De Kamer online


Week van 18 tot 22 juli 2022

VOORZITTERSCHAP

PLENAIRE VERGADERING

Dinsdag 19 juli en woensdag 20 juli 2022

Toespraak van de Kamervoorzitster - begin van het parlementair reces
 • Toespraak van de Kamervoorzitster ter gelegenheid van de laaste plenaire vergadering vóór het parlementair reces.

Wijziging samenstelling halfrond

Mevrouw Sophie Wilmès heeft ontslag genomen uit haar ambt van vice-eersteminister en minister, waardoor zij haar parlementair mandaat weer opneemt. Mevrouw Nathalie Gilson houdt hierdoor op zitting te hebben en wordt opnieuw eerste opvolgster voor de kieskring Brussel-Hoofdstad.

Mondelinge vragen

Wetsontwerpen en -voorstellen

Interpellaties en moties

Dotatiegerechtigde instellingen
 • Gegevensbeschermingsautoriteit
  • Voorstellen van de commissie voor Justitie met betrekking tot de opheffing van het mandaat voor twee leden van het directiecomité - Uitslag van de geheime stemming

COMMISSIES

Overzicht van de activiteiten van 18 tot 22 juli 2022

Vaste Commissies

Bijzondere commissies

Adviescomités

Verslagen van gedachtewisselingen en hoorzittingen

Hoorzittingen

 • Bijzondere commissie Koloniaal verleden (18/07)
  Hoorzitting over het "Herstel t.a.v. de toekomst - nationaal niveau" met de heer Romain Landmeters (Université Saint-Louis Bruxelles), de heer Aliou Baldé ("Collectif Mémoire Coloniale et Lutte contre les Discriminations") en mevrouw Marie-Louise Sibazuri (auteur). - Video van de hoorzitting

Gedachtewisseling

 • Bijzondere commissie Koloniaal verleden (18/07)
  Gedachtewisseling over "Restitutie" met de staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid. - Video van de vergadering
 • Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden (18/7)
  Gedachtewisseling met de eerste minister over "de bijeenkomst van de Europese Raad van staatshoofden en regeringsleiders van 23 en 24 juni 2022 - debriefing." - Video van de vergadering

Raadpleging adviesorganen

Raad van State

 • Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen voor wat de aanpassing van de wettelijke maximale opzegginstermijnen in het geval van opzegging door de werknemer betreft.
  Advies van de Raad van State (nr 71.630/1) - DOC 55K2562
 • Wetsontwerp betreffende de verplichte vaccinatie tegen COVID-19 van gezondheidszorgbeoefenaars.
  Advies van de Raad van State (nr 71.605/2) - DOC 55K2533
 • Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 februari 1998 houdende bepalingen tot bevordering van de tewerkstelling en tot wijziging van het Sociaal Strafwetboek, teneinde de werkgelegenheid te vrijwaren door bij een collectief ontslag de werknemers beter te beschermen.
  Advies van de Raad van State (nr 71.636/1) - DOC 55K0729

PUBLICATIES

WETTEN VERSCHENEN IN HET BELGISCH STAATSBLAD

Lijst van de Kamerleden

Aangepaste lijsten (19 juli 2022)

Regeringsleden (20 juli 2022)

Recent gepubliceerde documenten

Recent gepubliceerde verslagen

Schriftelijke vragen

EUROPA

NAVO Parlementaire Assemblee

cParlementaire Vergadering van de Raad van Europa (PACE)

 • Vergadering van de Permanente Commissie (Dublin, 31 mei 2022).
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de PACE.

c

c

c

MINISTERRAAD

Vergadering van woensdag 20 juli 2022

Goedgekeurde voorontwerpen van wet:

Alle andere beslissingen vindt u hier.

EVENEMENTEN

Nationale feestdag - Diplomatieke korps

 • 21 juli 2022 - Ter gelegenheid van de nationale feestdag ontving Kamervoorzitster Eliane Tillieux, samen met Senaatsvoorzitster Stefanie d'Hose en mevrouw Hadja Lahbib, Minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen, in het Egmontpaleis het diplomatieke korps met vertegenwoordigers van landen uit alle continenten.

Nationale feestdag - Openhuisdag 2022

21 juli 2022 - Ter gelegenheid van de nationale feestdag organiseerde het Federaal parlement een openhuisdag. Meer dan 5200 mensen afkomstig uit alle hoeken van het land en de wereld kwamen langs om de nieuwe en de historische zalen van de Kamer en de Senaat te bewonderen.

Klik op de vlag voor de fotoreportage.
Op onze Facebook-pagina vindt u nog meer foto's en deze aftermovie.

Wilt u zich uitschrijven of iemand anders inschrijven?

De Kamer van volksvertegenwoordigers beschermt uw persoonsgegevens. Uw contactgegevens worden in de gegevensbanken van de Kamer opgenomen en uitsluitend in het kader van de werkzaamheden van de Kamer verwerkt. Indien u deze gegevens wil inzien, rectificeren of wissen, of indien u meer informatie over dit onderwerp wenst te bekomen, contacteer dan onze functionaris voor gegevensbescherming: dpo@dekamer.be