VA): Dat was het. Daarvoor moest alles wijken. Ik was toen, tijdens die vier weken, minister van Defensie. Het was toen mijn taak mijn handtekening te plaatsen voor de witte vloot. Dat heb ik nooit gedaan.

 

Ik merk echter dat het voor u zo belangrijk was om naar Marrakech te gaan. Dat debat hebben wij echter al een aantal keer gevoerd.

 

Het meer fundamentele debat gaat over de uitspraken van de heer Laaouej.

 

Mijnheer Laaouej, ik begrijp het echt niet.

 

Ten eerste, een taxlift kent u. Dat weten wij. De PS weet wat een taxlift is. Meer belastingen kent u wel. Taxshift is echter toch niet moeilijk om te begrijpen? Het ene wordt niet meer belast, maar iets anders wordt in de plaats belast. Er wordt voor gezorgd dat in totaal de globale belastingdruk kan dalen en de mensen uiteindelijk minder belastingen betalen. U noemt dat "niet gefinancierd zijn".

 

De heer De Roover heeft het proberen uit te leggen. Ik probeer het nu ook nog eens uit te leggen.

 

Ten tweede, le saut d'index, j'allais juste y venir.

 

Wat is de koopkracht? De indexsprong betekende in absolute termen ongeveer gemiddeld zowat 8 euro per maand minder inkomsten voor de mensen. Dat is ongeveer 96 euro per jaar, inclusief de doorwerkingseffecten.

 

Dat zijn niet mijn statistieken, dat kan nagekeken worden.

 

Daarnaast is er een beleid gekomen om de koopkracht te versterken. Wat zegt de KUL, wat zegt de Nationale Bank, wat zeggen andere studies? Volgens de KUL is de koopkracht tussen 2014 en 2020 met 5,2 % gestegen. Ruim meer dan de indexsprong. De mensen hebben dus minder belastingen moeten betalen en zij hebben een hogere koopkracht gekregen.

 

Ik weet het, het is blijkbaar moeilijk te begrijpen dat men ook iets kan doen in de zin van minder belastingen en meer koopkracht, maar dat kan effectief. Ga het bekijken. Kijk naar de studies van de KUL en andere, die duidelijk bewijzen dat de koopkracht gestegen is.

 

Op dat punt, mevrouw de voorzitster, wil ik mijn betoog afsluiten. Deze regering zegt constant dat zij fake news wil bestrijden en dat zij naar de experts zal luisteren. Wel, dit zijn experts die zeggen dat de belastingdruk toen gedaald is en dat de koopkracht gestegen is onder de Zweedse regering. Dit zijn experts die zeggen dat de huidige begroting niet klopt.

 

U zegt dat u fake news wil bestrijden. Ik meen dat het goed is dat u die ambitie onmiddellijk in de vuilnisbak kiepert, want dat is wat u er blijkbaar mee plant te doen.

 

01.72  Peter De Roover (N-VA): Mijnheer Van Hees, u merkt terecht op dat de N-VA het grootste deel van de partijfinanciering krijgt. Daar is een reden voor. Dat is de stembus. Het systeem is zelfs zo gek dat wij hier met meer leden zitten dan uw fractie. Er zijn landen waar dat niet zo is en waar men maar voor één partij kan stemmen. Zij hebben dan de totale partijfinanciering en mogen het hele halfrond vullen. Ik weet dat u voor dat systeem enige sympathie hebt, maar hier werkt dat anders. One man, one vote, wordt ook daarin vertaald.

 

Dat wij indertijd tegen die verhogingen hebben gestemd en daar spijtig genoeg in de minderheid zijn gesteld, dat vergeet u natuurlijk te vermelden. Het systeem dat wij nu voorstellen zorgt ervoor dat er geen bruuske breuk in die partijfinanciering komt, maar wel een daling die op een redelijk snelle termijn toch wel een serieuze terugschroeving van die partijfinanciering veroorzaakt. Wij nodigen iedereen uit om dat voorstel te volgen.

 

We maken niet veel vooruitgang. Vorig jaar hadden we Open Vld nog aan onze zijde. Die zijn als bondgenoot ook al afgevallen in onze poging om die partijfinanciering wat realistischer in te vullen. Misschien zal het besef terugkomen dat dit toch geen slecht idee was.

 

Mijnheer Verherstraeten, ik voel uw hete adem in de nek, letterlijk. Een kleine vraag. Gezien de uitbarsting van corona staan wij uiteraard voor veel meer uitgaven. Dat is heel logisch. U vindt het terecht dat die effectentaks in die omstandigheden wordt ingevoerd. Ik zou u willen en kunnen volgen, als u daar een einddatum had opgezet, want u voert die effectentaks natuurlijk definitief in. U gaat die niet stopzetten, vermoed ik, vanaf het moment dat het coronaprobleem is opgelost? Ik mag hopen dat de regering op deze manier niet insinueert dat we het coronavirus nooit meer in toom zullen houden en we dus een definitieve belasting nodig hebben om dat probleem aan te pakken.

 

Mijnheer Verherstraeten, we kunnen samen nog een amendement indienen om bijvoorbeeld die effectentaks te laten uitdoven, eind 2021, maar de eerste reactie van de minister van Financiën is niet bemoedigend.

 

01.73  Servais Verherstraeten (CD&V): Voor mij is de effectentaks geen nieuwe belasting. Voor mij is het een herstel van het arrest van het Grondwettelijk Hof. U ging met die effectentaks akkoord. Daarna wilt u deze taks na een of twee jaar afschaffen. Laten we een beetje realistisch zijn. Denkt u werkelijk dat de budgettaire kostprijs van de coronacrisis zich op twee jaar herstelt? Wij hebben, terecht, miljarden uitgegeven aan gezinnen, aan mensen die hun job zijn verloren, aan mensen die ziek werden, aan ondernemers om in leven te blijven, terwijl ze hun personeel in dienst kunnen houden na de tijdelijke werkloosheid. Dit is een terugbetaling van jaren. Dat kan niet anders.

 

De voorzitster: Wij zullen een pauze nemen tot 14.00 uur, dus een tiental minuten. Straks zal u zeker kunnen antwoorden.

 

La séance est levée. Prochaine séance le mercredi 16 décembre 2020 à 14 h 00.

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering woensdag 16 december 2020 om 14.00 uur.

 

La séance est levée à 13 h 50.

De vergadering wordt gesloten om 13.50 uur.

 

 

Ce compte rendu n'a pas d'annexe.

 

Dit verslag heeft geen bijlage.