...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0095 - Zittingsperiode : 54


Auteur André Frédéric, PS
Departement Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
Sub-departement Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
Titel Recall van een Hervekaas na een FAVV-controle.-
Datum indiening27/05/2015
Taal F
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum26/06/2015

 
Vraag

Sinds 13 mei 2015 houdt een lokale kwestie, die echter snel de grenzen van het arrondissement Verviers kan overstijgen, mij sterk bezig: ik heb het uiteraard over de controles van het FAVV bij een kleine kaasproducent in het Land van Herve. Dit is geen alleenstaand geval. Een andere kaasmakerij in de streek rond Verviers, La Bergerie des Aris, heeft haar productie eveneens moeten stopzetten nadat het FAVV had gevraagd dat ze aan de normen zou voldoen. Uiteraard vecht ik de uitgevoerde controles niet aan, de volksgezondheid mag natuurlijk nooit in gevaar worden gebracht. Wat ik vooral zeer treurig vind, is dat men van die kleine lokale producenten grote investeringen vraagt om zich in orde te brengen met de normen. De inspanningen die men vraagt om de installaties in overeenstemming te brengen met de voorschriften, kunnen de producenten onmogelijk opbrengen zonder zich diep in de schulden te steken en zonder funeste gevolgen voor hun productieapparaat. Het FAVV zou een zerotolerancebeleid voeren dat volgens de kleine producenten zijn doel zou voorbijschieten. Als er vaker dergelijke controles worden uitgevoerd en ze steeds zo'n verstrekkende gevolgen hebben, namelijk de stopzetting van de fabricage van een streekproduct, zou dit wel eens het einde kunnen betekenen van de artisanale productie in België, en ik mag hopen dat dat niet de bedoeling is van de regering. 1. Zal er in specifieke steunmaatregelen worden voorzien om kleine producenten te helpen standhouden tegen de concurrentie van de grote voedingsindustrie, en om de rijkdom van onze Belgische streekproducten, waar we zo befaamd om zijn, te vrijwaren? 2. Zou het ook niet aangewezen zijn om deze problematiek met het FAVV te bespreken, opdat er bij de controles specifiek rekening zou worden gehouden met de artisanale producenten?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B029
Publicatiedatum 15/06/2015, 20142015
Antwoord

U kunt er zeker van zijn dat ik dit voorval en de hele polemiek errond betreur. Deze laatste heeft een emotioneel aspect dat ik begrijp, maar ik moet u wel op de hoogte brengen van het volgende, op een rationele en objectieve manier: De bacterie Listeria monocytogenes is gevaarlijk voor de volksgezondheid. De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) spreekt in zijn laatste verslag over een aanzienlijke stijging van het aantal infecties veroorzaakt door Listeria in de periode 2009-2013. Er werden 1 763 gevallen van listeriose vastgesteld in alle lidstaten samen in 2013, en helaas zijn er 191 personen aan overleden. En dit ondanks de strenge Europese normen ter zake. Frankrijk, het kaasland bij uitstek, vertoont het hoogste sterftecijfer. De oorzaken van deze voedselinfecties zijn divers en zachte kazen vormen daar een gekende bron van. Listeria is helemaal niet nodig voor de productie van eender welke type kaas. Deze bacterie is een pathogene contaminant en is gevaarlijk voor de volksgezondheid. De normen inzake Listeria in kaas zijn gedefinieerd op Europees niveau via Verordening (EG) 2073/2005 uit 2005, rechtstreeks van toepassing in de hele EU (in tegenstelling tot de richtlijnen die moeten worden omgezet in de nationale wetgeving door de Lidstaten): in dit type van levensmiddel en in het stadium van de fabricage (bij het verlaten van de productieateliers), mag er helemaal geen Listeria aanwezig zijn (volledige afwezigheid in een staal van 25 gr) wanneer deze producten bestemd zijn voor verkoop door andere operatoren. Dezelfde verordening laat een afwijking van deze norm toe als de producent kan aantonen dat een initiële aanwezigheid van een laag gehalte Listeria in rauwmelkse kazen, niet zou leiden tot een overschrijding van 100 kve/g bij de verkoop aan de eindconsument tijdens de houdbaarheidsperiode van het product. Het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) waakt erover dat deze wetgeving wordt toegepast, in overeenstemming met zijn opdracht om de Europese wetgeving inzake voedselveiligheid te controleren, om ervoor te zorgen dat de consument veilig voedsel kan kopen. De "kleine producent van Hervekaas" die u vermeldt, te weten de heer Munnix, heeft een erkenning voor de transformatie, verkoopt zijn kazen op meerdere verkoopspunten en valt dus onder het toepassingsgebied van deze wetgeving. Er zijn geen gegevens die aantonen dat hij een beroep kan doen op de vermelde afwijking. De analyses en tegenanalyses die bij hem werden uitgevoerd, tonen de aanwezigheid van Listeria, waardoor de betrokken producten niet conform de Europese wetgeving zijn. Daarom heeft het FAVV besloten om de kazen geproduceerd door de belanghebbende in beslag te nemen, zoals de wetgeving oplegt, en dit met het oog op de bescherming van de consument. Noch ik, noch het FAVV stellen de ambachtelijke productie en de kwaliteit van de producten of de productie op basis van rauwe melk in vraag. De controles tonen aan dat de problemen van dit type weinig voorkomen. Niet enkel de Belgische ambachtslieden, maar de producenten in het algemeen, werken dagelijks op een veilige manier, ten voordele van de consument. Kwaliteitsvolle ambachtelijke producties en Europese sanitaire normen zijn niet incompatibel. Binnen het kader van wat de Europese wetgeving toelaat, zal ik natuurlijk aandacht blijven besteden aan de belangen verbonden aan het behoud van artisanale en korte keten producten, zonder daarbij uit het oog te verliezen dat een voedselschandaal in deze sector, naast de gevolgen inzake volksgezondheid, ook een verlies van vertrouwen van de consument zou kunnen veroorzaken, met alle mogelijke rampzalige economische gevolgen voor deze producenten. Met vertrouwen in deze overtuigingen, maar bewust van het feit dat de Europese wetgeving nageleefd moet worden en de veiligheid van de consument verzekerd moet worden, heb ik op woensdag 20 mei zelf de heer Munnix ontmoet, in aanwezigheid van de mensen uit zijn entourage, de landbouworganisaties, de verantwoordelijken van het FAVV en Pierre-Yves Jeholet, burgemeester van Herve. Wij hebben tijdens deze ontmoeting en gelet op deze vaststellingen meerdere zaken beslist: - de oprichting van een begeleidingscel om de producent uit Herve te helpen bij het weer op gang brengen van zijn activiteit. De stad Herve heeft zich er bovendien toe verbonden om de heer Munnix te ondersteunen voor het verlies door het van de markt halen van zijn loten. - de oprichting door de stad Herve van een begeleidingscel om alle kaasproducenten uit Herve te helpen. - de benadrukking van de concrete maatregelen die al in voege zijn bij het FAVV: naast zijn onontbeerlijke controleopdrachten zal het FAVV een nog grotere begeleidingsrol moeten spelen om de operatoren te helpen (producenten, landbouwers, restaurateurs, enz.) die dat willen om zich in regel te stellen en de Europese wetten die van kracht zijn na te leven op een zo praktisch en toegankelijk mogelijke manier. Daarom zal er een taskforce begeleiding en raadgeving worden opgericht binnen het FAVV. Er zou een contactpersoon aangeduid kunnen worden om de kleine producenten te ondersteunen en te begeleiden, bijvoorbeeld, naar de te volgen opleidingen. De samenwerkingen en synergiën met de Gewesten, met name het steunpunt hoevezuivel en Diversiferm, die belangrijke en zeer bekwame begeleidings- en opleidingsstructuren zijn voor kleine producenten, zullen in dit kader nog meer dan vroeger aangemoedigd en gefaciliteerd worden. - Een advies vragen aan het onafhankelijk Wetenschappelijk Comité binnen het FAVV over de methodes die gebruikt zouden kunnen worden om aan te tonen dat een initiële aanwezigheid van een laag gehalte listeria in rauwmelkse kazen, niet zou leiden tot een overschrijding van 100 kve/g bij de verkoop aan de eindconsument tijdens de houdbaarheidsperiode van het product. Het gebruik van gevalideerde methoden ter zake kan immers versoepelingen mogelijk maken in vergelijking met de basisnorm zoals toegelaten door de hierboven vermelde Europese wetgeving. De doelstelling bestaat erin het gebruik te vereenvoudigen van deze mogelijkheid tot versoepeling, die al werd aangewend voor andere ambachtelijke productietypes op initiatief van de betrokken sectoren. Ik hoop dat ik u wat wegwijs heb kunnen maken in deze complexe problematiek. Het gaat om een combinatie van technische en wettelijke elementen, elementen inzake volksgezondheid, maar ook om traditie, ambachten, nabijheid, waardoor dit sanitaire incident een zeer intense emotionele cocktail is geworden en een maatschappelijk debat heeft opgestart dat ik volledig in aanmerking neem.

 
Eurovoc-hoofddescriptorGEZONDHEIDSBELEID
Eurovoc-descriptorenLANDBOUW EN VOEDING | KAAS | KEURINGSDIENST VAN WAREN | LUIK | GEZONDHEIDSBELEID | VOLKSGEZONDHEID